9#

Ce s-a întâmplat cu gaura din stratul de ozon? - Stephanie Honchell Smith. Stephanie Honchell Smith - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ce s-a întâmplat cu gaura din stratul de ozon? - Stephanie Honchell Smith". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

În anii ’80, omenirea s-a confruntat cu o problemă uriașă: în stratul de ozon a apărut o gaură care se extindea rapid. Dacă ar fi continuat să crească, ratele apariției cancerului de piele ar fi crescut vertiginos, fotosinteza ar fi fost îngreunată, producția agricolă s-ar fi prăbușit, iar ecosisteme întregi s-ar fi năruit. Deci, ce s-a întâmplat? Stephanie Honchell Smith ne prezintă cum o cooperare mondială decisivă a ajutat la restabilirea stratului de ozon. [Coordonat de Denys Spolitak, narat de Pen-Pen Chen, muzica de Stephen LaRosa].

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
In the 1980s, the world faced a huge problem:
În anii ’80, omenirea s-a confruntat cu o problemă uriașă:
there was a rapidly expanding hole in the ozone layer.
în stratul de ozon a apărut o gaură care se extindea rapid.
So, what happened? And is it still there?
Ce s-a întâmplat cu ea? Este încă acolo?
Let’s go back to the beginning.
S-o luăm cu începutul.
The Sun makes life on Earth possible,
Soarele face viața pe Pământ posibilă,
00:00:21
but too much exposure to its UV radiation damages plant and animal DNA.
însă expunerea îndelungată la raze UV dăunează ADN-ului plantelor și animalelor.
Thankfully, about 98% of that radiation is absorbed by ozone molecules
Din fericire, aproximativ 98% din radiații sunt absorbite de moleculele de ozon
dispersed in the stratosphere,
dispersate în stratosferă,
which are continuously broken apart and reformed in this process,
care sunt constant dezintegrate și reformate în acest proces,
maintaining a delicate equilibrium.
menținând un echilibru subtil.
00:00:40
But in the early 1970s, two chemists— Mario Molina and Sherwood Rowland—
La începutul anilor ’70, însă, chimiștii Mario Molina și Sherwood Rowland
demonstrated that widely used chemicals called chlorofluorocarbons, or CFCs,
au demonstrat că niște substanțe chimice, denumite clorofluorocarburi, sau CFC,
could upset this balance.
ar putea tulbura echilibrul.
CFCs were developed in the 1920s by three US-based corporations
CFC-urile au fost dezvoltate în anii ’20 de trei corporații americane,
as coolants for refrigerators.
drept agent frigorific pentru frigidere.
00:01:01
Unlike existing alternatives— such as ammonia or methyl chloride—
Spre deosebire de alternativele deja existente, ca amoniac sau clorometan,
CFCs were non-flammable and non-toxic—
CFC-urile erau neinflamabile și non-toxice,
meaning they wouldn't burst into flames or cause deadly gas leaks.
însemnând că nu vor lua foc sau nu vor provoca scurgeri de gaze mortale.
They also made great propellants, foaming agents, and fire-retardants.
Erau și propergoli, agenți de spumare și substanțe ignifuge excelente.
CFCs soon found their way into a variety of everyday items
CFC-urile au început să fie utilizate pentru o multitudine de obiecte comune
00:01:20
and became a multi-billion dollar per year industry.
și au devenit o industrie de miliarde de dolari anual.
In the lower atmosphere, CFCs don’t break down or react with other molecules.
În troposferă, CFC-urile nu dezintegrează și nu reacționează cu moleculele.
But Molina and Rowland showed that in the stratosphere,
Însă Molina și Rowland au demonstrat că în stratosferă
they're broken apart by UV light, releasing chlorine atoms.
ele sunt dezintegrate de razele UV, eliberând astfel atomi de clor.
These then react with ozone,
Aceștia reacționează cu ozonul,
00:01:37
destroying it faster than it can be replenished.
distrugându-l mai rapid decât poate fi regenerat.
A single chlorine atom can destroy thousands of ozone molecules
Un singur atom de clor poate distruge mii de molecule de ozon
before finally reacting with something else and forming a stable molecule.
înainte de a reacționa cu altceva și a forma o moleculă stabilă.
Seeing the threat to their bottom line,
Observând amenințarea la adresa lor,
CFC producers pushed back to discredit the scientists,
producătorii de CFC-uri au ripostat pentru a-i discredita pe savanți,
00:01:54
even accusing them of working for the KGB.
acuzându-i chiar că lucrează pentru KGB.
Initial estimates showed that within 60 years,
Primele estimări au arătat că în 60 de ani,
CFCs could reduce ozone concentrations by 7%.
CFC-urile ar putea reduce concentrațiile de ozon cu 7%.
But by 1985, it became clear that ozone depletion, especially over Antarctica,
În 1985, însă, a devenit clar că reducerea ozonului, în special în Antarctica,
was happening much faster.
avea loc mult mai rapid.
00:02:12
Here, the extremely cold temperatures and unique structure of Antarctic clouds
Acolo, temperaturile extrem de scăzute și structura unică a norilor
accelerated ozone loss.
au accelerat pierderile de ozon.
Scientists stationed in Antarctica noticed a massive drop
Cercetătorii aflați în Antarctica au observat o scădere masivă
in overhead ozone occurring every spring.
a stratului de ozon din aer în fiecare primăvară.
Satellite data revealed the vast extent of these losses
Datele primite din satelit au arătat, iar testele chimice au confirmat,
00:02:27
and chemical tests confirmed that the cause was unquestionably CFCs.
că la baza acestor pierderi stăteau fără îndoială CFC-urile.
NASA soon released visualizations, which were broadcast around the world
Ulterior, NASA a lansat reprezentări vizuale care au fost difuzate peste tot,
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...