10#

De ce este William Faulkner atât de dificil de citit? Sascha Morrell - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce este William Faulkner atât de dificil de citit?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:02:15
One brother's narration will occasionally fill the gaps left by another's,
Narațiunea unui frate va umple ocazional golurile lăsate de cea a altuia,
but just as often, their accounts contradict each other.
dar la fel de des, relatările lor se contrazic.
To make things more confusing, Benjy’s narration is disjointed in time,
Pentru a face lucrurile mai încurcate, narațiunea lui Benjy e dispersată în timp,
slipping between past and present without warning.
alunecând între trecut și prezent fără avertisment.
Meanwhile, Quentin's section confuses fact and fantasy
Între timp, partea lui Quentin confundă faptele și fantezia
00:02:32
as it jumps backward in time from the day of his untimely death.
în timp ce se întoarce în timp la ziua morţii sale premature.
Only the aggressive, money-hungry Jason attempts to embrace the present—
Doar agresivul și avidul Jason încearcă să accepte prezentul —
but even he is constantly overtaken by past resentments.
dar chiar și el este în mod constant depășit de resentimentele din trecut.
Following these threads can be bewildering,
Urmărirea acestor fire narative poate fi derutantă,
but Faulkner wants the audience to share in the characters’ confusion.
dar Faulkner vrea ca publicul să împărtășească confuzia personajelor.
00:02:49
This approach allows readers to understand the Compsons’
Această abordare permite cititorilor să înțelegă de la început
biases and blindspots firsthand.
prejudecățile și punctele slabe ale familei Compson
And since his characters’ distortions of the past
Din moment ce distorsiunea trecutului de către personajelor sale
often reflect larger denials of Southern history,
reflectă adesea negări mai mari ale istoriei sudului,
it also allows Faulkner to explore his own anxieties about the South.
Faulkner poate să exploreze propriile sale nelinişti legate de Sud.
00:03:03
For example, his novel “Light in August” deliberately induces ambiguity
De exemplu, romanul său „Lumină de august” induce în mod deliberat ambiguitatea
about a character’s racial origins in ways that undermine rigid Jim Crow policies.
despre originile rasiale ale unui personaj ca să compromită legile rigide Jim Crow.
And in “Absalom, Absalom!” narrating townsfolk
remark that “no one knew how”
Și în „Absalom, Absalom!” locuitorii remarcă faptul că „nimeni nu știa cum”
a local landowner had come into his property,
un proprietar de pământ local și-a dobândit proprietatea,
and that his house was built “apparently out of nothing.”
și casa i-a fost zidită „aparent din nimic”.
00:03:22
This kind of evasive language shows how characters are desperate to cover up
Acest tip de limbaj evaziv arată cum personajele sunt disperate să ascundă
the region's intolerable history of genocide and slavery.
istoria intolerabilă de genocid şi sclavie a regiunii
But even when exploring the heaviest topics,
Dar chiar și atunci când explorezează cele mai grele subiecte,
Faulkner spellbinds readers with verbal acrobatics.
Faulkner vrăjește cititorii cu acrobaţii verbale.
One particularly bewildering sentence in “Absalom, Absalom!”
O propoziție cu adevărat deosebită în „Absalom, Absalom!”
00:03:40
runs 1,288 words long,
are 1.288 de cuvinte
and features locals haggling over “violently-colored candy,”
și prezintă localnicii care se târguiesc pentru „bomboane cu culori violente”,
a “cloudy swirl of chickens,” and a hard-drinking planter
un „vârtej noros de găini” și un plantator care bea mult
who’s compared to both a worn-out cannon and a showgirl.
care e comparat atât cu un tun uzat cât și cu o dansatoare
Even his jokes can breed more confusion,
Chiar și glumele lui pot genera multă confuzie,
00:03:56
such as when Benjy Compson conflates his sister Caddy with golf caddies.
ca atunci când Benjy Compson o confundă pe sora lui Caddy cu ,,caddie″ de golf.
Reading Faulkner is rarely easy, but it is deeply rewarding.
Citirea lui Faulkner este rareori ușoară, dar este cu adevărat plină de satisfacții.
He invites readers to contemplate the unreliable nature of history and memory.
El invită cititorii să contemple natura nesigură a istoriei și memoriei.
And in teaching us to embrace confusion
Învățându-ne să îmbrățișăm confuzia
and recognize the limits of our perception,
și să recunoaștem limitele percepției noastre,
00:04:13
Faulkner can help us listen for hidden meanings
Faulkner ne poate ajuta să auzim semnificațiile ascunse
in the sound and fury that surround us.
în sunetul și furia care ne înconjoară.

Sfârşit

←anterior următorul→ ...

Vizualizați videoclipul