5#

Suntem suficient de isteți ca specie pentru a supraviețui propriei inteligențe? Jeanette Winterson - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Suntem suficient de isteți ca specie pentru a supraviețui propriei inteligențe?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:06:09
Now after the war, Turing, wrestling with the problems
După război, Turing, luptându-se cu problemele
of a stored, programmed computer
unui calculator programat,
had a bigger dream on his mind.
avea un vis mai mare în minte.
And in 1950, Alan Turing published a paper
Iar în 1950, Alan Turing a publicat o lucrare
called “Computing Machinery and Intelligence.”
numită „Mașinile de calcul și inteligența”.
00:06:27
And in there, there's a chapter that's titled "Lady Lovelace's Objection"
Și acolo, există un capitol „Obiecția doamnei Lovelace”
where Turing time-travels back 100 years
în care Turing călătorește în timp 100 de ani în urmă.
to have a conversation with that long-dead genius,
pentru a avea o conversație cu acel geniu mort de mult,
Ada Lovelace, the first person to write mathematical programs for the computer
Ada Lovelace, prima persoană care a scris programe matematice pentru computerul
not yet built by her friend Charles Babbage.
ce nu fusese încă construit de prietenul ei, Charles Babbage.
00:06:48
Now Ada wrote that as well as doing awesome stuff with numbers,
Ada a scris că pe lângă lucrurile minunate cu numere,
the computer would, if correctly programmed,
dacă e programat corect,
be able to write novels and compose music.
computerul ar fi capabil să scrie romane și să compună muzică.
That is a pretty big insight in 1843.
Aceasta e o viziune destul de importantă în 1843.
"But," said Ada, "The computer should never have any pretensions
„Dar”, a spus Ada, „calculatorul nu ar trebui să aibă niciodată pretenții
00:07:09
to originate anything."
de a crea ceva.”
She meant, think creatively.
Ea se referea la gândirea creativă.
Well, Ada's father was Lord Byron, England's most famous poet,
Ei bine, tatăl lui Ada a fost Lord Byron, cel mai faimos poet al Angliei,
and England is the land of Shakespeare.
iar Anglia e țara lui Shakespeare.
More poets.
Și a mai multor poeți.
00:07:22
And Ada had seen Charles Babbage's kit all over the floor,
Ada i-a văzut trusa lui Charles Baggage împrăștiată pe toată podeaua
and she wasn’t having some steampunk, coal-fired nuts, bolts, bezels, levers,
și ea nu avea ceva steampunk, cu piulițe, șuruburi, șuruburi, rame, pârghii,
gears, cogs and chains, crank-handled machine writing poetry.
angrenaje, roți dințate și lanțuri, o mașină cu manivelă care scrie poezie.
"Well," said Alan Turing, "Was Lady Lovelace, correct?
„Ei bine”, a spus Alan Turing, „A avut dreptate Lady Lovelace?
Could a computer ever be said to originate anything?
Se putea spune vreodată că un computer a creat ceva?
00:07:47
And what would be the difference between computing intelligence
Și care ar fi diferența între inteligența informatică
and human intelligence?"
și inteligența umană?”
Well, I'll tell you one difference, and it's optimistic.
Ei bine, vă voi spune o diferență, și este optimistă.
Computing power uses binary,
Puterea de calcul folosește sistemul binar,
but computing intelligence is nonbinary.
dar inteligența informatică e non-binară.
00:08:03
It's humans who are obsessed with false binaries.
Oamenii sunt cei care sunt obsedați de binariile false.
Male, female. Masculine, feminine.
Bărbat, femeie. Masculin, feminin.
Black, white. Human, non-human.
Negru, alb. Uman, non-uman.
Us, them.
Noi, ei.
AI has no skin color.
Inteligența artificială nu are o culoarea pielii.
00:08:17
AI has no race, no gender, no faith in a sky God.
Inteligența artificială nu are rasă, sex sau credință într-un Dumnezeu din cer.
AI is not interested in men being superior to women,
Pentru IA nu reprezintă un interes ca bărbații să fie superiori femeilor,
in white folks being smarter than people of color.
în faptul că albii sunt mai deștepți decât oamenii de culoare.
Straight, gay, gay, trans are not separating categories for AI.
heterosexuali, homosexuali, gay, trans nu sunt categorii de separare pentru AI.
AI does not distinguish between success and failure
IA nu face distincție între succes și eșec
00:08:43
by gold bars, yachts and Ferraris.
după lingouri de aur, iahturi și Ferrari.
AI is not motivated by fame and fortune.
IA nu e motivată de faimă și avere.
If we develop alternative intelligence, it will be Buddhist in its non-needs.
Dacă dezvoltăm o inteligență alternativă, va fi budistă în lipsa nevoilor sale.
(Applause)
(Aplauze)
Now I am aware that the algorithms ubiquitous in everyday life
Sunt conștientă că algoritmii omniprezenți în viața de zi cu zi

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul