2#

Secretul unei vieți fericite - concluzii din opt decenii de cercetare. Robert Waldinger - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Secretul unei vieți fericite - concluzii din opt decenii de cercetare". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 88 de video educativ în acces liber.

The happiest and healthiest people are those who have warm connections with others, says psychiatrist Robert Waldinger, who leads the Harvard Study of Adult Development -- one of the longest-running studies of adult life ever conducted. Exploring the crucial link between social bonds and quality of life, he shares wisdom and insights into how to identify and strengthen the relationships that impact your well-being most. When it comes to the people in your inner circle, "Turn toward the voices that make you feel more open and more inclusive," he says. (This conversation, hosted by TED current affairs curator Whitney Pennington Rodgers, was part of an exclusive TED Membership event. Visit ted.com/membership to become a TED Member.)

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:00
Hello, everybody,
Bună ziua tuturor,
I am delighted to be here
mă bucur să fiu aici
and grateful to all of you
și vă mulțumesc
for joining us for this discussion.
că sunteți alături de noi la această discuție.
In 2015,
În 2015,
00:00:13
I gave a TEDx Talk
am ținut un discurs TEDx
in a little elementary school auditorium,
într-un mic amfiteatru al unei școli elementare,
and much to my surprise,
iar spre surprinderea mea,
the talk became one of the 10 most-viewed talks
acel discurs a devenit unul dintre cele mai vizionate discursuri
in the history of TED.
din istoria TED.
00:00:30
And in that talk, I conveyed one simple scientific finding.
În acel discurs, vorbeam despre un simplu rezultat științific.
The finding that when we study hundreds of people
Descoperisem că într-un studiu făcut pe sute de oameni
over their entire adult lives,
de-a lungul vieții lor de adulți,
the people who turn out to be the happiest and the healthiest
persoanele cele mai fericite și sănătoase
are those who have good, warm connections to others.
erau acelea care aveau relații bune și calde cu ceilalți.
00:00:53
So today, I want to take you deeper into this whole subject,
Astăzi vreau să aprofundăm acest subiect,
by exploring how relationships matter in our lives,
analizând importanța relațiilor în viața noastră,
how they affect our health,
modul în care ne afectează sănătatea,
what kinds of relationships give us this big benefit in happiness,
care sunt relațiile ce oferă beneficii fericirii noastre
and which tools you can start using today to make your relationship stronger.
și ce putem face astăzi pentru a ne întări relațiile.
00:01:18
So I do direct this Harvard Study of Adult Development.
La Harvard, sunt coordonatorul acestui studiu de dezvoltare a adultului.
It's, as far as we know, the longest study of the same people
Din câte știm, e cel mai îndelungat studiu realizat vreodată
that's ever been done, following people since 1938.
cu aceiași subiecți, urmărind oameni din 1938.
From adolescence all the way through old age,
Din adolescență până la bătrânețe,
and now following all of their children,
iar acum îi urmărim pe copiii lor,
00:01:39
thousands of lives.
mii de vieți.
And we began to find,
Și am început să observăm,
about 30 years ago,
în urmă cu aproximativ 30 de ani,
this startling connection between warm relationships
această legătură uimitoare între relațiile bune
and how good our lives feel to us,
și o viață frumoasă,
00:01:56
our well-being,
o stare de bine
and also the fact that warm relationships seemed to keep people
și faptul că relațiile armonioase pare că țin oamenii
both physically stronger and kept their brains sharper
într-o formă fizică mai bună și cu un creier mai ager
as they grew older.
pe măsură ce îmbătrânesc.
And we didn't believe the data at first.
La început, n-am avut încredere în aceste date.
00:02:14
We thought, how could this be
Ne gândeam cum se poate
that relationships actually get into our bodies
ca relațiile noastre să intre în corpul nostru
and shape our health?
și să ne influențeze sănătatea?
But then other studies began to find the same thing.
Dar au urmat alte studii care au arătat același lucru.
We found that people had less depression,
Am descoperit că oamenii sunt mai puțin depresivi,
00:02:28
they were less likely to get diabetes and heart disease,
au mai puține șanse să dezvolte diabet și boli de inimă,
that they recovered faster from illness
își revin mai repede din boală
when they had better connections with other people.
când au relații mai bune cu ceilalți.
So then the question is: How could this work?
Întrebarea era: cum e posibil așa ceva?
How do relationships shape our happiness and our physical health?
Cum reușesc relațiile să ne influențeze starea de fericire și sănătatea?
00:02:47
Well, one of the best theories,
Una dintre cele mai bune teorii,
for which there's now some pretty good evidence,
pentru care acum există dovezi excelente,
is based on the idea of stress.
e bazată pe ideea de stres.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...