7#

Cel mai periculos mit al istoriei. Anneliese Mehnert - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cel mai periculos mit al istoriei". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:30
and minimize native populations.
și să minimizeze populațiile native.
In 1894, the European parliament in Cape Town
În 1894, Parlamentul European din Cape Town
took this exploitation even further by passing the Glen Grey Act.
a dus această exploatare și mai departe, prin adoptarea Legii Glen Grey.
This decree made it functionally impossible
Această hotărâre a făcut imposibil
for native Africans to own land,
pentru africanii nativi să dețină pământ,
00:02:46
shattering the system of collective tribal ownership
destrămând sistemul de proprietate tribală colectivă
and creating a class of landless people.
și creând o clasă de oameni fără pământ.
To justify the theft, Europeans painted the locals as barbarians
Pentru a justifica furtul, europenii i-au descris pe localnici
who lacked the capacity for reason
ca fiind niște barbari cărora le lipsește discernământul
and were better off being ruled by the colonizers.
și e mai bine să fie conduși de către colonizatori.
00:03:01
This strategy of stripping locals of their right to ancestral lands
Această strategie de a priva localnicii de dreptul lor la aceste teritorii
and casting native people as savages has been employed by many colonizers.
și a prezenta nativii ca niște sălbatici a fost folosită de mulți colonizatori.
Now known as the Empty Land Myth,
Cunoscut acum ca Mitul Pământului Nepopulat,
this is a well-established technique in the colonial playbook,
aceasta e o tehnică bine stabilită în manualul colonizatorilor,
and its impact can be found in the history of many countries,
iar impactul acesteia poate fi găsit în istoria mai multor țări,
00:03:19
including Australia, Canada, and the United States.
inclusiv în Australia, Canada și Statele Unite ale Americii.
And in South Africa, the influence of this narrative can be traced
Și în Africa de Sud, influența acestei gândiri poate fi legată direct
directly to a brutal campaign of institutionalized racism.
de o campanie brutală a rasismului instituționalizat.
Barred from their lands,
Alungați de pe pământurile lor,
the once self-sufficient population struggled as migrant laborers and miners
populația cândva autonomă s-a zbătut ca muncitori imigranți și ca mineri
00:03:38
on European-owned property.
pe proprietățile deținute de europeni.
The law forbade them from working certain skilled jobs,
Legea le interzicea să lucreze în anumite funcții
and forced Africans to live in racially segregated areas.
și i-a forțat pe africani să trăiască în zone segregate rasial.
Over time, these racist policies intensified,
De-a lungul timpului, aceste politici rasiste s-au intensificat,
mandating separation in urban areas,
impunând separarea în zone urbane,
00:03:53
restricting voting rights, and eventually building to apartheid.
restrângând drepturile de vot și conducând în final la apartheid.
Under this system, African people had no voting rights,
În cadrul acestui sistem, africanii nu aveau drept de vot,
and the education of native Africans was overhauled
iar educația nativilor a fost revizuită
to emphasize their legal and social subservience to white settlers.
pentru a sublinia supunerea lor legală și socială față de coloniștii albi.
This state of legally enforced racism persisted through the early 1990s,
Această stare de rasism impus legal a persistat până în anii 90,
00:04:15
and throughout this period,
iar în toată această perioadă,
colonists frequently invoked the Empty Land Theory
coloniștii au invocat frecvent Teoria Pământului Nepopulat,
to justify the unequal distribution of land.
pentru a justifica distribuția inegală a teritoriilor.
South African resistance movements fought throughout the 20th century
Mișcările de rezistență din Africa de Sud au luptat de-a lungul secolului al XX-lea
to gain political and economic freedom.
pentru a-și câștiga libertatea politică și economică.
00:04:30
And since the 1980s, South African scholars have been using
Încă din anii 1980, oamenii de știință din Africa de Sud au folosit
archaeological evidence to correct the historical record.
dovezi arheologice pentru a corecta arhiva istorică.
Today, South African schools are finally teaching the region's true history.
Astăzi, școlile din Africa de Sud predau în sfârșit istoria adevărată a regiunii.
But the legacy of the Empty Land Myth still persists
Dar încă persistă moștenirea Mitului Pământului Nepopulat,
as one of the most harmful stories ever told.
ca una dintre cele mai dăunătoare povești spuse vreodată.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul