7#

Legenda testului lui Zeus. Iseult Gillespie - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Legenda testului lui Zeus". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Era întuneric când două siluete misterioase, învăluite, au apărut în satul de pe deal. Străinii au bătut la fiecare ușă din sat, cerând mâncare și adăpost. Dar, de fiecare dată, au fost alungați. Curând, a mai rămas doar o ușă: aceea a unei colibe mici din paie. Oare proprietarii îi vor ajuta pe vizitatori - sau vor refuza disprețuitor? Iseult Gillespie ne împărtășește legenda lui Baucis și a lui Filemon. [Regizat de Vitalii Nebelskyi, agenția de creație and action, narat de Adrian Dannatt, muzica de Stephen LaRosa]

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:08
It was dark when two mysterious, shrouded figures
Era întuneric când două siluete misterioase, învăluite
appeared in the hillside village.
au apărut în satul de pe deal.
The strangers knocked on every door in town, asking for food and shelter.
Străinii au bătut la fiecare ușă din sat, cerând mâncare și adăpost.
But, again and again, they were turned away.
Dar, de fiecare dată, au fost alungați.
Soon, there was just one door left:
Curând, a mai rămas doar o ușă:
00:00:29
that of a small, thatched shack.
aceea a unei colibe mici din paie.
An elderly couple, Baucis and Philemon, answered the thunderous knock.
Un cuplu de vârstnici, Filemon şi Baucis, a răspuns bătăilor răsunătoare.
Although there was something off about these visitors,
Deși ceva era ciudat la acești musafiri,
it was in the pair’s nature to care for those in need.
era în natura celor doi să-i îngrijească pe cei aflați la ananghie.
Philemon invited them to rest,
Filemon i-a poftit să se odihnească
00:00:53
and the cottage flooded with warmth as Baucis teased the fire back to life.
și căldura s-a răspândit în bordei când Baucis a ațâțat focul.
When they were young, Baucis and Philemon had fallen in love,
Baucis și Filemon s-au îndrăgostit în tinerețe,
married, and settled in the humble cottage.
s-au căsătorit și s-au mutat în bordeiul modest.
Decades later, their home was still standing—
Zeci de ani mai târziu, casa era încă în picioare -
and they were more devoted to each other than ever.
și ei erau mai devotați unul altuia ca niciodată.
00:01:17
The strangers watched intently as Baucis nestled twigs under a battered pot
Străinii o priveau atent pe Baucis punând crenguțe sub o oală ciobită
filled with vegetables.
plină de legume.
The couple could rarely afford meat, but in honor of their guests,
Cuplul își permitea rar să mănânce carne, dar, în cinstea oaspeților,
Philemon cut strips from an aging shank for the stew.
Filemon a tăiat pentru tocană felii de rasol uscat.
They made cheerful conversation and offered their visitors hot baths.
Au purtat o conversație veselă și le-au oferit oaspeților o baie caldă.
00:01:41
Baucis used a chip of broken clay to balance the wobbly table’s legs
Baucis a folosit un ciob de lut să echilibreze picioarele mesei
and rubbed its surface with mint until it smelled sweet and fresh.
și a frecat tăblia cu mentă până a prins miros dulce și proaspăt.
Weaving around each other with care,
Strecurându-se cu grijă unul pe lângă altul,
the couple transformed what they had into a feast.
cuplul a transformat într-un festin puținul pe care îl avea.
Soon, the tabletop overflowed with food and the last of their sweet wine.
Curând, masa era încărcată cu mâncare și ultimul strop din vinul lor dulce.
00:02:05
Privately, Baucis and Philemon worried that their provisions would run out.
Între ei, Baucis și Filemon se temeau că vor rămâne fără provizii.
Yet, as the night wore on,
Dar, pe măsură ce noaptea se scurgea
and their strange guests took hearty gulps of wine,
și straniii lor oaspeți au băut vin pe săturate,
the clay vessel never ran dry.
vasul de lut nu se golea.
The couple, at first relieved, grew terrified.
Cei doi, întâi ușurați, s-au înspăimântat.
00:02:26
Their guests weren’t humble peasants traveling the countryside.
Musafirii lor nu erau simpli țărani călătorind prin sate.
They were almost certainly gods in disguise—
Mai mult ca sigur erau zei sub acoperire -
but which gods, they didn’t know.
dar nu știau care zei.
Panicked that their preparations were inadequate,
Speriați că pregătirile lor au fost nepotrivite,
Baucis and Philemon searched for another offering.
Baucis și Filemon au căutat o altă ofrandă.
00:02:48
The only precious thing left was the goose that guarded their home.
Singurul lucru de valoare rămas era gâsca ce le păzea casa.
The couple repeatedly lunged after the bird,
Cei doi au sărit de mai multe ori să apuce pasărea,
but they were too worn out for the chase.
dar erau prea obosiți ca să alerge după ea.
So, they prepared to receive the wrath of the gods.
Așa că s-au pregătit să înfrunte mânia zeilor.
Their guests rose up, shedding their rags and mortal masks.
Musafirii s-au ridicat, aruncând hainele și măștile de muritori.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...