7#

Cum s-a construit Marea Piramidă din Giza? - Soraya Field Fiorio. Soraya Field Fiorio - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum s-a construit Marea Piramidă din Giza? - Soraya Field Fiorio". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

De îndată ce faraonul Khufu a urcat pe tron în jurul anului 2575 î.Hr., au început lucrările la mormântul său. Arhitectul construcției, Hemiunu, a stabilit că îi trebuiau 20 de ani să termine mormântul regal. Dar ceea ce nu a putut prezice era faptul că acest monument va rămâne cea mai înaltă clădire din lume făcută de mâna omenească, pentru mai mult de 3 800 de ani. Soraya Field Fiorio cercetează în detaliu construirea Marii Piramide. [Realizat de Luísa M H Copetti, Hype CG, narat de Susan Zimmerman, muzica de Gabriel Maia].

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:08
As soon as Pharaoh Khufu ascended the throne circa 2575 BCE,
De îndată ce faraonul Khufu a urcat pe tron în jurul anului 2575 î.Hr.,
work on his eternal resting place began.
au început lucrările la locul său de veci.
The structure’s architect, Hemiunu,
Arhitectul construcției, Hemiunu,
determined he would need 20 years to finish the royal tomb.
a stabilit că îi trebuiau 20 de ani să termine mormântul regal.
But what he could not predict was that this monument would remain
Dar ce n-a putut prezice era faptul că acest monument va rămâne,
00:00:28
the world’s tallest manmade structure for over 3,800 years.
pentru mai mult de 3800 de ani, clădirea cea mai înaltă din lume făcută de om.
To construct the Great Pyramid,
Pentru a construi Marea Piramidă,
Hemiunu would need to dig a 6-and-a-half-kilometer canal,
Hemiunu era nevoit să sape un canal de 6 km și jumătate,
quarry enormous amounts of limestone and granite,
să extragă cantități mari de calcar și granit
and use kilometers of rope to pull stones into place.
și să utilizeze kilometri întregi de funii ca să poziționeze pietrele la locul lor.
00:00:49
Today, there are still vigorous debates about the exact methods
Și astăzi există discuții aprinse despre metodele exacte
the Egyptians employed.
folosite de egipteni.
But we do know that first Hemiunu needed a construction site.
Dar știm sigur că, mai întâi, Hemiunu avea nevoie de un loc pentru construcție.
The Egyptians spoke of death as going west like the setting sun,
Egiptenii credeau că moartea merge spre vest, ca soarele ce apune,
and the Nile’s west bank had a plateau of bedrock
iar coasta vestică a Nilului, alcătuită dintr-un podiș de rocă,
00:01:08
that could support the pyramid better than shifting sand.
putea susține piramida mai bine decât nisipul mișcător.
In a brilliant timesaving move,
Printr-o manevră genială ce economisește timp,
masons carved the plateau itself to look like the stones
pietrarii au sculptat și platoul
used for the rest of the pyramid.
în forma pietrelor utilizate pentru restul piramidei.
With this level foundation in place, construction could begin.
După montarea acestei fundații netede, s-a putut începe construcția.
00:01:27
The project called for a staggering 25,000 workers,
Proiectul a implicat un număr extraordinar de 25.000 de muncitori,
but fortunately, Hemiunu had an established labor supply.
dar din fericire, Hemiunu a avut o mână de lucru stabilă.
Egyptians were required to perform manual labor for the government
Egiptenii erau obligați să execute muncă manuală pentru guvern
throughout the year,
pe parcursul anului,
and citizens from across the country came to contribute.
iar cetățeni din întreaga țară veneau să contribuie.
00:01:44
Workers performed a wide range of tasks,
Muncitorii îndeplineau o mulțime de atribuții,
from crafting tools and clothes to administrative work
de la făurirea uneltelor, la munca administrativă
to back-breaking manual labor.
sau munca manuală anevoioasă.
But contrary to popular belief, these workers were not enslaved people.
Dar contrar credinței populare, acești muncitori nu erau sclavi.
In fact, these citizens were housed and fed with rations
Acești cetățeni erau de fapt găzduiți și hrăniți cu porții mai mari
00:02:02
better than the average Egyptian could afford.
decât cele pe care și le permitea un simplu egiptean.
To complete the project in 20 years,
Pentru a termina proiectul în 20 de ani,
one block of stone would need to be quarried, transported,
un bloc de piatră trebuia exploatat, transportat
and pushed into place every 3 minutes,
și împins la locul lui la fiecare 3 minute,
365 days a year.
365 de zile pe an.
00:02:19
Workers averaged 10-hour days, hauling limestone from two different quarries.
Muncitorii lucrau 10 ore pe zi, extrăgând calcar din două cariere diferite.
One was close to the site,
Una era apropiată de locație,
but its fossil-lined yellow stone was deemed suitable
dar piatra galbenă cu fosile a fost socotită potrivită
only for the pyramid’s interior.
doar pentru interiorul piramidei.
Stones for the outside were hauled from roughly 13 kilometers away,
Pietrele pentru exterior au fost extrase de la aproximativ 13 km depărtare,
00:02:37
using 9-meter long sleds made from giant cedar trunks.
cu ajutorul unor cărucioare de 9 metri, făcute din trunchiuri uriașe de cedru.
When mined from the ground,
Când e extras din pământ,
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...