9#

6 mituri despre Evul Mediu crezute de toată lumea - Stephanie Honchell Smith. Stephanie Honchell Smith - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "6 mituri despre Evul Mediu crezute de toată lumea - Stephanie Honchell Smith". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Europa medievală. Locul unde cavalerii nespălați care purtau săbii mâncau carne stricată, credeau că Pământul este plat, apărau fecioare care purtau centuri de castitate și își torturau dușmanii folosind unelte macabre. Dar... toate acestea sunt mai mult ficțiune decât adevăr. Deci, de unde vin toate miturile despre Evul Mediu? Și cum era de fapt atunci? Stephanie Honchell Smith demontează greșitele concepții comune despre această perioadă de timp. [Regia de Avi Ofer, narațiunea de Christina Greer, muzica de Stephen LaRosa].

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
Medieval Europe.
Europa medievală.
Where unbathed, sword-wielding knights ate rotten meat,
Unde cavalerii nespălați ce purtau săbii mâncau carne stricată,
thought the Earth was flat, defended chastity-belt wearing maidens,
credeau că Pământul este plat, apărau fecioare cu centuri de castitate
and tortured their foes with grisly gadgets.
și își torturau dușmanii cu unelte macabre.
Except... this is more fiction than fact.
Dar... toate acestea sunt mai mult ficțiune decât adevăr.
00:00:20
So, where do all the myths about the Middle Ages come from?
Așadar, de unde vin toate miturile despre Evul Mediu?
And what were they actually like?
Și cum era de fapt?
The “Middle Ages” refers to a 1,000-year timespan,
„Evul Mediu” se referă la o perioadă de 1.000 de ani,
stretching from the fall of Rome in the 5th century
întinzându-se de la declinul Romei în secolul al V-lea
to the Italian renaissance in the 15th.
până la Renașterea italiană din secolul al XV-lea.
00:00:33
Though it’s been applied to other parts of the world,
Deși a fost aplicat și altor părți ale lumii,
the term traditionally refers specifically to Europe.
termenul se referă în mod special la Europa.
One misconception is that medieval people were all ignorant and uneducated.
O idee greșită este că oamenii medievali erau toți ignoranți și needucați.
For example, a 19th century biography of Christopher Columbus
De exemplu, o biografie din secolul al XIX-lea a lui Cristofor Columb
incorrectly purported that medieval Europeans thought the Earth was flat.
susținea incorect că europenii medievali credeau că Pământul este plat.
00:00:50
Sure, many medieval scholars describe the Earth as the center of the universe—
Sigur că mulți savanți medievali descriau Pământul ca centrul universului —
but there wasn't much debate as to its shape.
dar nu existau discuții privind forma sa.
A popular 13th century text was literally called “On the Sphere of the World.”
Un text popular din secolul al XIII-lea se numea literalmente „Sfera lumii”.
And literacy rates gradually increased during the Middle Ages
Rata alfabetizării a crescut treptat în Evul Mediu,
alongside the establishment of monasteries, convents and universities.
odată cu înființarea mănăstirilor și a universităților.
00:01:09
Ancient knowledge was also not “lost”;
Nici cunoștințele străvechi nu au fost „pierdute”,
Greek and Roman texts continued to be studied.
textele greci și romane continuând să fie studiate.
The idea that medieval people ate rotten meat and used spices to cover the taste
Ideea că oamenii medievali mâncau carne stricată și foloseau condimente
was popularized in the 1930s by a British book.
să ascundă gustul a fost popularizată în anii 1930 de o carte britanică.
It misinterpreted one medieval recipe
Interpreta greșit o rețetă medievală
00:01:24
and used the existence of laws barring the sale of putrid meat
și folosea existența legilor care încălcau vânzarea de carne putredă
as evidence it was regularly consumed.
drept dovezi că aceasta era consumată des.
In fact, medieval Europeans avoided rancid foods
De fapt, europenii medievali evitau mâncărurile putrezite
and had methods for safely preserving meats,
și aveau metode pentru a conserva cărnurile,
like curing them with salt.
precum maturarea lor în sare.
00:01:37
Spices were popular.
Condimentele erau populare.
But they were oftentimes pricier than meat itself.
Dar erau de obicei mai scumpe decât carnea.
So if someone could afford them, they could also buy unspoiled food.
Deci dacă cineva și le putea permite, își putea permite și carne proaspătă.
Meanwhile, the 19th century French historian Jules Michelet
Între timp, istoricul francez din secolul al XIX-lea, Jules Michelet,
referred to the Middle Ages as “a thousand years without a bath.”
se referea la Evul Mediu ca la „o mie de ani fără o baie.”
00:01:53
But even small towns boasted well-used public bathhouses.
Dar chiar și orașele mici se mândreau cu băi publice bine folosite.
People lathered up with soaps made of things
Oamenii foloseau săpunuri
like animal fat, ash, and scented herbs.
făcute din grăsime animală, cenușă și ierburi aromatice.
And they used mouthwash, teeth-scrubbing cloths with pastes and powders,
Foloseau apă de gură, cârpe pentru spălatul dinților, paste, pudre,
and spices and herbs for fresh-smelling breath.
ierburi și condimente pentru o respirație proaspătă.
00:02:09
So, how about medieval torture devices?
Așadar, ce-i cu uneltele de tortură medievală?
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...