7#

De ce vrei să strângi în brațe lucrurile drăguțe? - Joshua Paul Dale. Joshua Paul Dale - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce vrei să strângi în brațe lucrurile drăguțe? - Joshua Paul Dale". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:56
where certain animals appear to have gradually adopted more juvenile features
când animalele par să fi adoptat gradual caracteristici mai tinerești,
as they became more docile.
pe măsură ce au devenit mai docile.
One theory is that these physical changes are regulated
O teorie spune că aceste schimbări fizice sunt controlate
by an embryonic structure called the neural crest.
de o structură embrionară numită creasta neuronală.
It helps determine how some of a developing embryo’s cells
Ea ajută la determinarea modului în care se diferențiază
celulele în dezvoltare din embrion,
00:03:15
differentiate and where they go.
dar și unde pleacă ele.
Delaying or inhibiting the arrival of these cells in certain areas of the body
Când aceste celule întârzie să ajungă în anumite zone din corp,
can result in an underdevelopment of the pituitary and adrenal glands,
rezultatul poate fi subdezvoltarea glandelor pituitare și suprarenale,
which govern fear and aggression.
care controlează frica și agresivitatea.
It can also lead to physical characteristics
Acest lucru poate crea caracteristici fizice
00:03:34
like floppier ears, shorter snouts, and smaller jaws.
precum urechi clăpăuge, boturi mai scurte și fălci mai mici.
This is one idea of how selecting for behavioral characteristics
Aceasta e o idee despre cum selecția trăsăturilor comportamentale
like friendliness, may also select for more juvenile, cuter physical traits.
precum atitudinea prietenoasă, poate ajuta și la selectarea
caracteristicilor fizice mai tinerești și mai drăgălașe.
Basically, as humans bred and domesticated docile dogs,
Practic, pe măsură ce oamenii au înmulțit și au domesticit câini docili,
we seem to have made some breeds look more like babies.
se pare că au făcut unele rase să semene mai mult cu bebelușii.
00:04:00
Some scientists theorize that we may have even domesticated ourselves.
Unii oameni de știință cred că poate ne-am domesticit și noi.
The thinking here is that as ancient humans
Explicația e că pe măsură ce oamenii din antichitate
formed larger, more cooperative groups,
au format grupuri mai mari și mai cooperante,
they selected for friendlier individuals.
au selectat indivizi mai prietenoși.
This may have then led to some of the physical characteristics
Aceasta poate să fi condus la unele trăsături fizice
00:04:18
that distinguish us from our closest evolutionary cousins,
care ne diferențiază de verii noștri evolutivi cei mai apropiați,
like smaller, rounder skulls and subtler brow ridges.
precum cranii mai mici și mai rotunde și spațiu mai mic între sprâncene.
But if cuteness is related to nurturing and decreased aggression,
Dar dacă drăgălășenia e legată de îngrijire și agresivitate scăzută,
why would anyone ever want to squeeze or bite cute things?
de ce ar vrea cineva să strângă sau să muște lucrurile drăguțe?
Well, cute aggression is importantly not linked
Agresivitatea drăgălașă nu e legată
00:04:42
to the actual intention to do harm.
de intenția reală de a face rău.
Instead, it seems to result from emotional overload.
Ci pare să fie rezultatul unei supraîncărcări emoționale.
Some scientists think that cute things elicit such positive emotions
Unii oameni de știință cred că lucrurile drăguțe provoacă
from certain people that the experience becomes overwhelming.
emoții atât de plăcute, încât experiența devine copleșitoare.
They hypothesize that slightly aggressive, discordant thoughts
Ei emit ipoteza că gândurile ușor agresive și discordante
00:05:03
are the brain’s way of putting the brakes on and regulating those intense feelings—
sunt modul în care creierul pune frână și controlează aceste emoții intense,
not getting you to actually eat a kitten.
să te facă să nu mănânci pisica.
Cuteness can come off as a frivolous, innocent quality,
Drăgălășenia poate părea o calitate frivolă și inocentă,
but it wields immense, consequential power.
dar are o putere imensă de influență.
Not to be aggressive, but cuteness kind of runs the world.
Nu vreau să fiu agresiv, dar drăgălășenia cam conduce lumea.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul