4#

Cum să tratăm respingerea. TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum să tratăm respingerea". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Respingerea doare. Este incredibil de dureros să simți că nu ești dorit, și chiar credem că e foarte dureros. Cercetătorii au descoperit că asociem respingerea cu „rănirea”, folosind cuvinte și termeni precum „zdrobit” sau „cu inima frântă”. Așadar, de ce provoacă respingerea o reacție atât de puternică, și există vreo metodă de a rezista acestui tip unic de durere? Explorați strategiile comune pentru a vă ajuta să procesați această experiență emoțională. [Regizat de Caitlin McCarthy, narat de Jack Cutmore-Scott, muzică de Salil Bhayani, cAMP Studio].

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
Rejection hurts.
Respingerea e dureroasă.
It’s incredibly painful to feel like you’re not wanted—
Este incredibil de dureros să simți că nu ești dorit...
and we do mean painful.
și chiar vrem să spunem dureros.
fMRI studies have found that rejection elicits brain activity
Studiile de RMN funcțional au descoperit
că respingerea provoacă activitatea creierului
in multiple neural regions that process physical pain.
în mai multe regiuni neuronale care procesează durere fizică.
00:00:22
And the language we use to describe rejection mirrors this experience.
Iar cuvintele care descriu respingerea reflectă această experiență.
Researchers recorded over a dozen languages that relate rejection
Cercetătorii au înregistrat peste o duzină de limbi care asociază respingerea
to being hurt, using terms like “crushed” or “broken-hearted.”
cu a fi rănit, folosind termeni precum „zdrobit” sau „cu inima frântă”.
So why does rejection trigger such a strong response,
Deci, de ce provoacă respingerea o reacție atât de puternică,
and is there any way to cope with this unique kind of pain?
și oare există o metodă de a suporta acest unic tip de durere?
00:00:45
Psychologists often describe rejection
Psihologii descriu respingerea
as what happens when we perceive that others don’t value
ca ceea ce se întâmplă atunci când percepem că alții nu prețuiesc
having social connections with us.
legăturile sociale cu noi.
This could occur when we’re abandoned by a romantic partner,
Acest lucru se poate întâmpla atunci când suntem abandonați de un partener romantic,
excluded from a group, or outright discriminated against.
când suntem excluși dintr-un grup sau când suntem chiar discriminați.
00:01:01
But it’s worth noting that these interpersonal rejections
Dar merită remarcat faptul că aceste respingeri interpersonale
have a social element that distinguishes them from not getting a job.
au un element social care le deosebește de refuzul unui loc de muncă.
In these experiences,
În aceste experiențe
we perceive that the rejecting party undervalues our relationship.
percepem că partea care ne respinge subevaluează relațiile cu noi.
And while the pain of rejection often increases
Cu toate că durerea de neacceptare crește
00:01:19
the more we value a relationship,
când prețuim mai mult o relație,
even rejections by relative strangers can hurt our feelings.
chiar și respingerea din partea unor străini ne poate răni.
This might seem like an overreaction,
Acest lucru poate părea o reacţie exagerată,
but just as bodily pain warns us about perceived threats
dar la fel cum durerea fizică ne avertizează de amenințări
to our physical well-being,
asupra bunăstării noastre fizice,
00:01:34
hurt feelings warn us about perceived threats to our social well-being.
sentimentele rănite ne avertizează de amenințarea bunăstării noastre sociale.
Some behavioral psychologists argue this warning system developed
Unii psihologi comportamentali susțin că acest sistem de avertizare
when our prehistoric ancestors lived in small clans
s-a dezvoltat când strămoșii noștri preistorici trăiau în clanuri mici
and depended on everyone they knew for survival.
și depindeau de fiecare din trib pentru a supraviețui.
These humans may have evolved to perceive rejection from anyone
Este posibil ca oamenii să fi ajuns să perceapă o respingere de la oricine
00:01:55
as a potential threat to their safety.
ca o amenințare potențială pentru siguranța lor.
It’s impossible to confirm this kind of evolutionary theory,
Este imposibil să confirmăm acest tip de teorie a evoluției,
but wherever this warning system came from,
dar nu contează de unde vine acest sistem de avertizare,
it doesn't include instructions
el nu conține instrucțiuni
for how to process this intense emotional experience.
despre cum să procesăm această experiență emoțională intensă.
00:02:10
So, the next time you’re feeling rejected, try asking yourself these questions.
Deci, data viitoare când vă simțiți respins, puneți-vă aceste întrebări.
The first thing to consider is your relationship
Primul lucru de luat în considerare este relația
with the person rejecting you.
cu persoana care vă refuză.
Is this someone who knows you well and whose opinion you hold dear?
Oare este cineva care vă cunoaște bine și a cărui opinie contează pentru voi?
Or is it just a loose acquaintance?
Sau este doar o cunoștință?
00:02:27
If it’s the latter, that might help you answer the second question:
Dacă este a doua opțiune, vă poate ajuta să răspundeți la următoarea întrebare:
does this rejection really matter?
chiar contează această respingere?
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...