6#

Simt animalele mâhnire? Barbara J. King - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Simt animalele mâhnire?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:03:05
The calf lived just four weeks.
Puiul a trăit doar patru săptămâni.
On the day the calf died, 22 other females and four juveniles
În ziua morții puiului, alte 22 de femele și patru girafe tinere
closely attended and occasionally nuzzled the body.
au asistat de aproape și ocazional și-au frecat botul de corpul puiului.
On the third morning, the mother was alone and still not eating,
În a treia dimineață, mama era singură și încă nu mâncase,
which giraffes usually do constantly.
ceea ce girafele fac în mod constant.
00:03:26
Instead, she stayed by her dead calf, even after hyenas ate away at the body.
În schimb, a stat lângă puiul ei mort, chiar și după ce hienele au mâncat din el.
Scientists have also begun quantitatively assessing other animals’
De asemenea, oamenii de știință au început să analizeze cantitativ reacțiile
responses to death.
altor animale la moarte.
In 2006, researchers analyzed baboon fecal samples for glucocorticoids,
În 2006, cercetătorii au analizat mostre de fecale ale babuinilor
pentru a verifica conținutul de glucocorticoizi,
stress hormones that spike when humans are bereaved.
hormoni de stres care produc discomfort atunci când oamenii sunt îndoliați.
00:03:51
They compared the samples from females who had lost a close relative
Ei au comparat mostrele de la femele care au pierdut o rudă apropiată
in a predator attack with those who hadn’t.
într-un atac al unui animal de pradă cu cele care nu au pățit acest lucru.
And they found that the glucocorticoid levels of baboons who had
Și au aflat că nivelul de glucocorticoizi al babuinilor îndoliați
were significantly higher the month following the death.
au fost semnificativ mai mari în prima lună după moarte.
Those baboons then increased their grooming behavior
Atunci, acei babuini și-au sporit comportamentul de curățare
00:04:11
and the number of their grooming partners,
iar numărul babuinilor care îi curățau,
broadening and strengthening their social networks.
s-a mărit și a consolidat relațiile lor sociale.
Within two months, their glucocorticoid levels returned to the baseline.
În decursul a două luni, nivelul lor de glucocorticoizi a revenit la normal.
Researchers have also observed primate mothers engaging in apparently
Cercetătorii au observat, de asemenea, primate femele manifestând comportamente
contradictory behaviors while carrying their dead children.
aparent contradictorii în timp ce își purtau puii decedați.
00:04:32
Like switching between cannibalizing or dragging their child’s corpse
Precum trecerea de la sfâșierea cadavrului puiului lor la târâtul acestuia
and carefully carrying or grooming it,
și purtarea sau curățarea atentă a lui,
suggesting that the mothers were experiencing conflicting impulses
ceea ce sugerează că mamele aveau impulsuri conflictuale
towards the bodies.
față de cadavre.
Our current understanding of the emotional landscapes
Înțelegerea noastră actuală a peisajelor emoționale
00:04:49
of other animals is severely limited.
ale altor animale este foarte limitată.
To get a better grasp on mourning in the animal kingdom,
Pentru a înțelege mai bine doliul din lumea animală,
we need a lot more research.
trebuie să facem mult mai multe cercetări.
But where does this leave us for now?
Dar cu ce rămânem după această analiză?
Conversations around whether non-human animals experience emotions, like grief,
Conversațiile despre experimentarea emoțiilor de către animale precum mâhnirea
00:05:08
can be emotional,
pot fi emoționante,
in part because their outcomes have very real implications—
parțial pentru că rezultatele lor au consecințe foarte reale —
like determining if orcas should be isolated and kept in captivity,
precum a stabili dacă balenele ucigașe ar trebui izolate și ținute în captivitate
or whether dairy cows should be separated from their newborn calves.
sau dacă vacile de lapte ar trebui separate de vițeii lor nou-născuți.
Until we do have more data on the subject,
Până ce vom avea mai multe date pe temă,
00:05:27
should we treat non-human animals like they may have the capacity to grieve?
ar trebui să tratăm animalele ca pe ființe care ar putea să simtă mâhnire?
Or assume they don’t?
Sau să presupunem că nu o simt?
Which belief could cause more harm?
Care concepție ar fi mai dăunătoare?

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul