5#

Ai renunța la o relație cu cineva pe care părinții tăi nu-i plac? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ai renunța la o relație cu cineva pe care părinții tăi nu-i plac?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

În 1972, psihologii de la Universitatea Colorado au chestionat 140 de cupluri pentru a determina dacă o relație care se confruntă cu dezaprobarea părinților avea mai multe șanse să se întărească sau să se fărâmiţeze sub presiune. Succesul pe termen lung al unei relații romantice poate fi prezis prin aprobarea sau dezaprobarea percepută a prietenilor și familiei cuplului? Explorați tendința cunoscută sub numele de Efectul Romeo și Julieta. [Regizat de Maryna Buchynska și agenție de creație, narat de Jack Cutmore-Scott, muzică lui Salil Bhayani, cAMP Studio].

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:08
If I told you not to press this big red button,
Dacă ți-aș spune să nu apeși acest mare buton roșu,
what would you do?
ce ai face?
For many people, there’s no greater motivation to do something
Pentru mulți, nu există o motivație mai mare de a face ceva
than being told they can’t.
decât când li se spune că nu au voie.
So, what is it about being told “no” that triggers this response?
De ce atunci când ți se spune „nu”, se declanșează această reacție?
00:00:29
One of the most enduring explanations for this behavior
Una dintre cele mai comune explicații pentru acest fenomen
is what psychologists call reactance theory.
este ceea ce psihologii numesc teoria reactanței.
Reactance is a motivational state that occurs
Reactanța este o stare motivațională care apare
when people feel their freedom is being threatened,
când oamenii simt că libertatea lor este amenințată,
and it compels them to take actions they see as restoring that freedom.
iar asta îi forțează să facă ceva pentru a se întoarce la această libertate.
00:00:48
Sometimes this emerges as general frustration or direct argument,
Uneori, aceasta se manifestă ca frustrare generală sau argument direct,
but the most straightforward response
dar cel mai simplu răspuns
is to simply do the thing they were told not to.
este pur și simplu să facă ceea ce li s-a spus să nu facă.
This behavior plays out in public spaces,
Acest comportament se manifestă în spațiile publice,
like when people ignore health campaigns they perceive as overbearing,
de exemplu, oamenii ignoră campanii de sănătate percepute fiind autoritare,
00:01:06
and in private spaces, like parent-child relationships.
și în spații private, precum relațiile de părinte-copil.
However, there are situations where something being forbidden
Însă există situații în care ceva interzis
actually makes it less tempting.
devine, de fapt, mai puțin tentant.
In 1972, psychologists at the University of Colorado
În 1972, psihologii de la Universitatea Colorado
wanted to know if a romantic relationship facing parental disapproval
au vrut să știe dacă o relație romantică ce se confruntă cu dezaprobarea părinților
00:01:27
was more likely to strengthen or crumble under the pressure.
avea mai multe șanse să se întărească sau să se năruie sub presiune.
To answer this question, they surveyed 140 couples,
Pentru a răspunde la această întrebare au chestionat 140 de cupluri,
varying widely in measures of happiness,
variind foarte mult în măsurătorile fericirii,
but all fairly serious in terms of commitment.
dar toate destul de serioase din punct de vedere al angajamentului.
Only some couples reported perceived parental opposition to their relationship
Numai unele cupluri au raportat opoziția părinților față de relația lor
00:01:47
over the study’s six-month period.
pe parcursul perioadei de șase luni a cercetării.
But those that did also reported a steady increase in love for one another.
Dar cei care au raportat asta au raportat și o creștere constantă a dragostei.
The researchers named this trend the Romeo and Juliet Effect
Cercetătorii au numit această tendință efectul Romeo și Julieta,
after literature’s most famous forbidden lovers
după cei mai faimoși îndrăgostiți interziși a literaturii
and concluded that the results were largely motivated by reactance.
și au conclus că rezultatele au fost în mare măsură motivate de reactanță.
00:02:07
But in the decades since this publication,
Dar în deceniile care au trecut după această publicație,
most follow-up studies have suggested the opposite is true.
majoritatea studiilor ulterioare au sugerat că este adevărat opusul.
In fact, the long-term success of a romantic relationship
De fapt, succesul pe termen lung al unei relații romantice
can be predicted by the perceived approval or disapproval
poate fi prezis prin aprobarea sau dezaprobarea
of the couple’s friends and family.
prietenilor și familiei cuplului.
00:02:26
This trend is known as the Social Network Effect.
Această tendință este cunoscută sub numele de Efectul Rețelei Sociale.
So why doesn’t reactance win out over the Social Network Effect?
Așadar, de ce reactanța nu câștigă Efectul Rețelei Sociale?
You might think it’s because we value our existing relationships
Ai putea crede că motivul e că prețuim relațiile noastre existente
over our potential relationships.
mai mult decât relaţiile noastre potenţiale.
But in most cases, disapproving friends and family
Dar, în majoritatea cazurilor, dezaprobarea prietenilor și a familiei
00:02:45
are just voicing negative opinions or passively not supporting a relationship.
exprimă doar opinii negative sau faptul că nu sprijină relaţia.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...