7#

Continentele sunt în mișcare. Când se vor ciocni? - Jean-Baptiste P. Koehl. Jean-Baptiste P. Koehl - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Continentele sunt în mișcare. Când se vor ciocni? - Jean-Baptiste P. Koehl". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

La începutul secolului al XX-lea, teoria derivei continentelor a lui Alfred Wegener a pus bazele teoriei noastre moderne a plăcilor tectonice, iar astăzi știm ceva și mai grozav: Pangeea a fost doar cel mai recent dintr-o lungă linie de supercontinente și nu va fi ultimul. Jean-Baptiste P. Koehl explorează când va apărea următorul supercontinent și ce ar putea însemna asta pentru mediul de pe Terra. [Regizat de Iuri Araujo, Província Studio, narat de Addison Anderson, muzică de Salil Bhayani, cAMP Studio],

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:06
In the early 20th century,
La începutul secolului al XX-lea,
a meteorologist named Alfred Wegener noticed striking similarities
un meteorolog numit Alfred Wegener a observat asemănări izbitoare
between the coasts of Africa and South America.
între coastele Africii și cele ale Americii de Sud.
These observations led him to propose a controversial new theory:
Aceste observații l-au împins să propună o nouă teorie controversată:
perhaps these and many other continents had once been connected
poate că acestea și multe alte continente au fost cândva conectate
00:00:24
in a single, gigantic landmass.
într-o singură masă de uscat gigantică.
Wegener’s Theory of Continental Drift directly contradicted the popular opinion
Teoria derivei continentelor a lui Wegener contrazicea direct opinia publică.
that Earth’s continents had remained steady for millennia,
Conform acesteia, continentele erau nemișcate de milenii.
and it took almost 50 years for his advocates
A durat aproape 50 de ani pentru ca susținătorii săi
to convince the larger scientific community.
să convingă comunitatea științifică extinsă.
00:00:40
But today, we know something even more exciting—
Azi, însă, știm ceva și mai grozav:
Pangea was only the latest in a long lineage of supercontinents,
Pangeea a fost doar cel mai recent dintr-o lungă linie de supercontinente,
and it won’t be the last.
și nu va fi ultimul.
Continental Drift laid the foundation for our modern theory of plate tectonics,
Deriva continentală a pus baza teoriei moderne a plăcilor tectonice,
which states that Earth’s crust is made of vast, jagged plates
care susține că scoarța terestră e făcută din plăci vaste și neregulate
00:01:00
that shift over a layer of partially molten rock called the mantle.
care se plimbă pe un strat de rocă parțial topită, numită manta.
These plates only move at rates of around 2.5 to 10 centimeters per year,
Aceste plăci se deplasează cu viteze între 2,5 și 10 centimetri pe an
but those incremental movements shape the planet's surface.
dar acele mișcări incrementale definesc suprafața planetei.
So to determine when a new supercontinent will emerge,
Așadar, pentru a determina când va apărea un nou supercontinent,
we need to predict where these plates are headed.
trebuie să prezicem încotro se îndreaptă aceste plăci.
00:01:21
One approach here is to look at how they’ve moved in the past.
O abordare ar fi să ne uităm la cum s-au deplasat în trecut.
Geologists can trace the position of continents over time
Geologii pot trasa poziția continentelor în timp
by measuring changes in Earth’s magnetic field.
prin măsurarea schimbărilor din câmpul magnetic al Pământului.
When molten rock cools, its magnetic minerals are “frozen”
Când roca topită se răcește, mineralele sale magnetice sunt „înghețate”
at a specific point in time.
la un anumit moment în timp.
00:01:38
So by calculating the direction and intensity
Așadar, calculând direcția și intensitatea
of a given rock’s magnetic field,
câmpului magnetic al unei roci,
we can discover the latitude at which it was located at the time of cooling.
putem descoperi latitudinea la care a fost localizată în momentul răcirii.
But this approach has serious limitations.
Dar această abordare are limitări serioase.
For one thing, a rock’s magnetic field doesn’t tell us the plate’s longitude,
Câmpul magnetic al unei roci nu ne spune longitudinea plăcii,
00:01:55
and the latitude measurement could be either north or south.
iar măsurarea latitudinii poate fi făcută mai la nord sau la sud.
Worse still, this magnetic data gets erased when the rock is reheated,
Mai grav, datele despre magnetism se șterg când roca e reîncălzită,
like during continental collisions or volcanic activity.
ca în timpul coliziunilor continentale sau al activității vulcanice.
So geologists need to employ other methods to reconstruct the continents’ positions.
Deci geologii trebuie să utilizeze alte metode
pentru a reconstitui pozițiile continentelor.
Dating local fossils and comparing them to the global fossil record
Datarea fosilelor locale și compararea lor cu arhiva globală a fosilelor
00:02:17
can help identifying previously connected regions.
poate ajuta la identificarea regiunilor anterior conectate.
The same is true of cracks and other deformations in the Earth's crust,
Același lucru se aplică și crăpăturilor sau altor deformări din scoarța terestră,
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...