5#

Conservarea durabilă – condusă de moștenirea indigenă. Adjany Costa - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Conservarea durabilă – condusă de moștenirea indigenă". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Adjany Costa, campioană a conservării și membră TED, are misiunea de a da putere comunităților indigene. În loc să impună localnicilor politici și practici predefinite, spune ea, eforturile de conservare ar trebui să se centreze asupra celor care cunosc cel mai bine pământul, permițându-le acestora să creeze soluții pentru realitățile lor ecologice, sociale și economice unice. Ea prezintă o hartă a modului în care comunitățile indigene își pot recupera dreptul de proprietate asupra moștenirii lor și își pot recupera dreptul la administrare. „Adevărata conservare la nivel local... promovează o independență feroce”, spune Costa.

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
Imagine if you live at the center of a global conservation spotlight,
Imaginează-ți că trăiești într-un sit de conservare globală,
but you have no voice.
însă vocea ta nu contează.
Your aspirations are not valid,
Aspirațiile tale nu sunt valide,
and your knowledge does not count.
iar cunoștințele tale sunt irelevante.
Sadly, this happens very often in local communities of key ecosystems
Din păcate, acest lucru este des întâlnit în comunitățile din ecosistemele cheie
00:00:19
around the world.
ale lumii.
In conservation, my field of work,
În conservare, domeniul meu de activitate,
I call it community-based conservation washing,
îl numesc suprimarea conservării la nivel local.
which is basically when conservation organizations
Adică, pe scurt, când organizațiile pentru conservare
claim to work for communities
susțin că lucrează pentru comunități,
00:00:33
only to inform and impose pre-designed conservation plans
însă comunică și susțin planuri de conservare prestabilite,
instead of including them,
fără a include comunitățile,
misguiding media and funding sources.
dirijând greșit media și sursele de finanțare.
Think of greenwashing, and then apply it to conservation.
Gândiți-vă la „strălucirea verde”, iar apoi aplicați-o conservării.
Hopefully we can all agree that approach is not right,
Să sperăm că suntem toți de acord că această abordare nu este corectă
00:00:48
and it needs to be tackled.
și că trebuie soluționată.
And how about we start
Și ce-ar fi dacă am începe
by twisting classic community-based conservation questions upside down?
prin răsturnarea întrebărilor clasice despre conservarea la nivel local?
Say, instead of wondering how to bring science
De exemplu, în loc să ne întrebăm cum să aducem știința și politica
and policy to communities,
în comunitățile locale,
00:01:03
how about we find a way to bring the voice
cum ar fi să găsim o cale de a aduce vocea
and centenary knowledge of communities to research and policy making?
și cunoașterea milenară a comunităților în domeniul cercetării și al politicului?
But see, the answer to such questions is never a one-size-fits-all solution,
Dar răspunsul la astfel de întrebări nu este niciodată universal valabil,
because it needs to be tailored to the unique environmental,
căci trebuie ajustat la realitățile unice de mediu, sociale
social and economic realities of each community.
și economice ale fiecărei comunități.
00:01:26
Let me give you some context.
Să vă ofer un context.
I get to work in one of the most incredible wetland systems on Earth.
Lucrez într-una dintre cele mai uimitoare zone umede de pe Pământ.
The sources of the Kavango Zambezi Transfrontier Conservation area,
Zona transfrontalieră protejată Kavango - Zambezi,
KAZA for short.
KAZA pe scurt.
But now KAZA spreads through five countries
În prezent, KAZA cuprinde cinci țări
00:01:43
and is home to iconic African wildlife,
și este casa emblematicei faune africane,
incredible landscapes, like the Okavango Delta,
a unor peisaje uimitoare, așa cum este Delta Okavango,
and up to 2.5 million people.
și a unui număr de 2.5 milioane de oameni.
Its sources in eastern Angola are the heart, the lungs
Resursele sale din estul Angolei reprezintă inima, plămânii
and the backbone of the entire KAZA,
și coloana vertebrală a întregii zone KAZA
00:02:00
yet they’re unprotected.
și totuși ele nu sunt protejate.
In one of the many research trips I've done to the area,
Într-una din excursiile de cercetare din această zonă,
I met Mama Lerógio,
am întâlnit-o pe Mama Lerogio,
the oldest lady of a Luchaze village,
cea mai bătrână femeie a unui sat Luchaze.
and she was genuinely surprised to still see me alive.
S-a arătat cu adevărat surprinsă să vadă că încă sunt în viață.
00:02:15
She told me the story of the Mukissi,
Mi-a spus povestea lui Mukissi,
this mythical, giant snake-like creature
o creatură mitică, un șarpe gigantic
that protects the rivers and thus life.
care protejează râurile și, astfel, viața.
And she told me that if the Mukissi spared me, my life,
Și mi-a spus că dacă Mukissi mi-a cruțat viața,
after spending four months in dugout canoes
vreme de patru luni petrecute în pirogi,
00:02:31
from the sources to the Okavango delta in Botswana,
de la izvor și până în delta Okavango, în Botswana,
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...