4#

Cum ar fi să trăiești fiecare viață umană? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum ar fi să trăiești fiecare viață umană?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Imaginează-ți că ai început viața drept unul dintre primii oameni de pe planetă. După ce mori, te reîncarnezi drept al doilea om care a trăit vreodată. Apoi te întorci drept al treilea om, al patrulea, al cincilea și așa mai departe - trăind viețile fiecărui om care pășit pe Pământ. Ce efect vor avea acțiunile tale dintr-o viața asupra viitorilor tu? Explorează eticile filosofiei cunoscute drept longtermism. [Regia de Jay Septimo, Khoo Siew May, AIM Creative Studios, narațiunea de George Zaidan, muzica de André Aires].

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:06
Imagine that your life began roughly 300,000 years ago
Imaginează-ți că viața ta a început acum vreo 300.000 de ani
as one of the planet’s first humans.
drept unul dintre primii oameni ai planetei.
At this time, you live in Africa near modern-day Morocco,
În acest timp, locuiești în Africa, lângă Marocul de azi,
and your life isn’t too different from that of your hominid parents.
iar viața ta nu e foarte diferită de cea a părinților tăi hominizi.
You make crude tools, hunt, and gather food and materials,
Construiești unelte brute, vânezi și aduni mâncare și materiale,
00:00:24
until, eventually, you perish.
până când, în cele din urmă mori.
But this is only the beginning.
Dar acesta e doar începutul.
Because after dying, you travel back in time to be reincarnated
Deoarece după ce mori, călătorești înapoi în timp pentru a fi reîncarnat
as the second human ever to live.
drept al doilea om care a trăit vreodată.
While you don't remember your former life,
Deși nu-ți amintești viața anterioară,
00:00:40
your previous actions affect you nonetheless.
ești afectat de acțiunile trecute.
And after dying once more, you return as the third person, then the fourth,
Și după ce mai mori o dată, te întorci drept al treilea om, apoi al patrulea,
the fifth, and so on—
al cincilea —
living the lives of every single human that’s ever walked the Earth.
trăind viețile fiecărui om care a pășit vreodată pe Pământ.
Strung end to end, these lives last almost 4 trillion years.
Puse cap la cap, aceste vieți durează aproape 4 trilioane de ani.
00:01:01
Since you only recall the life you’re currently living,
Deoarece îți amintești doar viața trăită în prezent,
your psyche doesn’t carry the entire weight of human history.
sufletul tău nu poartă întreaga greutate a istoriei umane.
However, each of your lifetimes still has a profound impact on your future selves.
Totuși, fiecare dintre viețile tale are impact profund asupra viitorilor tu.
Sometimes your influence on the world is obvious,
Uneori influența ta asupra lumii e evidentă,
but these major historical figures only account
dar aceste mari figuri istorice
00:01:19
for a tiny fraction of your experience.
însumează doar o mică fracție din experiența ta.
Instead, your existence consists mostly of ordinary lives,
În schimb, existența ta constă mai ales în vieți obișnuite,
filled with everyday tasks like eating, laughing, working, and worrying.
pline de activități banale ca mâncatul, râsul, muncitul și îngrijoratul.
For approximately one tenth of your 4 trillion years,
Pentru aproximativ o zecime din cele 4 trilioane de ani,
you’re a hunter-gatherer.
ești vânător-culegător.
00:01:36
For 60%, you’re an agriculturalist, developing tools and techniques
Pentru 60% ești agricultor, dezvoltând unelte și tehnici
which you employ over roughly 800 billion years of working on farms.
pe care le folosești de-a lungul a peste 800 de miliarde de ani de muncă la ferme.
Across your lifetimes, you spend 1.5 billion years having sex
De-a lungul vieților tale, petreci 1,5 miliarde de ani făcând sex
and another 250 million years giving birth.
și alte 250 milioane de ani născând.
In total, 20% of your existence is spent raising children,
În total, 20% din existența ta e consumată crescând copii,
00:01:59
to whom you impart a variety of cultural values
cărora le dai o varietate de valori culturale
that influence the trajectory of generations.
care influențează traiectoria generațiilor.
In some lives, you shatter those cultures through invasion and imperialism.
În unele vieți, dărâmi aceste culturi prin invazii și imperialism.
In others, you suffer as your lands and loved ones are taken away.
În altele suferi, în timp ce pământurile și cei dragi îți sunt luați.
In over 1% of lives, you’re afflicted with malaria or smallpox,
În peste 1% din vieți suferi de malarie sau variolă,
00:02:18
while, in others, you treat these conditions—
în timp ce în altele tratezi aceste condiții,
saving countless versions of yourself.
salvând nenumărate versiuni ale tale.
In humanity’s early days, the average lifespan is fairly short.
În zilele timpurii ale umanității, durata medie de viață e scăzută.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...