8#

Primul Inel al Puterii - Gendler Alex. Alex Gendler - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Primul Inel al Puterii - Gendler Alex". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:46
and the value they offer, like knowledge and health.
și pentru valoarea pe care o oferă, precum cunoașterea și sănătatea.
Glaucon argues that justice belongs to the second class of good:
Glaucon susține că dreptatea aparține celei de a doua clase de bine:
it’s a burden that nevertheless brings rewards.
e o povară care însă aduce recompense.
The only reason anyone conducts themselves virtuously, he reasons,
El raționează că singurul motiv pentru care cineva se comportă cu virtute
is due to external influences.
se datorează influențelor externe.
00:03:07
So it’s appearing— not actually being— virtuous that matters.
Deci contează aparența de a fi, nu să fii cu adevărat virtuos.
Socrates, as written by Plato, disagrees,
Socrate, după cum scria Platon, nu e de acord,
countering that justice belongs to the third class of good,
argumentând că dreptatea aparține celei de-a treia clase,
offering both extrinsic and intrinsic benefits.
oferind atât beneficii externe, cât și interne.
Socrates argues that the human soul has three parts:
Socrate susține că sufletul uman are trei părți:
00:03:28
reason, spirit, and appetite.
rațiune, spirit și apetit.
Reason guides an individual to truth and knowledge,
Rațiunea ghidează un individ spre adevăr și cunoaștere
and is influenced by either spirit or appetite.
și e influențată fie de spirit, fie de apetit.
Spirit is righteous, ambitious, and the source of bold action,
Spiritul e drept, ambițios și e sursa îndrăznelii,
while appetite consists of baser, bodily desires.
în timp ce apetitul e format din dorințe primare, carnale.
00:03:49
To Socrates, the philosopher is led by reason,
Conform lui Socrate, filozoful e condus de rațiune,
and their spirit keeps their appetite in check,
iar spiritul îi ține apetitul în frâu,
making them the most just and the happiest.
făcându-l cel mai drept și mai fericit.
Even without consequences for self-serving wrongdoings,
Chiar și fără existența consecințelor în urma nedreptăților egoiste,
they wouldn't commit them.
tot nu le-ar comite.
00:04:04
Meanwhile, the tyrant succumbs to appetite and acts unjustly.
Spre deosebire de el, tiranul se lasă condus de apetit și se poartă imoral.
So, while Gyges may have attained power and wealth,
Așadar, deși Gyges a obținut putere și bogăție,
Socrates implies that his soul would be in disharmony.
Socrate sugerează că sufletul său e în dizarmonie.
He’d be enslaved to his own base desires rather than guided by reason
E rob dorințelor sale de bază mai mult decât ghidat de rațiune
and wouldn't be truly happy.
și nu atinge fericirea cu adevărat.
00:04:26
Before Plato penned this discussion,
Înainte ca Platon să scrie despre acest lucru,
Chinese philosopher Confucius similarly reasoned that by simply acting justly,
filosoful chinez Confucius a raționat că pur și simplu acționând drept
one also benefits oneself.
îți aduce ție satisfacție.
After, modern Western philosophers voiced varying beliefs.
Filozofii occidentali moderni au exprimat convingeri variate.
Thomas Hobbes, for instance,
Thomas Hobbes, de exemplu,
00:04:43
argued that the state of nature is violent and selfish.
susţinea că natura e violentă și egoistă.
Justice, therefore, is imposed by authority.
Dreptatea, deci, e impusă de autoritate.
John Locke, in contrast, asserted that people are naturally obligated
John Locke, dimpotrivă, a afirmat că oamenii sunt în mod natural obligați
to act justly
să acționeze drept
and they agree to participate in civil society
și sunt de acord să participe în societatea civilă
00:05:00
to secure their natural rights.
pentru a-și asigura drepturile naturale.
The allegory of the ill-gotten magical ring
Alegoria inelului magic însușit în mod necinstit,
that lures its wearer towards their darkest desires continues to inspire.
care trezește cele mai ascunse dorințe, continuă să inspire.
So if the ring of Gyges fell into your hands,
Dacă inelul lui Gyges ar cădea în mâinile tale,
what would you do?
ce ai face?

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul