5#

Ne poate aduce metaversul mai aproape de natura sălbatică? Gautam Shah - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ne poate aduce metaversul mai aproape de natura sălbatică?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Gautam Shah, tehnolog și membru TED, ne invită să ne imaginăm cum ar putea metaversul să redefinească relațiile dintre oameni și alte specii. Oferind animalelor sălbatice o identitate personală (cum ar fi Fio, un tânăr urangutan din Borneo, sau Mweituria, un elefant care trăiește în Kenya) și împărtășind date despre migrația, etapele și habitatele lor, Shah crede că am putea empatiza cu animalele sălbatice într-un mod cu totul nou. Aflați mai multe despre modul în care tehnologia emergentă ne-ar putea aduce mai aproape de lumea naturală - și ce ar putea însemna pentru viitorul planetei conexiunile pe care le construim.

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
I'm a total wildlife nerd.
Sunt un împătimit al naturii sălbatice.
But I’m also a career technologist,
Dar sunt și tehnolog de carieră
and it took me 20 years to figure out how to combine the two
și mi-a luat 20 de ani să-mi dau seama cum să le combin pe cele două
towards wildlife conservation.
în vederea conservării faunei sălbatice.
But I think I finally got it.
Dar cred că în sfârșit am înțeles.
00:00:15
Technology has come so far in that time in generating data
Tehnologia a ajuns atât de departe cu generarea de date
about our planet and its other non-human inhabitants.
despre planeta noastră și despre ceilalți locuitori non-umani.
For example, there's a satellite in space
De exemplu, există un satelit în spațiu
that's dedicated to tracking the movements of hundreds of species.
care se ocupă cu urmărirea mișcărilor a sute de specii.
We can pluck DNA samples from rivers, soil and dung
Putem recolta mostre de ADN din râuri, sol și bălegar,
00:00:35
to identify individual animals.
pentru a identifica fiecare animal.
And whales and seals are swimming around right now with sensors on,
Iar balenele și focile înoată chiar acum purtând senzori,
collecting ocean data for us.
colectând date oceanice pentru noi.
Now, this data is incredibly valuable to the science of protecting the planet.
Aceste date sunt incredibil de valoroase pentru a ști cum să protejăm planeta.
But I think it could be even more valuable.
Dar cred că ar putea fi chiar mai valoroase.
00:00:54
What if we use that data to give wild animals
Ce se întâmplă dacă folosim aceste date pentru a da animalelor sălbatice
a unique digital identity that's recognizable by humans?
o identitate digitală unică care să fie recunoscută de oameni?
Now why would we do this?
De ce am face asta?
Well, most of us have a digital identity that we use to communicate
Ei bine, cei mai mulți dintre noi au o identitate digitală
and socialize with each other.
pe care o folosim ca să comunicăm și să socializăm unii cu alții.
00:01:12
But Albert in St. Louis, for example,
Dar Albert din St. Louis, de exemplu,
has no way to create a connection with an orangutan in Borneo.
nu are nicio modalitate de a crea o conexiune cu un urangutan din Borneo.
How can we expect him to empathize with its protection?
De ce i-ar păsa cum să-l protejeze?
If we want to preserve all life on Earth,
Dacă vrem să păstrăm toate speciile de pe Pământ,
we need to create relationships with all life on Earth.
trebuie să creăm relații cu toate formele de viață de pe Pământ.
00:01:31
And relationships are built upon recognizing someone's unique identity.
Iar relațiile se construiesc când recunoaștem identitatea cuiva.
So maybe giving one to that orangutan could create a bond with Albert
Oferindu-i identitate acelui urangutan
ar putea crea o legătură cu Albert,
that helps them both in the real world.
care să-i ajute pe amândoi în lumea reală.
Now, this is not as far-fetched as it seems.
Acest lucru nu e chiar atât de exagerat pe cât pare.
The technology and the data exist to do it.
Tehnologia și informațiile pot face acest lucru.
00:01:49
But it's not enough to just create the identities.
Dar nu e suficient doar să creăm identități.
They need a place to come alive and be found by humans.
Au nevoie de un loc unde să prindă viață și să fie găsite de oameni.
Somewhere that creates an immersive and active way
Undeva unde se creează un mod captivant și activ
to stay engaged.
de a rămâne implicat.
Well, if current predictions come true,
Dacă previziunile actuale se adeveresc,
00:02:06
most of our socializing, work and play will shift to games,
cea mai mare parte a socializării, a muncii și a timpului nostru liber
se vor transforma în jocuri,
virtual spaces and yes, the metaverse.
spații virtuale și da, metaversul.
And that's where stories will be told and relationships built.
Și acolo vor fi spuse povești și se vor construi relații.
So for every human avatar
Deci, pentru fiecare avatar uman
that is interacting or consuming in these spaces,
care interacționează sau consumă în aceste spații,
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...