6#

Cum îți schimbă pubertatea creierul - Shannon Odell. Shannon Odell - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum îți schimbă pubertatea creierul - Shannon Odell". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

Deși vorbim adesea despre efectele pubertății asupra corpului, tindem să ignorăm fascinantele modificări care au loc în creier. De fapt, pubertatea începe la nivelul creierului și ține cam cinci ani. În timpul acestui proces îndelungat, creierul trece și el printr-o transformare, datorită estrogenului și a testosteronului. Shannon Odell explică ce știm și ce nu știm despre pubertate. [Regizat de Biljana Labović, narat de Alexandra Panzer și Adrian Dannatt, muzică de Weston Fonger].

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:06
While we often talk about puberty’s effect on the body,
Deși vorbim adesea despre efectele pubertății asupra corpului,
what gets overlooked are the fascinating changes that happen in the brain.
tindem să ignorăm fascinantele modificări care au loc în creier.
I’ve been sent here to talk to you about puberty.
Am fost trimis aici să vă vorbesc despre pubertate.
Any questions?
Aveți întrebări?
During puberty, your reproductive organs grow and mature.
La pubertate, organele reproductive cresc și se maturizează.
00:00:42
Any questions?
Aveți întrebări?
This ripening allows you to become a sexually mature adult.
Asta vă permite să deveniți maturi din punct de vedere sexual.
There are so many other changes to your body
Sunt atât de multe schimbări în corpul vostru,
that puberty can seem almost magical.
încât pubertatea poate părea aproape magică.
I think I'll take it from here.
Cred că voi prelua eu de aici.
00:01:06
Puberty, in fact, begins in the brain.
Pubertatea, de fapt, începe la nivelul creierului.
At some point, usually between the ages of 9 and 14,
La un moment dat, de obicei între 9 și 14 ani,
puberty is triggered when a region known as the hypothalamus
pubertatea începe când regiunea cunoscută sub numele de hipotalamus
releases waves of a specialized hormone.
eliberează unde ale unui hormon specializat.
As convenient as it would be to go to sleep a child and wake up an adult,
Deși ar fi convenabil să te transformi peste noapte în adult,
00:01:23
this maturation is slow,
această maturizare e lentă,
and puberty lasts as long as 4 to 5 years.
iar pubertatea durează între 4 și 5 ani.
And during this extended process,
Iar în timpul acestui proces îndelungat,
the brain undergoes its own transformation,
creierul trece și el printr-o transformare,
thanks to two of puberty’s key players— estrogen and testosterone.
datorită celor doi actori cheie ai pubertății: estrogen și testosteron.
00:01:39
Produced in the developing testes and ovaries,
Produși în testiculele și ovarele ce se dezvoltă,
these hormones hitch a ride to the brain via the bloodstream.
acești hormoni ajung la creier prin intermediul circulației sanguine.
Once there, they interact with receptors on neurons,
Odată ajunși acolo, ei interacționează cu receptori de pe neuroni,
changing the way the individual cells work and function
schimbând modul în care funcționează celulele individuale,
by making them more or less excitable, altering their growth,
făcându-le mai mult sau mai puțin stimulate,
00:01:54
or reshaping their connections.
modificându-le creșterea sau remodelându-le conexiunile.
Cumulatively, this can change how you feel, think, and behave.
Acest lucru poate schimba felul în care te simți, gândești și te comporți.
For example, hormones remodel and develop the limbic system,
De exemplu, hormonii remodelează și dezvoltă sistemul limbic,
a collection of brain regions responsible for emotional behavior.
mai multe regiuni ale creierului responsabile de comportamentul emoțional.
Research in animal models suggests that the amygdala undergoes changes
Cercetările pe animale sugerează că amigdala suferă modificări
00:02:14
in size and connectivity during puberty.
de dimensiune și conectivitate în timpul pubertății.
The amygdala’s function is wide-ranging,
Funcția amigdalei e foarte variată,
from detecting threats in your environment,
de la detectarea amenințărilor din jur,
to helping you recognize emotions in your friend’s faces.
la a te ajuta să recunoști emoțiile de pe fețele prietenilor tăi.
Its development allows you to better connect with your peers,
Dezvoltarea ei îți permite să ai relații mai bune cu colegii,
00:02:27
while priming your brain for learning and discovery.
în timp ce îți pregătește creierul pentru învățare și descoperire.
Likewise, puberty organizes and restructures the nucleus accumbens
De asemenea, pubertatea organizează și restructurează nucleul accumbens,
involved in reward and sensation-seeking.
implicat în căutarea recompensei și a senzațiilor tari.
Activity in this dopamine hub is thought to drive
Se crede că activitatea din acest centru de dopamină
the pleasurable sensations we feel when doing rewarding activities,
determină senzațiile simțite când facem activități plăcute,
00:02:45
like spending time with friends or having new experiences.
ca petrecerea timpului cu prietenii sau trăirea unor noi experiențe.
Several studies have found
Mai multe studii au arătat
that as hormone levels increase through puberty,
că pe măsură ce nivelul hormonilor crește în perioada pubertății,
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...