N/A

Cum era viața pentru bufonul regal? - Beatrice K. Otto. Beatrice K. Otto - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum era viața pentru bufonul regal? - Beatrice K. Otto". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Contrar opiniei populare, bufonii nu au existat doar în Europa medievala, ci și în alte timpuri și culturi. You Shi, care a trăit în China secolului al 7-lea Î.E.N., este considerat primul bufon conform izvoarelor istorice de încredere. Relația dintre bufoni și persoana ce deținea puterea era unică: aceștia puteau fi înjosiți sau puteau fi văzuți ca oameni ce îi distrează pe ceilalți și ca tovarăși de încredere.

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
10th century jester Jing Xinmo
Poate că Jing Xinmo, un bufon din secolul 10,
may have overstepped when he got chased by a dog,
a întrecut limita când, după ce a fost fugărit de un câine,
then teasingly told the Chinese emperor
i-a spus în glumă împăratului chinez
that he shouldn’t let his kids go around biting people.
că nu ar trebui să-și lase copiii să muște oameni.
The emperor took offense and trained an arrow on Jing.
Împăratul s-a simțit ofensat și a îndreptat o săgeată spre Jing.
00:00:23
But instead of begging for his life, Jing cracked another joke.
Dar în loc să cerșească îndurare, Jing a mai făcut o glumă.
Luckily, this pun landed— so the emperor’s arrow did not.
Din fericire, gluma și-a atins țelul, așa că săgeata nu a mai făcut-o.
Contrary to common belief,
Contrar opiniei populare,
jesters weren't just a medieval European phenomenon,
bufonii nu au existat doar în Europa medievală,
but flourished in other times and cultures.
ci și în alte timpuri și culturi.
00:00:39
The first reliably recorded jester is thought to be You Shi,
You Shi este considerat primul bufon conform izvoarelor istorice.
of 7th century BCE China.
El a trăit în China secolului 7 Î.E.N.
He declared that, as a jester, his words could not give offense.
Acesta susținea că, în calitate de bufon, vorbele lui nu puteau ofensa.
This privilege was important to the jester’s position—
Acest privilegiu era important pentru poziția bufonului -
but was sometimes violated.
dar uneori nu era respectat.
00:00:57
Jesters had unique relationships to power:
Bufonii aveau o relație unică cu puterea:
they could be viewed as objects of mockery
ei puteau fi înjosiți
and also as entertainers and trusted companions.
dar puteau fi considerați și specialiști în spectacole, și tovarăși de încredere.
People became jesters by various routes.
Existau mai multe moduri de a ajunge bufon.
They could be appointed due to physical or neurological differences,
Ei puteau fi numiți în funcție datorită diferențelor fizice sau psihice,
00:01:14
plucked from a pool of entertainers, or recruited by a traveling courtier.
aleși dintr-un grup de artiști sau recrutați de un curtean care călătorea.
Such was the case when a royal servant
De exemplu, un slujitor regal
wrote King Henry VIII’s chief minister in the 1530s.
i-a scris, în 1530, ministrului șef al regelui Henry al VIII-lea
He recommended a young boy to replace the king’s aging jester, Sexten,
și i-a recomandat un tânăr care să-l înlocuiască pe bufonul bătrân al regelui,
with the assurance that he’d be much more pleasant than Sexten ever was.
asigurându-l că acesta e mult mai bun decât a fost vechiul bufon.
00:01:35
Some jesters boasted unique talents, like Roland the Farter,
Unii bufoni, ca Roland „Omul Vânturilor”, aveau talente unice.
of Henry II’s 12th Century court.
El a trăit în sec. 12, la curtea lui Henry II.
Every Christmas, he performed a special routine,
La fiecare Cărciun avea un spectacol special.
the finale of which was a simultaneous jump, whistle, and fart.
La final, sărea, dădea un pârț și fluiera simultan.
Additionally, jesters could influence important decisions.
În plus, bufonii puteau influența decizii importante.
00:01:53
For example, if the clowns of the Tübatulabal nation
De exemplu, dacă clovnii din națiunea Tübatulabal,
of the Sierra Nevada mountains
din Munții Sierra Nevada,
thought a chief was leading poorly,
credeau că o căpetenie nu conduce bine,
they could apparently get the elders to appoint a new one.
se pare că-i puteau convinge pe înțelepți să desemneze o alta.
And, of course, Jing Xinmo knew how to sway the Chinese emperor.
Și desigur că Jing Xinmo a știut cum să-l înduplece pe împărat.
00:02:08
A local magistrate once requested that the emperor stop trampling farmland
Un magistrat i-a cerut odată împăratului să nu mai calce în picioare terenurile
during his hunting sprees.
agricole în timpul vânătorilor.
Infuriated, the emperor had the magistrate hauled before him.
Înfuriat, împăratul a dat ordin ca magistratul să fie adus în fața sa.
Jing facetiously suggested that the magistrate be put to death immediately
Jing a spus în glumă că magistratul ar trebui omorât imediat
and that the emperor let the peasants starve
și țăranii lăsați să moară de foame,
00:02:27
instead of harvesting the land and paying taxes,
în loc să strângă recolta și să plătească taxe,
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...