10#

De ce este William Faulkner atât de dificil de citit? Sascha Morrell - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce este William Faulkner atât de dificil de citit?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

William Faulkner este considerat unul dintre cei mai remarcabili și mai derutanți scriitori americani. El și-a derutat publicul în mod intenționat, folosind propoziții complexe, naratori incerți și imagini bizare. Opera sa este șocantă, inventivă, amuzantă și provocatoare. Așadar, cum pot cititorii să navigheze prin labirinturile sale literare? Sascha Morrell explică cum să îl citim pe unul dintre cei mai derutanți scriitori din literatură. [Regia: Naghmeh Farzaneh, Sarah Saidan, narator: Christina Greer, muzica: Adam Larison].

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:09
You’re halfway through
Ești la jumătatea
what’s supposedly one of the greatest novels of the 20th century,
a ceea ce se presupune a fi unul
dintre cele mai bune romane ale secolului XX,
but nothing quite makes sense.
dar nimic nu are sens.
Narrating characters offer clashing versions of the same story
Personajele naratoare au versiuni contradictorii ale aceleiași povești
and often seem unsure who, what, or when they’re talking about.
și adesea par nesigure despre cine, ce, sau când vorbesc.
00:00:22
Seemingly minor details trigger intense emotional reactions you don't understand.
Detalii aparent minore declanșează reacții emoționale puternice
pe care nu le înțelegi
And the prose is loaded with convoluted sentences and outlandish imagery.
Iar proza este încărcată cu propoziții întortocheate și imagini bizare.
Confused? Good— that means you’re on the right track.
Confuz? Bine, asta înseamnă că ești pe drumul cel bun.
William Faulkner is considered one of America’s most remarkable
William Faulkner este considerat
and perplexing writers.
unul dintre cei mai remarcabili și mai derutanți scriitori americani.
00:00:38
Fortunately, he wasn’t just toying with his audience.
Din fericire, el nu doar se juca cu publicul său.
Faulkner used confusion intentionally,
Faulkner a folosit confuzia în mod intenționat,
to explore the most mysterious parts of the human mind
pentru a explora părțile cele mai misterioase ale minții umane
and investigate pressing issues of personal, racial, and regional identity.
și a investiga problemele actuale de identitate personală,
rasială și regională.
The result is a body of work that’s shocking, inventive, and often hilarious—
Rezultatul este un ansamblu de lucrări șocante, inventive și adesea hilare,
00:00:55
but above all, challenging.
dar mai presus de toate, complexe,
So what clues should readers look for to navigate his literary labyrinths?
Ce indicii trebuie să caute cititorii ca să-i navigheze labirinturile literare?
Many of Faulkner’s novels are set in the fictional county of Yoknapatawpha—
Multe dintre romanele sale sunt plasate în imaginarul comitat Yoknapatawpha —
a fantastical reimagining of Lafayette County, Mississippi,
o reimaginare fantastică a comitatului Lafayette, Mississippi,
where he spent most of his life.
unde și-a petrecut cea mai mare parte a vieții.
00:01:11
Born in 1897, Faulkner grew up steeped in oral storytelling traditions,
Născut în 1897, Faulkner a copilărit în mijlocul tradiției poveștilor orale,
from folklore and family histories to local legends of Civil War glory.
de la folclor și istorii de familie la legende despre gloria Războiului Civil.
However, these grand myths didn’t match the messy reality of the American South,
Cu toate acestea,
aceste mari mituri nu se potriveau cu realitatea dură din sudul Americii,
divided by racist Jim Crow laws
divizată de legile rasiale Jim Crow
and plagued by the legacies of slavery and colonial violence.
și afectată de rămășițele sclaviei și violența colonială.
00:01:30
All these tensions come alive inside Yoknapatawpha.
Toate aceste tensiuni prind viață în interiorul Yoknapatawpha.
Full of horror, humor, and human tragedy,
Pline de groază, umor și tragedie umană,
Faulkner’s stories feature many memorable characters,
poveștile lui Faulkner prezintă multe personaje memorabile,
like the spurned bride who sleeps beside her would-be husband’s corpse,
cum ar fi mireasa respinsă care doarme lângă cadavrul viitorului ei soț
or the duped sharecropper obsessively hunting for imaginary coins.
sau muncitorul păcălit care caută în mod obsesiv monede imaginare.
00:01:47
At first glance, these characters seem grotesquely absurd.
La prima vedere, aceste personaje par grotesc de absurde.
But under the surface, they all reflect his obsession
Dar sub aparențe, toate reflectă obsesia lui
with how people process the past—
pentru modul în care oamenii tratează trecutul -
what they stubbornly hold on to, unwittingly forget and willingly distort.
se încăpățânează să-l păstreze, îl uită, îl distorsionează voit.
Much of Faulkner’s fiction is told from multiple perspectives,
O mare parte din ficțiunea lui Faulkner este povestită din diverse perspective,
00:02:03
offering the reader several versions of the story’s events.
oferind cititorului mai multe versiuni ale evenimentelor din poveste.
For example, “The Sound and the Fury” combines the narratives
De exemplu, „Zgomotul și furia” combină narațiunile
of Benjy, Quentin, and Jason Compson,
lui Benjy, Quentin și Jason Compson,
three brothers haunted by memories of their sister Caddy.
trei frați bântuiți de amintirile surorii lor Caddy.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...