5#

Ce s-ar întâmpla dacă ți-ai pierde simțul tactil? - Antonio Cataldo. Antonio Cataldo - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ce s-ar întâmpla dacă ți-ai pierde simțul tactil? - Antonio Cataldo". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:03:16
For example, some nociceptors are attached to fibers
Spre exemplu, unii nocireceptori sunt atașați de fibre
with slightly more conductive, fatty myelin than others.
cu mielina mai unsuroasă și conductivă decât altele.
So when you get hurt, the electrical impulses from thicker nociceptors
Deci când te rănești, impulsurile electrice din nocireceptorii groși
trigger sharp, intense pain,
declanșează o durere ascuțită și intensă,
while thin, unmyelinated nociceptors are responsible
în timp ce nocireceptorii subțiri și fără mielină sunt responsabili
00:03:37
for the dull, aching pain that follows.
pentru durerea surdă ce urmează.
And since the fibers carrying tactile information are much thicker
Din moment ce fibrele cu informații tactile sunt mai groase
than those carrying nociceptive signals,
decât cele cu semnale nocireceptive,
rubbing an injury can produce temporary relief from the pain
masarea unei răni poate produce o alinare temporară a durerii.
These receptors generate a constant flood of signals
Acești receptori generează un flux constant de semnale
00:03:55
that travel through the nervous system to the brain.
ce călătoresc prin sistemul nervos și către creier.
But if this process is disrupted—
Dar dacă acest proces e întrerupt,
either by damage to the skin, the nerves, or the brain—
fie prin rănirea pielii, fie a nervilor sau a creierului,
the network breaks down.
rețeaua se deteriorează.
And since it underpins so many bodily functions,
Și din moment ce susține atâtea alte funcții ale corpului,
00:04:11
damage to the somatosensory system can manifest in a wide variety of ways.
lezarea sistemului somatosenzorial se poate manifesta prin diverse feluri.
In Waterman’s case, an autoimmune reaction
În cazul lui Waterman, o reacție autoimună
attacked a large swath of his nervous system,
a atacat o bună parte a sistemului său nervos,
leaving him with no tactile or proprioceptive sensations
lasându-l fără niciun simț tactil sau proprioreceptiv
from the neck down.
de la gât în jos.
00:04:30
But deafferentation is just one of many somatosensory disorders.
Dar deaferentarea e numai una dintre multele afecțiuni.
Individuals can receive damage to a specific brain area or a section of skin,
Când ne lovim într-o anumită parte a creierului sau a pielii,
resulting in the loss of certain sensations in particular locations.
se pot pierde anumite senzații.
And the impact of this loss can be significant.
Iar impactul acestei pierderi poate fi semnificativ.
Losing tactile sensations makes it difficult to gauge how much strength
Prin pierderea simțului tactil, e dificil de măsurat
00:04:57
to use in a situation.
câtă putere trebuie să folosești.
Without the warning signals provided by thermal and pain stimuli,
Fără semnalele de alarmă oferite de stimulii termici și de durere,
we don’t react when our bodies are damaged.
nu reacționăm când corpul ne e lezat.
And, being deprived of social touch can cause a condition
Iar lipsa atingerii sociale poate cauza o afecțiune
known as touch starvation,
cunoscută sub numele de „foame de atingeri”,
00:05:15
characterized by anxiety, depression,
caracterizată de anxietate, depresie,
high blood pressure, and even a weakened immune system.
tensiune arterială ridicată și chiar un sistem imunitar scăzut.
Many individuals who face these realities have found innovative ways to adapt.
Cei ce trăiesc în această realitate au găsit moduri inovatoare de adaptare.
But it’s undeniable that all these invisible sensations
Dar e evident că toate aceste senzații invizibile
play a vital role in how we navigate the world—
joacă un rol important în felul în care trecem prin viață,
00:05:37
even if they can be difficult to put your finger on.
chiar dacă e dificil să le cunoaștem ca-n palmă.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul