8#

De ce este atât de dificil să tratăm răcelile comune? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce este atât de dificil să tratăm răcelile comune?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:03
is a cure even possible?
oare este posibil să găsim un leac?
Here’s one fact in our favor:
Iată un lucru în favoarea noastră:
a single family of viruses causes 30 to 50% of all colds:
o singură familie de virusuri provoacă 30-50% din toate răcelile:
rhinovirus.
rinovirusurile.
If we could eliminate all rhinovirus infections,
Dacă am putea elimina toate infecțiile cu rinovirusuri,
00:02:16
we’d be a long way towards curing the common cold.
am face un pas mare spre vindecarea răcelii comune.
There are two main ways to fight a virus: vaccines and antiviral drugs.
Există două moduri de a combate un virus: vaccinurile și medicamentele antivirale.
The first attempt to create a rhinovirus vaccine was a success—
Prima încercare de a crea un vaccin împotriva rinovirusului a fost un succes,
but a short-lived one.
însă de scurtă durată.
In 1957, William Price vaccinated 50 kids with inactivated rhinovirus
În 1957, William Price a vaccinat 50 de copii cu rinovirus inactiv
00:02:34
and gave 50 others a placebo.
și a administrat altor 50 un placebo.
Soon afterwards, a rhinovirus outbreak spread throughout the kids.
Puțin după aceea, o epidemie de rinovirus s-a răspândit în rândul copiilor.
In the vaccinated group, only 3 got sick.
Doar trei copii dintre cei vaccinați s-au îmbolnăvit.
In the placebo group, 23 did— almost 8 times as many.
În grupul de control s-au îmbolnăvit 23, de opt ori mai mulți.
And despite the small numbers, this was promising:
În ciuda numărului mic, efectele păreau promițătoare:
00:02:50
the immune systems of vaccinated kids were successfully
sistemul imunitar al copiilor vaccinați reușise să recunoască
recognizing and responding to rhinovirus.
și să răspundă cu succes rinovirusului.
But later trials of the vaccine showed no protection at all— none.
Însă testele ulterioare ale vaccinului nu au arătat nicio protecție.
This wasn’t Price’s fault—
Nu a fost vina lui Price.
no one at the time knew that rhinovirus had multiple subtypes.
Pe atunci nimeni nu știa că rinovirusul avea mai multe tulpini.
00:03:06
Price’s vaccine, for reasons we don’t fully understand,
Vaccinul lui Price, din motive neînțelese pe deplin,
didn't provide broad protection,
nu oferea o protecție suficientă.
meaning it was only effective against one or maybe a few subtypes of rhinovirus—
Era eficient doar împotriva uneia sau a câtorva tulpini de rinovirus,
out of 169 subtypes and counting.
din cele peste 169 de subtipuri.
Sometimes, when we make a vaccine, we get lucky.
Uneori, când creăm un vaccin, avem parte de noroc.
00:03:22
The mRNA COVID vaccines, for example,
De pildă, vaccinurile COVID de tip ARNm
effectively protect us against severe disease and death
ne protejează împotriva simptomelor grave și a decesului
across the original virus and variants too.
în cazul virusului original și al variantelor sale.
But we have yet to create a broadly protective vaccine against rhinovirus,
Dar încă nu am reușit să creăm un vaccin care să ne protejeze
or any other virus that causes the common cold.
de rinovirusuri sau de alt virus care provoacă răceala comună.
00:03:38
Okay, what about antiviral drugs?
Dar cum rămâne cu medicamentele antivirale?
Viruses hijack human cellular machinery to replicate and spread,
Virusurile acaparează celulele umane pentru a se replica și răspândi,
so it’s hard to make a molecule that’s toxic to the virus
astfel că e greu de creat o moleculă toxică pentru virus,
without also being toxic to the human.
dar inofensivă pentru om.
And even if you manage to do that,
Chiar dacă am putea face asta,
00:03:52
the virus could mutate out of reach of the drug.
virusul poate suferi mutații ce ar face remediul inutil.
Viruses are slippery beasts.
Virusurile sunt niște bestii șirete.
We have, though, had some incredible successes:
Totuși am avut câteva reușite incredibile.
we eradicated smallpox thanks to an effective vaccine,
Am eradicat variola datorită unui vaccin eficient,
the fact that it can’t hide out in other species,
din cauză că nu se poate ascunde în alte specii
00:04:05
and its relatively low mutation rate.
și rata sa de mutație e relativ scăzută.
HIV, on the other hand, mutates so quickly that in an untreated individual,
Pe de altă parte, HIV suferă mutații atât de rapid,
încât la un individ netratat,
descărcați în HTML/PDF
acțiune