8#

Primul Inel al Puterii - Gendler Alex. Alex Gendler - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Primul Inel al Puterii - Gendler Alex". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

În urmă cu mai mult de 2.000 de ani, filozoful grec Platon a relatat legenda Inelului lui Gyges în ”Republica”. Poveste inelului apare în timp ce filozoful Socrate și discipolul său discută de ce se iau oamenii acțiuni morale: este din cauză că este ceea ce e considerat corect? Sau se datorează unei convenții impuse prin pedeapsă și recompensă? Gendler Alex împărtășește alegoria inelului magic însușit în mod greșit. Lecție de Gendler Alex, regia de Vitalii Nebelskyi.

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
A ring with supernatural abilities tempts its beholder with power.
Un inel cu abilități supranaturale își ademenește cu putere privitorul.
But there are no hobbits, dwarves, or Valkyries in this tale.
Dar nu există hobbiți, pitici sau Valchiri în această poveste.
In fact, the legend of the Ring of Gyges appeared long before those characters
De fapt, legenda Inelului lui Gyges a apărut cu mult înainte
were ever committed to paper:
ca acele personaje să fi văzut lumina tiparului:
more than 2,000 years ago,
acum mai bine de 2.000 de ani,
00:00:25
in the Greek philosopher Plato’s “Republic.”
în „Republica” filozofului grec Platon.
The story surfaces as the philosopher, Socrates,
Povestea apare pe când filozoful Socrate
and his student, Glaucon, discuss why people act justly.
și discipolul său, Glaucon, discutau de ce oamenii se poartă moral.
Is it because it’s what’s right?
Din cauză că așa e corect?
Or because it’s a convention that’s enforced through punishment and reward?
Sau pentru că e o convenție impusă prin pedeapsă și recompensă?
00:00:44
Playing devil’s advocate, Glaucon argues against Socrates
Jucând avocatul diavolului, Glaucon argumentează împotriva lui Socrate
and recounts the following story...
și relatează următoarea poveste.
Long ago, a shepherd named Gyges was tending his flock
Demult, un cioban pe nume Gyges îşi păştea turma,
when an earthquake struck,
când a început un cutremur
ripping an opening to the ground.
care a căscat o prăpastie în pământ.
00:00:59
The chasm drew Gyges in.
Abisul l-a atras pe Gyges.
There, his eyes alighted upon a bronze horse,
Acolo, ochii i s-au luminat când a zărit un cal de aramă,
the doors to its central chamber ajar.
cu porți întredeschise în mijloc.
Peering inside, Gyges discovered the corpse of a giant.
Privind înăuntru, a descoperit cadavrul unui uriaș.
On its finger, a golden ring,
Pe degetul lui, un inel de aur,
00:01:16
which Gyges pocketed before retracing his steps.
pe care Gyges l-a băgat în buzunar înainte de a face cale întoarsă.
Later, he sat among the other shepherds,
Mai târziu, șezând cu ceilalți păstori,
fiddling with the mysterious ring when, suddenly,
jucându-se cu misteriosul inel,
after absentmindedly twirling its stone, he became invisible.
i-a răsucit piatra și a devenit invizibil.
When he turned the stone back in the opposite direction, he reappeared.
Când a întors piatra în direcția opusă, a reapărut.
00:01:37
Emboldened by the ring’s powers, new possibilities bloomed before him,
Încurajat de puterile inelului, noi posibilități au răsărit înaintea lui,
and a sordid plan hatched in his mind.
așa că a pus la cale un plan mârșav.
Gyges became a messenger to the king of Lydia,
Gyges a devenit solul regelui Lydiei
and, inside the palace, used the ring to prowl undetected.
și a folosit inelul pentru a se strecura nedetectat prin palat.
He seduced the queen and convinced her to betray her husband.
A sedus-o pe regină și a convins-o să-și trădeze soțul.
00:01:58
And soon Gyges, once a humble shepherd,
Astfel, Gyges, cândva un păstor umil,
had murdered the monarch and claimed the kingdom.
l-a ucis pe suveran și a revendicat regatul.
Glaucon tells this story to illustrate how people can apparently benefit
Glaucon spune această pildă pentru a ilustra
by acting unjustly.
ce beneficii pot obține oamenii prin necinste.
After all, wouldn’t any rational person act like Gyges
La urma urmei, orice persoană rațională s-ar purta ca Gyges
00:02:17
if presented the opportunity to get what they desired without consequence?
dacă ar putea obține ce-și dorește fără consecințe.
Exploring this argument, Glaucon breaks all good things into three classes.
Explorând acest argument, Glaucon împarte toate lucrurile bune în trei clase.
The first kinds, we desire for their own sake,
Prima, lucruri pe care le dorim de dragul de a le avea,
like the experience of harmless pleasure.
precum trăirea plăcerii inofensive.
The second, we want only for the value they bring,
A doua, le vrem doar pentru valoarea pe care o aduc,
00:02:38
though they may be onerous, like exercise or medicine.
deși pot fi silnice, cum ar fi exercițiile sau medicamentele.
The third class comprises things we desire for their own sake
A treia clasă cuprinde lucruri pe care le dorim de dragul lor
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...