4#

Aventura Bărbatului cu Gura Strâmbă. - paralel traducere

Învață limba engleză cu textul din carte în paralel "Aventura Bărbatului cu Gura Strâmbă". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Un analog al metodei Ilya Frank pentru învățarea limbii engleze. Total 2 carte şi 87 de video educativ în acces liber.

pagină 3 din 3  ←anterior următorul→ ...

And so in ten minutes I had left my armchair and cheery sitting-room behind me, and was speeding eastward in a hansom on a strange errand, as it seemed to me at the time, though the future only could show how strange it was to be.
Aşa că peste zece minute părăsisem deja fotoliul şi salonaşul meu confortabil, gonind cu birja spre partea de răsărit a oraşului.
Aveam o misiune ciudată, după cîte mi se părea, deşi numai viitorul a putut să-mi arate cît de ciudată avea să fie cu adevărat.
But there was no great difficulty in the first stage of my adventure.
Prima etapă a aventurii mele n-a prezentat însă mari neajunsuri.
Upper Swandam Lane is a vile alley lurking behind the high wharves which line the north side of the river to the east of London Bridge.
U’pper Swandamlane e o stradelă prăpădită, ascunsă în dosul docurilor înalte. înşiruite de-a lungul ţărmului de nord al Tamisei, la est de podul Londrei. între un birt popular şi o cîrciumă, am găsit taverna căutată.
Between a slop-shop and a gin-shop, approached by a steep flight of steps leading down to a black gap like the mouth of a cave, I found the den of which I was in search.
Ca să ajungi la ea, trebuia să cobori cîteva trepte, după care dădeai de o spărtură sumbră în zid, ce aducea mai mult cu gura unei peşteri.
Ordering my cab to wait, I passed down the steps, worn hollow in the centre by the ceaseless tread of drunken feet; and by the light of a flickering oil-lamp above the door I found the latch and made my way into a long, low room, thick and heavy with the brown opium smoke, and terraced with wooden berths, like the forecastle of an emigrant ship.
Poruncindu-i birjarului să aştepte, am coborît scările scobite de atîta umblet de oameni beţi şi, la lumina unui opaiţ ce pîlpîia deasupra uşii, am dibuit clanţa, apoi am intrat într-o încăpere lungă şi joasă, în care puteai tăia cu cuţitul fumul roşiatic de opium.
De jur împrejur erau înşirate paturi de lemn ca pe un vas de emigranţi.
Through the gloom one could dimly catch a glimpse of bodies lying in strange fantastic poses, bowed shoulders, bent knees, heads thrown back, and chins pointing upward, with here and there a dark, lack-lustre eye turned upon the newcomer.
La lumina slabă din odaie abia puteai desluşi trupuri care zăceau în atitudini neînchipuit de ciudate, cu umerii încovoiaţi, cu genunchii strînşi la piept, cu capetele răsturnate pe spate şi cu bărbiile împungînd aerul; doar ici-colo cîte un ochi searbăd şi stins se întorcea către noul venit.
Out of the black shadows there glimmered little red circles of light, now bright, now faint, as the burning poison waxed or waned in the bowls of the metal pipes.
Cerculeţe roşii de lumină licăreau printre umbrele negre, aci mai viu, aci mai şters, după cum pîlpîia otrava arzîndă în găoacea lulelelor de metal.
The most lay silent, but some muttered to themselves, and others talked together in a strange, low, monotonous voice, their conversation coming in gushes, and then suddenly tailing off into silence, each mumbling out his own thoughts and paying little heed to the words of his neighbour.
Cei mai mulţi zăceau în tăcere, unii mormăiau ceva pentru sine, iar alţii vorbeau laolaltă cu un glas ciudat — înăbuşit şi monoton.
Bîiguielile lor aveau izbucniri năvalnice, pentru ca apoi să se piardă deodată în tăcere, fiecare murmurîndu-şi gîndurile şi luînd prea puţin în seamă cuvintele celui de alături.
At the farther end was a small brazier of burning charcoal, beside which on a three-legged wooden stool there sat a tall, thin old man, with his jaw resting upon his two fists, and his elbows upon his knees, staring into the fire.
La capătul celălalt al odăii, la gura unei vetre mici cu jăratic de mangal, un bătrîn înalt şi uscăţiv stătea pe un scăunel cu trei picioare, cu bărbia rezemată în pumni, cu coatele pe genunchi, cu privirea pierdută în flăcările focului.

Pentru a vizualiza textul integral paralel log in sau Inregistreaza-te

←anterior următorul→ ...