3#

Cum să ne controlăm emoțiile. TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum să ne controlăm emoțiile". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:21
But this can be tricky.
Dar asta poate fi dificil.
Many of the easiest ways to do this,
Modurile simple prin care poți face asta,
like hiding your emotions or trying to change them with recreational drugs,
cum ar fi să-ți ascunzi emoțiile sau să le schimbi cu ajutorul drogurilor,
generally lead to more negative feelings and health concerns in the long term.
în general conduc la și mai multe emoții negative
și probleme de sănătate pe termen lung.
More sustainable strategies here include going for a long walk,
Strategii mai de durată sunt: mergi la o plimbare,
00:02:39
taking slow, deep breaths, or talking with someone in your support system.
respiră încet, adânc, vorbește cu cineva din apropiații tăi.
While using all these strategies well takes practice,
Toate aceste strategii necesită practică.
learning to notice your emotions
Când înveți să-ți cunoști emoțiile
and reflect on where they’re coming from is half the battle.
și să știi de unde vin, lupta e pe jumătate câștigată.
And once you’ve truly internalized that you can regulate your emotions,
Odată ce ai înțeles că poți să-ți reglezi emoțiile,
00:02:57
doing so becomes much easier.
e mult mai ușor să faci asta.
But should you use these techniques to constantly maintain a good mood?
E nevoie să folosești aceste tehnici pentru a-ți menține buna dispoziție?
That answer depends on how you define what makes a mood “good.”
Răspunsul depinde de cum definești ce înseamnă bună dispoziție.
It's tempting to think we should always try to avoid sadness and frustration,
E tentant să credem că e bine să evităm tristețea și nemulțumirea,
but no emotion is inherently good or bad—
dar nicio emoție nu e bună sau rea în natura ei,
00:03:17
they’re either helpful or unhelpful depending on the situation.
ele sunt bune sau rele în funcție de situație.
For example, if a friend is telling you about the loss of a loved one,
De exemplu, dacă un prieten îți spune că a pierdut pe cineva drag,
feeling and expressing sadness isn’t just appropriate,
să simți și să exprimi tristețe nu e doar potrivit,
it can help you empathize and support them.
ci te ajută să empatizezi și să-l ajuți.
Conversely, while it’s unhealthy to regularly ignore your emotions,
În schimb, deși nu e bine să-ți ignori emoțiile,
00:03:36
forcing a smile to get through a one-time annoyance is perfectly reasonable.
e perfect rezonabil să zâmbești forțat când treci printr-o situație neplăcută.
We hear a lot of mixed messages about emotions.
Auzim o mulțime de mesaje confuze despre emoții.
Some pressure us to stay upbeat
Unii ne spun să fim tari,
while others tell us to simply take our emotions as they come.
în timp ce alții ne spun să luăm emoțiile așa cum vin.
But in reality, each person has to find their own balance.
Dar în realitate, fiecare persoană trebuie să-și găsească echilibrul.
00:03:55
So if the question is: “should you always try to be happy?”
Așadar, la întrebarea: „Trebuie să fii mereu fericit?”
The answer is no.
Răspunsul e nu.
Studies suggest that people fixated on happiness
Cercetările arată că oamenii obsedați de fericire
often experience secondary negative emotions,
experimentează adesea emoții secundare negative,
like guilt,
cum ar fi vinovăția,
00:04:08
or frustration over being upset,
frustrarea care vine din supărare
and disappointment that they don't feel happier.
și dezamăgirea că nu se simt mai fericiți.
This doesn't mean you should let sadness or anger take over.
Asta nu înseamnă că e bine să te lași cuprins de tristețe și furie.
But strategies like reappraisal can help you re-evaluate
Dar strategii precum reevaluarea pot ajuta să-ți reexaminezi
your thoughts about a situation,
gândurile despre o situație,
00:04:23
allowing you to accept that you feel sad
permițându-ți să-ți accepți tristețea
and cultivate hope that things will get better.
și să-ți hrănești speranța că lucrurile se vor îndrepta.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul