4#

Un buletin nefavorabil de la un cunoscut prezentator meteo. Al Roker - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Un buletin nefavorabil de la un cunoscut prezentator meteo". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:14
more EF2 tornadoes in the Midwest and the Southeast.
mai multe tornade EF2 în Midwest și Sud-Est.
There's actually been a diminution of those tornadoes
De fapt, a existat o diminuare a acelor tornade
in the traditional tornado belt.
în istoria lor.
They have moved east, south and north
S-au mutat spre est, sud și nord,
in areas that are a lot more prevalent with larger populations.
în zone cu populație mai mare.
00:02:30
And we're talking about more tornadoes during winter,
Vorbim despre mai multe tornade în timpul iernii,
which is really something that we haven't seen in the last ten years.
ceea ce n-am văzut în ultimii zece ani.
Wildfires.
Incendiile de vegetație.
OK, we know about the wildfires that happen out West,
Știm despre incendiile de vegetație care au loc în vest,
and the average acreage burned in warm season has nearly doubled.
iar suprafața medie arsă în sezonul cald aproape s-a dublat.
00:02:48
There is no more wildfire season out West.
Nu mai există sezon de incendii în vest.
And the folks out West were laughing at us in the East saying,
Iar cei din vest râdeau de noi, cei din est, și ne spuneau:
"Hey, get used to it.
„Hei, obișnuiți-vă cu asta.
This is what we've been seeing."
Noi știm cum e.”
We're getting used to bad air quality.
Ne obișnuim cu calitatea proastă a aerului.
00:02:59
And in fact, the intensity from these frequent wildfires
Și, de fapt, intensitatea acestor incendii frecvente
has led to the deterioration of our lifestyle, our air quality,
a dus la deteriorarea stilului nostru de viață, a calității aerului,
loss of property and crops.
a pierderii caselor și a culturilor.
It is just really one of these things that is changing how we live.
E doar ceva care schimbă modul în care trăim.
But what happens to those folks who actually struggle?
Dar ce se întâmplă cu acei oameni care se luptă cu adevărat?
00:03:19
Struggle with the actual impacts of climate change?
Lupta cu impactul real al schimbărilor climatice?
Now, we've known for years that communities
Știm de mulți ani că acele comunități
that are most vulnerable to the effects of climate change
care sunt cele mai vulnerabile la efectele schimbărilor climatice
are the ones that are least responsible for climate change itself.
sunt și mai puțin responsabile pentru schimbările climatice în sine.
In fact, the most recent Intergovernmental Panel on Climate Change,
Cel mai recent grup inter-guvernamental
00:03:40
the IPCC,
privind schimbările climatice, IPCC,
estimates that in the next 30 years, and that's not that long,
estimează că în următorii 30 de ani, și nu e atât de mult,
140 million people will be displaced worldwide.
140 de milioane de oameni vor fi strămutați în întreaga lume.
That's more than the population of Russia.
E mai mult decât populația Rusiei.
That's how many people we're talking about.
Atât de mare e numărul.
00:03:57
Here in the United States,
Aici, în Statele Unite,
federal government has had to start to compensate Indigenous communities
guvernul federal a trebuit să înceapă să compenseze comunitățile indigene,
because they've had to move because of sea level rise
deoarece au fost nevoite să se mute din cauza creșterii nivelului mării
and warming of the atmosphere.
și a încălzirii atmosferei.
We were recently in Alaska and saw the change
Am fost recent în Alaska și am văzut schimbarea
00:04:12
that has happened to the Indigenous communities there
care s-a întâmplat cu comunitățile indigene de acolo,
because of their lifestyle,
din cauza stilului lor de viață.
their community and their heritage is being lost because of this.
Comunitatea și istoria lor se pierde din această cauză.
Now about 75 percent of the world
Acum, aproximativ 75% din populație
lives under the poverty line in rural areas.
trăiește sub pragul sărăciei în zonele rurale.
00:04:28
And these are the same areas
Și acestea sunt aceleași zone
whose natural resources are being undermined and destroyed
ale căror resurse naturale sunt subminate și distruse

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

descărcați în HTML/PDF
acțiune