5#

Suntem suficient de isteți ca specie pentru a supraviețui propriei inteligențe? Jeanette Winterson - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Suntem suficient de isteți ca specie pentru a supraviețui propriei inteligențe?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 88 de video educativ în acces liber.

Cu un spirit rapid și o perspicacitate ascuțită, scriitoarea Jeanette Winterson expune o viziune a viitorului în care inteligența umană și cea a mașinilor se contopesc, formând ceea ce ea numește „inteligență alternativă”, și aruncă o privire filozofică asupra speciei noastre, întrebându-se: suntem suficient de isteți ca specie pentru a supraviețui propriei inteligențe? (Urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu Helen Walters, șefa departamentului de curatoriat al TED)

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
Here's what gives me hope for humanity.
Iată ce îmi dă speranță în ceea ce privește omenirea.
I believe that we can change our human nature for the better.
Cred că putem schimba natura umană în bine.
This chance is unique.
Această șansă este unică.
It's where we stand in history right now.
Este locul în care ne aflăm în istorie chiar acum.
No other generation has stood here before us.
Nicio altă generație nu a mai fost aici înaintea noastră.
00:00:25
Homo sapiens has been around for about 300,000 years.
Homo sapiens există de aproximativ 300.000 de ani.
Other humanoid life forms have come and gone.
Alte forme de viață umanoide au apărut și au dispărut.
We find their traces.
Noi le găsim urmele.
We search for their stories.
Le căutăm poveștile.
But we are the success story.
Dar noi suntem povestea de succes.
00:00:43
We've survived natural disasters, famines, floods, earthquakes, plagues,
Am supraviețuit dezastrelor naturale, foametei, inundații, cutremure, epidemii,
woolly mammoths, mess-ups of our own making.
mamuți lânoși... încurcături cauzate de noi înșine.
We're smart, no question.
Suntem inteligenți, fără îndoială.
The question is: Are we smart enough to survive how smart we are?
Întrebarea e: suntem suficient de isteți pentru a supraviețui propriei inteligențe?
It's not looking so good just now, is it?
Nu arată prea bine acum, nu-i așa?
00:01:10
(Laughter)
(Râsete)
We stand facing the possibility of global conflict.
Ne confruntăm cu posibilitatea unui conflict global.
If that happens,
Dacă se întâmplă asta,
it will be our Third World War
va fi al treilea război mondial.
in not much more than 100 years.
în nu mai mult de 100 de ani.
00:01:25
If Putin's violence stops today, the problem doesn't go away.
Dacă violența lui Putin se oprește astăzi, problema nu va dispărea.
As across the globe
La fel ca în întreaga lume,
dictatorism threatens democracy.
dictatura amenință democrația.
I wonder whether as a species
Mă întreb dacă, ca specie,
we can survive any of this,
putem supraviețui la toate acestea,
00:01:50
even if those threats disappear.
chiar dacă aceste amenințări dispar.
Those living inside the snow globe of their magical thinking
Cei care trăiesc în interiorul globului de zăpadă al gândirii lor magice
will not be insulated against the facts of climate breakdown.
nu vor fi izolați împotriva realităților prăbușirii climatice.
And yet, still, we go on heating up the planet.
Și totuși, continuăm să încălzim planeta.
Still we go on polluting the earth.
Cu toate acestea, continuăm să poluăm pământul.
00:02:13
Still we despoil
Încă mai distrugem
our precious natural resources.
prețioasele noastre resurse naturale.
250 years ago, we kick-started the Industrial Revolution.
În urmă cu 250 de ani, am dat startul revoluției industriale.
The machine age.
Era mașinilor.
It's when we first hear the buzzwords of the modern moment.
E momentul în care am auzit prima dată cuvintele la modă ale momentului modern.
00:02:34
Disruption, acceleration.
Perturbare, accelerare.
That's Karl Marx, actually.
De fapt, acela era Karl Marx.
Acceleration of production,
Accelerarea producției,
the factory system, acceleration of transport,
sistemul fabricii, accelerarea transportului,
the coming of the railways.
apariția căilor ferate.
00:02:47
No need for ships to wait for the wind.
Nu mai era nevoie ca navele să aștepte vântul.
Coal-fired, steam-powered.
Alimentate cu cărbune, cu aburi.
Acceleration of information.
Accelerarea informației.
The global village.
Satul global.
And it's when we start digging fossil fuels out of the ground
Atunci începeam să extragem combustibilii fosili din pământ
00:03:02
in planet-changing quantities,
în cantități care schimbă planeta,
when we start pushing carbon dioxide into the atmosphere.
când am început să punem dioxid de carbon în atmosferă.
In a salami slice of space-time,
Într-o felie de salam de spațiu-timp,
human beings have changed the way that we live on the planet forever.
ființele umane au schimbat modul în care trăim pe planetă pentru totdeauna.
We've moved out of the agricultural economies
Ne-am mutat din economiile agricole
00:03:22
of our evolutionary inheritance
ale moștenirii noastre evolutive,
into the industrial economies and beyond of where we are now.
în economiile industriale și dincolo de locul în care ne aflăm acum.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...