N/A

Taj Mahal: Un monument al iubirii eterne - Stephanie Honchell Smith. Stephanie Honchell Smith - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Taj Mahal: Un monument al iubirii eterne - Stephanie Honchell Smith". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Este anul 1631. Mumtaz Mahal, iubita soție a împăratului Shah Jahan, dă naștere celui de-al paisprezecelea copil. Se naște o fetiță sănătoasă, dar Mumtaz moare imediat după aceea. Suspinând necontrolat, împăratul decide să construiască un mormânt demn de regina lui: o replică a paradisului, care să întrupeze dragostea lor și să proiecteze puterea Imperiului Mogul peste timp. Stephanie Honchell Smith ne detaliază cum s-a construit Taj Mahal. [Regia Jeff Le Bars, Jet Propulsion, povestitor Alexandra Panzer, muzica Stephen LaRosa].

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:06
It’s 1631 in Burhanpur,
Este anul 1631 în Burhanpur,
and Mumtaz Mahal, beloved wife of Mughal Emperor Shah Jahan,
iar Mumtaz Mahal, iubita soție a împăratului mogul Shah Jahan,
is giving birth to their 14th child.
a dat naștere celui de-al 14-lea copil.
A healthy girl is born, but not without difficulty.
S-a născut o fetiță sănătoasă, dar nu fără dificultate.
Shah Jahan rushes to Mumtaz’s side, but he cannot save her.
Shah Jahan a fost alături de Mumtaz, dar n-a putut să o salveze.
00:00:28
Sobbing uncontrollably,
Suspinând neconsolat,
the emperor decides to build a tomb worthy of his queen:
împăratul decide să construiască un mormânt demn de regina lui:
an earthly replica of Paradise to embody their perfect love
o replică pământeană a paradisului pentru a întrupa iubirea lor perfectă
and project the power of the Mughal Empire for all time.
și a proiecta puterea Imperiului Mogul asupra timpului.
Construction of the Taj Mahal began roughly seven months later.
Construcția monumentului Taj Mahal a început după aproximativ șapte luni.
00:00:47
Royal architects worked to bring Shah Jahan’s vision to life
Arhitecții regali au lucrat să dea viață viziunii lui Shah Jahan
at a site chosen by the emperor in the bustling imperial city of Agra.
într-un loc ales de împărat în agitatul oraș imperial Agra.
The Yamuna riverfront was already dotted with exquisite residences,
Malul fluviului Yamuna era deja presărat cu reședințe rafinate,
gardens, and mausoleums.
grădini și mausolee.
But when complete, the Taj Mahal would be the most magnificent structure of all.
Dar când va fi gata, Taj Mahal trebuie să fie cea mai minunată structură.
00:01:10
In addition to housing Mumtaz’s mausoleum, the plans included a garden, mosque,
Pe lângă mausoleul lui Mumtaz, planurile includeau o grădină, o moschee,
bazaar, and several caravanserais to house visiting merchants and diplomats.
un bazar și mai multe caravanseraiuri pentru a găzdui comercianți și diplomați.
Together, this complex would seamlessly blend
Împreună, acest complex ar fi combinația perfectă
Persian, Islamic, Indian, and European styles,
a stilurilor persan, indian și european,
establishing the Taj Mahal as the culmination
făcând din Taj Mahal
00:01:29
of Mughal architectural achievement.
vârful arhitecturii mogule.
The entire compound was laid out on a geometric grid,
Întregul complex a fost așezat pe o grilă geometrică,
incorporating meticulously planned bilateral symmetry.
încorporând meticulos planul unei simetrii bilaterale.
To further establish an atmosphere of balance and harmony,
Pentru a stabili în continuare o atmosferă de echilibru și armonie,
the architects divided the complex into two spheres,
arhitecții au împărțit complexul în două sfere,
00:01:48
representing the spiritual and earthly domains.
reprezentând domeniul spiritual și cel pământesc.
Most of the structures were made of brick and red sandstone,
Mare parte din structură era făcută din cărămidă și gresie roșie,
with white marble accents.
cu accente de marmură albă.
This was a common motif in Mughal architecture,
Acesta era motivul obișnuit al arhitecturii mogule,
inspired by ancient Indian traditions
inspirat de tradiții indiene antice
00:02:02
associating white with spiritual purity and red with warriors and royalty.
ce asociază albul cu puritatea spirituală și roșul cu războinicii și cu regalitatea.
But the central mausoleum took more inspiration from the Islamic tradition.
Dar mausoleul central s-a inspirat mai mult din tradiția islamică.
Framed by four minarets,
Încadrată de patru minarete,
the structure was covered entirely in white marble
structura era acoperită integral cu marmură albă
from quarries over 400 kilometers away.
adusă de la cariere aflate la 400 de kilometri distanță.
00:02:23
Its main dome towered above the skyline,
Domul principal era deasupra orizontului,
and those within the cavernous chamber experienced
iar cei aflați în camera din interior
an otherworldly echo lasting almost 30 seconds.
experimentau un ecou ca din alte lumi, ce dura aproape 30 de secunde.
Perfecting the Italian stone-working technique, pietra dura,
Perfecționând tehnica italiană de lucru cu piatra, pietra dura,
craftsmen used all manner of semi-precious stones to create intricate floral designs
meșterii au utilizat pentru desene florale tot felul de pietre semiprețioase
00:02:44
representing the eternal gardens of Paradise.
reprezentând grădinile eterne ale Paradisului.
Calligraphers covered the walls with Quranic inscriptions.
Caligrafii au acoperit zidurile cu inscripții din Coran.
And because the Islamic depiction of Paradise has eight gates,
Iar fiindcă descrierea islamică a Paradisului are opt porți,
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...