8#

De ce construiesc castorii baraje. Glynnis Hood - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce construiesc castorii baraje". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

În pădurile din Canada se află cel mai lung baraj de castor din lume. Această structură lungă de 850 de metri este suficient de mare pentru a fi văzută în imaginile din satelit și a transformat dramatic regiunea, creând un iaz care conține 70 de milioane de litri de apă. Dar barajele de orice dimensiune pot avea un impact uriaș asupra mediului în care se află. Așadar, cum anume construiesc castorii aceste structuri impresionante? Glynnis Hood investighează acest fapt. Lecție de Glynnis Hood, regizată de Keegan Thornhill.

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:08
Nestled in the remote forests of northern Canada
În pădurile îndepărtate din nordul Canadei
sits the world’s longest beaver dam.
se află amplasat cel mai lung baraj de castor din lume.
Curving around the water like a castle wall,
Curbându-se în jurul apei ca zidul unui castel,
this 850-meter-long structure is large enough to be seen in satellite imagery.
structura de 850 de metri e destul de mare pentru a fi văzută din satelit.
The dam and the generations of North American beavers that maintain it
Barajul și generațiile de castori nord-americani care îl întrețin
00:00:26
have dramatically transformed the region,
au transformat în mod dramatic regiunea,
creating a pond containing roughly 70,000,000 liters of water.
creând un iaz care conține aproximativ 70 de milioane de litri de apă.
This is a suitably sizable home for the creators of this woodland kingdom.
Este o casă de dimensiuni adecvate pentru creatorii din regatul pădurilor.
But even dams 1/100th the size of this one
Dar chiar și barajele de 1/100 din dimensiunea acestuia
can have huge impacts on their environment.
pot afecta enorm mediul lor înconjurător.
00:00:43
So how exactly do beavers redesign the forest,
Deci, cum reproiectează acești castori pădurea,
and how do they build these impressive structures in the first place?
și mai ales cum construiesc aceste structuri impresionante?
Consider this beaver in the northwestern US.
Luați în considerare acest castor din nord-vestul SUA.
Standing just under 2 feet tall,
Cu o înălțime mai mică de 60 de centimetri
he’s a proud representative of the world’s second largest rodent species.
reprezintă ce-a de-a doua specie de rozătoare ca mărime din lume.
00:01:00
While he’s at risk to predators on land, once he’s built a lodge,
Pe uscat, prădătorii sunt un pericol, dar odată ce-și construiește o cabană
he’ll have a massive moat to keep him safe.
va avea un șanț imens care să-l țină în siguranță.
But he can’t just build a dam anywhere.
Dar nu poate construi un baraj oriunde.
Following the sounds of running water,
Urmărind sunetele apei curgătoare,
our beaver searches heavily wooded areas
castorul nostru caută în zonele puternic împădurite
00:01:14
to find a medium-sized stream that’s not too steep or too deep.
pentru a găsi un râu de dimensiuni medii care să nu fie prea abrupt sau prea adânc.
After abandoning one construction site due to its rocky floor,
După ce a abandonat un șantier de construcții din cauza solului stâncos,
he finds a stream with a soft, muddy bottom.
găsește un pârâu cu fundul moale și noroios.
Combining vegetation, mud, and sticks,
Combinând vegetația, noroiul și bețele,
he creates a small bank along the stream’s edge.
creează un mic mal de-a lungul marginii pârâului.
00:01:33
Then, using a bite almost 3 times stronger than any other mammal of this size,
Apoi, cu o mușcătură de aproape 3 ori mai puternică decât mamiferele de mărimea sa,
our beaver chews nearby logs into sturdy sticks.
castorul nostru mestecă buștenii din apropiere, până obține bețe solide.
He then rolls them into the water and spikes them down into the soft streambed.
Apoi îi rostogolește în apă și îi înfige cu vârfurile în albia moale a râului.
Beaver dams come in several shapes,
Barajele de castor sunt de mai multe forme,
but our beaver opts for a concave dam to dissipate the forceful flowing water,
dar acest castor optează pentru unul concav, ca să reducă forța apei curgătoare
00:01:56
and layers in large rocks to reinforce areas
și așează pietre mari pentru a întări zonele
where water flows the strongest.
unde apa curge cel mai puternic.
Depending on a dam’s length, the stream’s speed,
În funcție de lungimea unui baraj, viteza pârâului,
and the number of beavers on the job,
și de numărul de castori aflați la lucru,
these devoted architects can build shockingly fast.
acești arhitecți devotați pot construi surprinzător de repede.
00:02:10
In some cases where humans tried to remove dams,
În unele cazuri în care oamenii au încercat să înlăture barajele,
beavers have rebuilt them overnight—
castorii le-au reconstruit peste noapte -
sometimes rebuilding larger than they were before.
uneori reconstruind baraje mai mari decât erau înainte.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...