8#

De ce construiesc castorii baraje. Glynnis Hood - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce construiesc castorii baraje". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:18
Like most dams, our beaver’s project
Asemenea multor baraje, acest proiect
is just a couple meters long.
are doar câțiva metri lungime.
And working alone, this dam could take several days to complete.
Lucrând singur, acest baraj ar putea dura câteva zile pentru a fi terminat.
But once the structure spans the channel, his watery home begins to fill up.
Dar odată ce structura se întinde peste canal, casa acvatică începe să se umple.
As the pond grows,
Pe măsură ce iazul crește,
00:02:33
he’ll extend the dam to block water flowing around the sides.
el va extinde barajul pentru a bloca apa care se scurge în jurul laturilor.
However, some is permitted to leak downstream,
Cu toate acestea, este permis ca o parte să se scurgă în aval,
releasing pressure on the dam and regulating the pond’s water levels.
eliberând presiunea asupra barajului și reglând nivelul apei din iaz.
The larger the pond, the larger the beaver’s territory.
Cu cât iazul este mai mare, cu atât este și teritoriul castorului.
And since they can hold their breath for up to 15 minutes,
Și cum își pot ține respirația până la 15 minute,
00:02:50
beavers can easily access food along the shorelines.
castorii pot accesa cu ușurință hrana de-a lungul țărmurilor.
Throughout the fall, our beaver builds up an impressive supply for winter—
Pe parcursul toamnei, castorii construiesc rezerve impresionante pentru iarnă
while also looking for someone to share it with.
căutând în același timp pe cineva cu care să le împartă.
Beavers are fiercely territorial, but they also bond for life.
Castorii sunt extrem de teritoriali, dar și loiali pe viață.
When the pond freezes over,
Când iazul îngheață,
00:03:07
our new beaver couple splits their time
noul cuplu de castori își împarte timpul
between making trips to the food cache with their lodge’s private entrance
între a face excursii la ascunzătoarea de hrană cu intrarea privată a cabanei lor
and starting a family.
și întemeierea unei familii.
Come summertime, the juveniles will help reinforce and expand their dam,
La vară, cei mai tineri vor ajuta să consolideze și să extindă barajul
gather food, and watch their younger siblings.
să adune hrană, și să-și supravegheze frații mai mici.
00:03:22
After 2 to 3 years,
După 2 sau 3 ani,
these young beavers will disperse to find territory and mates of their own.
acești tineri castori vor pleca să-și găsească un teritoriu și parteneri.
But their ancestral dam can last for decades.
Dar barajul lor ancestral poate dura zeci de ani.
Maintenance work is continued by descendants of the original colony,
Lucrările de întreținere sunt continuate de descendenții coloniei originale,
or new beavers that move in when the reigning family leaves.
sau de noi castori care se mută după ce pleacă familia domnitoare.
00:03:37
There’s certainly no shortage of neighbors—
Cu siguranță nu duc lipsă de vecini...
some regions have as many as 40 beaver dams per kilometer of stream.
unele regiuni au până la 40 de baraje de castori pe kilometru de râu.
This is great news for surrounding wildlife
Asta e o veste bună pentru fauna sălbatică din jur.
that rely heavily on these semi-aquatic engineers.
care se bazează foarte mult pe acești ingineri semi-acvatici.
Lodges can serve as nesting sites and refuges for various species of waterfowl.
Locuințele pot servi ca refugii și cuiburi pentru specii de păsări acvatice.
00:03:55
Beaver channels also connect bodies of water,
Canalele castorilor leagă corpuri de apă,
increasing the biodiverse areas between water and land.
mărind zonele cu biodiversitate între apă și uscat.
Humans benefit from beaver construction projects too.
Oamenii beneficiază de pe urma construcțiilor castorilor.
Their ponds help replenish groundwater stores,
Iazurile lor ajută la refacerea depozitelor de apă subterană,
in part by creating large expanses of surface water.
prin crearea unor suprafețe mari de apă de suprafață.
00:04:10
And just like their manmade counterparts,
Și la fel ca omologii lor artificiali,
beaver dams slow floodwaters.
barajele încetinesc apele inundațiilor.
So just by following their natural instincts,
Deci, doar urmărindu-și instinctele,
these ecosystem engineers create huge impacts downstream.
acești ingineri ai ecosistemului creează un impact uriaș în aval.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul