6#

Este inegalitatea inevitabilă? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Este inegalitatea inevitabilă?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:04:24
post-tax inequality in France is roughly 20% lower.
inegalitatea veniturilor impozate este redusă sub 20%.
Meanwhile, inheritance taxes can reduce the amount of wealth
Între timp, taxele pe moștenire pot reduce averea
that a single family can amass over generations.
acumulată de o singură familie de-a lungul generațiilor.
Germany and many other European countries have inheritance or estate taxes
Germania și multe alte țări europene au taxe de moștenire sau proprietate
that kick in at a few thousand to a few hundred thousand Euros,
care au variază de la mii la câteva sute de mii de euro,
00:04:43
depending on who's inheriting.
în funcție de moștenitor.
The US, on the other hand,
SUA, pe de altă parte,
lets you inherit $12 million without paying any federal tax.
îți permite să moștenești 12 milioane $ fără a plăti vreo taxă.
Another way is with transfers—
Un alt mod este prin transferuri -
when the government takes tax revenues from one group of people
atunci când un guvern ia taxe fiscale de la un grup de oameni
00:04:56
and gives it to another.
și le oferă altora.
For example, Social Security programs tax people who work
Programele de asistență socială îi taxează pe oamenii care muncesc
and use the revenue to support retirees.
pentru a susține pensionarii.
In Italy, about a quarter of Italians’ disposable household income
În Italia, aproape un sfert din veniturile domestice nete ale italienilor
comes from government transfers.
provin din transferurile guvernului.
00:05:10
That’s a lot, especially relative to the US,
Este extrem de mult, în special raportat la SUA,
where the figure is just over 5%.
unde cifrele sunt doar peste 5%.
A third way is to ensure that everyone has access to things
Al treilea mod este accesul tuturor la lucruri
like education and healthcare.
precum educație și sănătate.
A highly educated, healthy workforce can command a higher salary on the market,
O forță de muncă educată și sănătoasă poate cere un salariu mai mare,
00:05:25
thus reducing inequality.
astfel reducând inegalitatea.
The fourth way is addressing the digital divide:
A patra cale este abordarea decalajului digital:
the gap between those who have access to the Internet and those who do not.
diferența dintre cei care au acces la internet și cei care nu au.
A fifth way is dealing with extreme wealth.
A cincea cale implică abordarea bogăției excesive.
Multibillionaires can buy social media platforms,
Multimiliardarii pot cumpăra platformele de social media,
00:05:41
news outlets, policy think-tanks, perhaps even politicians,
institute de știri, consilii de experți politici, poate chiar politicieni,
and bend them to their will,
și să-i supună voinței lor,
threatening the very fabric of democracy.
amenințând chiar structura democrației.
We are just barely scratching the surface of inequality here.
Abia zgâriem suprafața inegalității aici.
We haven’t touched on the drastic divides in who has wealth and who doesn’t;
Nu am ajuns la diferențele drastice între cine deține avere și cine nu;
00:05:57
the power structures that prevent social and economic mobility;
structurile de putere care previn mobilitatea socială și economică;
and the drastic inequality between countries—
și drastica inegalitate între țări -
the fact that, for example,
faptul că, de exemplu,
just three Americans have 90 billion more dollars than Egypt,
doar trei americani au cu 90 miliarde de dolari mai mult decât Egiptul,
a country of 100 million people.
o țară cu 100 milioane de oameni.
00:06:13
And here’s one final thing to think about: power and wealth are self-reinforcing,
Și un ultim lucru la care să vă gândiți: puterea și bogăția se auto-întăresc,
which means that equality is not.
ceea ce înseamnă că egalitatea nu există.
Left to their own devices, societies tend toward inequality—
Lăsate în voia lor, societățile tind spre inegalitate -
unless we weaken the feedback loops of wealth and power concentration.
doar dacă nu slăbim buclele de feedback ale concentrării bogăției și puterii.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul