3#

Patru metode dovedite pentru a scăpa de obiceiul amânării. Ayelet Fishbach - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Patru metode dovedite pentru a scăpa de obiceiul amânării". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 88 de video educativ în acces liber.

You've got a long list of things you want to do, but there's just one problem: you can't seem to get -- or stay -- motivated. Social psychologist Ayelet Fishbach is here to help. She offers insights on the science of motivation along with tips and cognitive tricks to help you reach your goals while staying happy, healthy and engaged. (This conversation, hosted by TED current affairs curator Whitney Pennington Rodgers, was part of an exclusive TED Membership event. Visit ted.com/membership to become a TED Member.)

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
Summer break has ended for many of us
Vacanța de vară s-a sfârșit pentru mulți dintre noi,
and you are back at work or at school
v-ați întors la serviciu sau la școală
and have many goals you want to accomplish.
și aveți multe scopuri pe care vreți să le atingeți.
This might be a time of motivational struggle.
Acesta poate fi un moment de luptă motivațională.
You find yourself having trouble doing your work,
Constatați că vă e greu să vă faceți treaba,
00:00:13
exercising and eating healthily,
să faceți sport și să mâncați sănătos,
so you blame yourself for not having more willpower
așa că vă învinovățiți pentru că nu aveți mai multă voință
or for procrastinating too much.
sau pentru că amânați prea mult.
According to behavioral science,
Conform științei comportamentale,
you can stop worrying about your willpower
puteți înceta să vă faceți griji privind puterea voinței
00:00:26
and quit calling yourself “procrastinator.”
și puteți renunța să vă numiți „procrastinatori”.
To stay motivated,
Pentru a rămâne motivați,
you need to change your circumstances and outlook,
aveți nevoie să vă schimbați circumstanțele și perspectivele,
not your personality.
nu personalitatea.
I'm Ayelet Fishback, a behavioral scientist at the University of Chicago.
Sunt Ayelet Fishback, academician comportamental, Universitatea din Chicago.
00:00:41
I've been studying what it takes to be successful in goal pursuit
Am studiat ce este necesar pentru a avea succes în urmărirea scopului
for over 20 years as an academic, a parent and an immigrant.
timp de peste 20 de ani, ca academician, ca părinte și ca imigrant.
I've also struggled with motivation myself.
M-am luptat de asemenea eu însămi cu motivarea.
Let me offer a few interventions
Să vă ofer câteva exemple
that can increase your productivity at work, school and beyond.
care vă pot crește productivitatea la serviciu, la școală și dincolo de ele.
00:01:00
When monitoring progress,
Când monitorizăm progresul,
looking back is often the way to move forward.
privim adesea înapoi pentru a avansa.
For any goal, you can look back at what you have achieved,
Pentru orice scop, puteți privi atât înapoi, la ce ați realizat,
as well as forward at what is still left to do.
cât și înainte, la ceea ce a rămas de făcut.
When Minjung Koo and I surveyed people standing in a long line
Când Minjung Koo și eu am studiat oamenii care stăteau la rând
00:01:15
for an amusement park ride in South Korea,
într-un parc de distracții din Coreea de Sud,
we found that when they looked back and saw how far they'd come,
am constatat că atunci când priveau înapoi și vedeau cât de departe au ajuns,
they were more motivated to wait.
erau mai motivați să aștepte.
Back at the University of Chicago, when uncommitted students look back
Revenind la Universitatea din Chicago, când studenții priveau înapoi
at the materials that they have already covered for a final exam,
la materialele pe care deja le studiaseră pentru un examen final,
00:01:33
their motivation to keep studying increased.
le sporea motivația pentru a continua să studieze.
Beware of long middles.
Atenție la zona de mijloc.
We call it the middle problem.
O numim problema zonei de mijloc.
We are highly motivated at the beginning,
Suntem foarte motivați la început,
we want to reach our goal and we want to do it right.
dorim să ne atingem scopul și să o facem în mod corect.
00:01:46
Over time, our motivation declines as we lose steam.
Cu timpul, motivația scade și ne pierdem avântul.
To the extent that our goal has a clear end point,
În măsura în care scopul nostru are un final clar,
as in the case of graduating with a diploma,
cum e cazul obținerii unei diplome,
our motivation will pick up again toward the end.
motivația ne va reveni din nou spre final.
In one experiment,
Într-un experiment,
00:02:03
Rima Touré-Tillery and I found that people literally cut corners
Rima Touré-Tillery și eu am constatat că oamenii aleg efectiv scurtăturile
in the middle of a project.
la mijlocul unui proiect.
We handed our participants a pair of scissors
Le-am oferit participanților o pereche de foarfece
and asked them to cut out several identical shapes with many corners.
și le-am cerut să taie mai multe forme identice cu multe colțuri.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...