6#

Una dintre cele mai cenzurate cărți din toate timpurile - Mollie Godfrey. Mollie Godfrey - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Una dintre cele mai cenzurate cărți din toate timpurile - Mollie Godfrey". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:18
Her autobiography was one of the first books
Autobiografia ei a fost printre primele
to speak openly about child sexual abuse,
care au vorbit deschis despre abuzul sexual asupra copiilor,
and especially groundbreaking to do so from the perspective of the abused child.
fiind și mai cutremurătoare
povestită din perspectiva copilului abuzat.
For centuries, Black women writers had been limited by stereotypes
Timp de secole, scriitoarele de culoare au fost limitate de stereotipuri
characterizing them as hypersexual.
care le caracterizau ca hipersexuale.
00:02:35
Afraid of reinforcing these stereotypes,
Temându-se să susțină aceste stereotipuri,
few were willing to write about their sexuality at all.
puține doreau să scrie ceva despre sexualitatea lor.
But Angelou refused to be constrained.
Dar Angelou n-a acceptat aceste constrângeri.
She publicly explored her most personal experience,
Ea și-a analizat public cea mai intimă experiență,
without apology or shame.
fără a se scuza sau rușina.
00:02:49
This spirit of defiance charges her writing with a sense of hope
Acest spirit de sfidare aduce scrisului ei o rază de speranță
that combats the memoir’s often traumatic subject matter.
care combate subiectul adesea traumatic al memoriilor.
When recalling how a fellow student defied instructions not to sing
Când își amintește de un coleg care a sfidat indicațiile
the Black National Anthem in the presence of white guests,
de a nu cânta imnul celor de culoare în prezența invitaților albi,
she writes, “The tears that slipped down many faces were not wiped away in shame.
ea notează: „Oamenii nu și-au șters rușinați lacrimile.
00:03:10
We were on top again... We survived.”
Eram din nou la înălțime... Am supraviețuit.”
Angelou’s memoir was published amidst the Civil Rights and Black Power movements,
Memoriile lui Angelou au fost publicate
în timpul Mișcării pentru Drepturi Civile și ale Mișcării Puterea Negrilor,
when activists were calling for school curricula
când activiștii cereau programe școlare
that reflected the diversity of experiences in the US.
care să reflecte diversitatea experiențelor în America.
But almost as soon as the book appeared in schools, it was challenged.
Dar imediat ce cartea a apărut în școli, a fost contestată.
00:03:32
Campaigns to control lesson plans surged across America in the 1970s and 80s.
Au apărut campanii de control al planurilor de lecție
în America anilor ’70 și ’80.
On the American Library Association’s list
Pe lista Asociației Americane a Bibliotecilor,
of most frequently banned or challenged books,
la cărțile cel mai des interzise sau contestate,
“I Know Why The Caged Bird Sings” remained near the top for two decades.
„Știu de ce cântă pasărea în colivie” rămâne în top timp de două decenii.
But parents, students, and educators have consistently fought back
Părinți, elevi și profesori au luptat în mod constant
00:03:53
in support of the memoir.
să susțină aceste memorii.
And by 2013, it had become the second most taught non-fiction text
Până în 2013, a devenit a doua carte de non-ficțiune
in US high school English classes.
predată în clasa de engleză în liceele americane.
When asked how she felt about writing one of the most banned books, Angelou said,
Întrebată cum se simte că a scris una din cele mai interzise cărți,
Angelou a răspuns:
“I find that people who want my book banned have never read
„Cred că oamenii care vor interzicerea cărții mele
00:04:16
a paragraph of my writing,
n-au citit niciun paragraf din ce am scris,
but have heard that I write about a rape.
dar au auzit că am scris despre viol.
They act as if their children are not faced with the same threats.
Se comportă că și cum copiii lor nu se confruntă cu aceleași pericole.
And that’s terrible.”
Iar asta e îngrozitor.”
She believed that children who are old enough to be the victims
Credea că dacă copilul e destul de mare
00:04:31
of sexual abuse and racism are old enough to read about these subjects.
să fie victimă a rasismului sau abuzului sexual,
e suficient de mare să citească despre aceste subiecte.
Because listening and learning are essential to overcoming,
Ascultarea și învățarea sunt esențiale ca să putem învinge,
and the unspeakable is far more dangerous when left unspoken.
iar ceea ce ascundem e mult mai periculos când rămâne nespus.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul