6#

Fă un test: Îți poți da seama de diferența dintre muzică și zgomot? - Hanako Sawada. Hanako Sawada - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Fă un test: Îți poți da seama de diferența dintre muzică și zgomot? - Hanako Sawada". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:33
Perhaps the best example is one of Cage’s most famous compositions—
Probabil cel mai bun exemplu din repertoriul lui Cage
a solo piano piece consisting of nothing but musical rests
e un solo de pian format numai din pauze,
for four minutes and 33 seconds.
timp de patru minute și 33 de secunde.
This wasn’t intended as a prank, but rather, as a question.
Intenția nu a fost de a păcăli, ci de a adresa o întrebare.
Could the opening and closing of a piano lid be music?
Se face muzică din capacul de pian, deschizându-l și închizându-l?
00:02:52
What about the click of a stopwatch?
Dar când măsurăm cu un cronometru?
The rustling, and perhaps even the complaining, of a crowd?
Murmurul sau bombăneala unei mulțimi?
Like the white canvases of his painting peers,
Precum o pânză albă a colegilor pictori,
Cage asked the audience to question their expectations about what music was.
Cage și-a provocat publicul să pună la îndoială ideea de muzică.
And while the piece didn’t evoke the drama of some traditional compositions,
Și deși piesa nu era la fel de dramatică precum un cântec tradițional,
00:03:10
it certainly elicited a strong emotional response.
a provocat un puternic răspuns emoțional.
Cage’s work frequently prioritized these spontaneous, ephemeral experiences
Munca lui Cage deseori a considerat spontaneitatea efemeră prioritară,
over precise, predictable performances.
mai importantă decât prestanțele precise și previzibile.
He even developed processes that left some compositional decisions up to chance.
A dezvoltat și procese care au lăsat decizii de compoziție la voia întâmplării.
One of his favorite such systems was the I Ching,
Unul dintre sistemele sale favorite a fost I Ching,
00:03:30
an ancient Chinese divination text.
un sistem antic de divinație chinezesc.
Using just a handful of coins,
Folosind o mână de monede,
the I Ching allows readers to produce a pattern of lines
I Ching permite cititorilor să producă o serie de linii,
which can be interpreted to answer questions and offer fortunes.
care pot fi interpretate pentru a oferi răspunsuri
și a citi viitorul.
But Cage adapted these patterns into a series of tables
Dar Cage a adaptat aceste tipare într-o serie de tabele
00:03:45
that generated different musical durations, tempos, and dynamics.
care generau durate, tempouri și dinamici muzicale diferite.
Eventually, he even used early computers to help produce these random parameters.
Ulterior, a folosit chiar și calculatoare pentru a produce parametri aleatorii.
For some pieces, Cage went even further,
La unele melodii, Cage a trecut la un alt nivel,
offering musicians incomplete compositions notated with broad instructions,
oferindu-le muzicienilor compoziții incomplete cu instrucțiuni generale,
allowing them to compose on the fly with the help of his guidelines.
permițându-le să compună din mers, după instrucțiunile sale.
00:04:07
Some composers rejected Cage's seemingly careless approach.
Unii compozitori n-au fost de acord cu abordarea aparent delăsătoare.
They believed it was the composer’s job to organize sound and time
Ei considerau că un compozitor trebuie să organizeze sunetul și tempoul
for a specific, intentional purpose.
cu un scop anume.
After all, if these strange compositions were music,
La urma urmei, dacă aceste compoziții stranii ar fi fost muzică,
then where do we draw the line?
unde tragem linia?
00:04:22
But like a bold explorer, Cage didn't want to be bound by restrictions,
Dar ca un explorator curajos, Cage n-a vrut să fie constrâns
and he certainly didn't want to follow old rules.
și nici să urmeze vreo regulă.
He dedicated himself to shattering our expectations,
S-a dedicat distrugerii așteptărilor noastre,
creating a series of once in a lifetime experiences
creând o serie de experiențe unice
that continue encouraging musicians and audiences
care continuă să încurajeze muzicienii și publicul
00:04:40
to embrace the unexpected.
să accepte suprizele.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul