6#

Data expirării de pe produsele alimentare nu înseamnă ceea ce crezi - Carolyn Beans. Carolyn Beans - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Data expirării de pe produsele alimentare nu înseamnă ceea ce crezi - Carolyn Beans". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:29
and if they spoil, your nose will let you know.
iar dacă se strică, nasul îți va spune.
And you can always spot spoiled produce by off odors, slimy surfaces, and mold.
Poți oricând recunoaște alimente stricate
după mirosul urât, suprafețe lipicioase și mucegai.
Of course, there are some cases where you’re better safe than sorry.
Desigur, sunt cazuri în care e mai bine să fii precaut.
The USDA recommends eating or freezing meat within days of purchase.
USDA recomandă consumul sau congelarea cărnii la câteva zile după achiziție.
Beyond their printed dates,
Dacă depășesc datele de expirare,
00:02:48
ready-to-eat salads, deli meats, and unpasteurized cheeses
salatele preparate, mezelurile și brânzeturile nepasteurizate
are more likely to carry pathogenic bacteria
pot avea într-o proporție mai mare bacterii patogene
that can slip past a smell or taste test.
care pot trece testul mirosului sau gustului.
And the dates on infant formula are regulated to indicate safety.
Datele de pe laptele pentru sugari sunt reglementate să indice siguranța.
But while some of these labels work as intended, the vast majority don’t.
Dar deși unele etichete sunt corecte, marea majoritate nu sunt.
00:03:08
In a 2019 survey of over 1,000 Americans,
Într-un sondaj din 2019, cu peste 1000 de americani,
more than 70% said they use date labels to decide if food is still edible,
mai mult de 70% au spus că verifică etichetele pentru a decide
dacă mâncarea e încă bună de consumat,
and nearly 60% said they’d toss any food past those dates.
iar aproape 60% au spus că aruncă orice aliment căruia i-a trecut termenul.
Restaurants and grocers often do the same.
Restaurantele și vânzătorii fac adesea la fel.
To avoid all this waste, many experts advocate for laws
Pentru a evita această risipă, mulți experți pledează pentru legi
00:03:30
to require that date labels use one of two standardized phrases:
care cer ca datele de pe etichete să folosească una dintre formulele:
“Best if used by,” to indicate freshness, or “Use by” to indicate safety.
„Recomandat a se folosi înainte de”, pentru a indica prospețimea,
sau „Folosiți înainte de”, pentru a indica siguranța.
This solution isn't perfect,
Această soluție nu e perfectă,
but some US researchers estimate that setting these standards at a federal level
dar unii cercetători din SUA estimează că aceste standarde la nivel federal
could prevent roughly 398,000 tons of food waste annually.
ar putea preveni o risipă alimentară de aproximativ 398.000 de tone anual.
00:03:53
Grocers could also try removing date labels on produce,
Vânzătorii ar putea încerca și scoaterea datelor de expirare de pe produse,
as several UK supermarket chains have done
cum au făcut unele lanțuri de supermarketuri în Regatul Unit,
to encourage consumers to use their own judgement.
pentru a încuraja consumatorii să decidă singuri.
Many experts also advocate for policies incentivizing grocers and restaurants
Mulți experți pledează și pentru politici
care să stimuleze vânzătorii și restaurantele
to donate unsold food.
să doneze mâncarea nevândută.
00:04:10
Currently, confusion around dates has led at least 20 US states
Acum, confuzia cu privire la aceste date a făcut ca cel puțin 20 de state din SUA
to restrict donating food past its labeled date,
să restricționeze donarea mâncării căreia i-a trecut termenul,
even though the federal government actually protects such donations.
chiar dacă guvernul federal protejează de fapt aceste donații.
Countries like France go even further,
Țări ca Franța au mers și mai departe,
requiring that many supermarkets donate unsold food.
cerând ca supermarketurile să doneze mâncarea nevândută.
00:04:29
Regardless of what your government decides,
Indiferent de ceea ce decide guvernul tău,
the best way to prevent food waste is to eat what you buy!
cea mai bună metodă de a preveni risipa alimentară e să mănânci ce cumperi!
And don’t forget that your eyes, nose, and tongue
Și nu uita că ochii, nasul și limba
are usually all you need to decide if food is fit for consumption
sunt de obicei tot ceea ce ai nevoie pentru a decide
or the compost bin.
dacă mâncarea se poate consuma sau e de aruncat la gunoi.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul