7#

Cel mai periculos mit al istoriei. Anneliese Mehnert - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cel mai periculos mit al istoriei". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 88 de video educativ în acces liber.

Din anii 1650 până la sfârșitul anilor 1800, coloniștii europeni au descins în Africa de Sud. Ei au căutat să revendice regiunea, devenind și mai agresivi după ce au descoperit resursele naturale abundente ale zonei. Pentru a-și susține disputele asupra pământului, colonizatorii au declarat că se stabilesc pe un teritoriu gol, lipsit de localnici. A fost acest argument adevărat? Anza Mehnert dezminte Teoria Pământului Nelocuit. Narat de Anza Mehnert, regizat de Héloïse Dorsan-Rachet.

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
From the 1650s through the late 1800s,
Începând din anii 1650 până spre finalul anilor 1800,
European colonists descended on South Africa.
colonizatorii europeni au descins în Africa de Sud.
First, Dutch and later British forces sought to claim the region for themselves,
Mai întâi trupele olandeze, iar apoi cele britanice,
au căutat să revendice regiunea pentru ei înșiși,
with their struggle becoming even more aggressive
lupta lor devenind cu atât mai agresivă
after discovering the area’s abundant natural resources.
cu cât descopereau abundența resurselor naturale din zonă.
00:00:25
In their ruthless scramble,
În lupta lor nemiloasă,
both colonial powers violently removed numerous Indigenous communities
ambele puteri coloniale au îndepărtat cu violență numeroase comunități indigene
from their ancestral lands.
de pe pământurile lor ancestrale.
Yet despite these conflicts,
În ciuda acestor conflicte,
the colonizers often claimed they were settling in empty land
colonizatorii au susținut adesea că ei se stabilesc pe locuri pustii,
00:00:39
devoid of local people.
lipsite de localnici.
These reports were corroborated in letters and travelogues
Aceste rapoarte au fost coroborate în scrisori și jurnale de călătorie
by various administrators, soldiers, and missionaries.
de către diverși administratori, soldați și misionari.
Maps were drawn reflecting these claims,
Au fost desenate hărți care să reflecte aceste afirmații,
and prominent British historians supported this narrative.
iar istorici britanici proeminenți au susținut acest scenariu.
00:00:54
Publications codifying the so-called Empty Land Theory
Publicațiile care susțineau așa-numita Teorie a Pământului Nepopulat
had three central arguments.
au avut trei argumente centrale.
First, most of the land being settled by Europeans
Primul, majoritatea terenurilor colonizate de către europeni
had no established communities or agricultural infrastructure.
nu aveau comunități stabilite sau infrastructură agricolă.
Second, any African communities that were in those regions
Al doilea, orice comunitate africană care se afla deja în acele regiuni
00:01:10
had actually entered the area at the same time as Europeans,
venise, de fapt, în acea zonă în același timp cu europenii
so they didn’t have an ancestral claim to the land.
și, prin urmare, nu avea niciun drept moștenit asupra pământului.
And third, since these African communities had probably stolen the land
Al treilea, deoarece aceste comunități africane probabil au furat pământul
from earlier, no-longer-present Indigenous people,
de la indigenii anteriori, care nu mai erau prezenți,
the Europeans were within their rights to displace these African settlers.
europenii aveau dreptul să înlocuiască acești coloniști africani.
00:01:27
The problem is that all three of these arguments were completely false.
Problema e că toate aceste trei argumente erau complet false.
Almost none of this land was empty and Africans had lived here for millennia.
Aproape niciunul din aceste teritorii nu era nepopulat
și africanii locuiseră acolo dintotdeauna.
Indigenous South Africans simply had a different practice
Indigenii sud-africani aveau o practică diferită
of land ownership from the Dutch and British.
de posesie a pământului față de olandezi și britanici.
Land belonged to families or groups, not individuals.
Pământul aparținea familiilor sau grupurilor, nu individului.
00:01:47
And even that ownership was more focused
Chiar și această posesie era concentrată
on the land’s agricultural products than the land itself.
pe produsele agricole ale pământului și nu pe pământ în sine.
Community leaders would distribute seasonal land rights,
Liderii comunităților distribuiau drepturi funciare sezoniere,
allowing various nomadic groups to graze cattle or forage for vegetation.
permițând diferitelor grupuri de nomazi să păstorească vite
sau să caute zone cu vegetație.
Even the groups that did live in large agricultural settlements
Nici măcar grupurile care locuiau în așezări agricole mai mari
00:02:04
didn’t believe they owned the land as private property.
nu credeau că dețin pământul ca proprietate privată.
But the colonizing Europeans had no respect for this system of ownership.
Dar europenii colonizatori nu aveau niciun respect
față de acest sistem de proprietate.
They concluded the land belonged to no one
Au ajuns la concluzia că pământul nu aparținea nimănui,
and could therefore be divided amongst themselves.
prin urmare putea fi împărțit între ei.
In this context, claims that the land was “empty”
În acest context, afirmații cum că aceste teritorii ar fi „nepopulate”
00:02:21
were an ignorant oversimplification of a much more complex reality.
erau o simplificare excesivă și ignorantă a unei realități mult mai complexe.
But the Empty Land Theory allowed British academics to rewrite history
Dar Teoria Pământului Nepopulat a permis academicienilor britanici
să rescrie istoria
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...