6#

Va mai fi o altă pandemie în timpul vieții tale? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Va mai fi o altă pandemie în timpul vieții tale?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:18
For example, the type of pathogen, how often humans come into close contact
De exemplu, tipul de patogen, cât de des interacționează oamenii
with its animal reservoir, existing immunity, and so on.
cu rezervorul său animal, imunitatea existentă și așa mai departe.
Viruses are prime candidates to cause the next big pandemic.
Virusurile sunt candidatele primare pentru a cauza următoarea mare pandemie.
Scientists estimate that there are about 1.7 million as-yet-undiscovered viruses
Cercetătorii estimează cam 1,7 milioane de virusuri încă necunoscute
that currently infect mammals and birds,
care infectează mamifere și păsări,
00:02:40
and that roughly 40% of these have the potential to spill over and infect humans.
iar aproximativ 40% din acestea ar putea trece și infecta oameni.
A team of scientists built a model using this information,
O echipă de savanți a construit un model cu aceste informații
as well as data about the global population, air travel networks,
și date despre populația globală, rețele de călătorie aeriană,
how people move around in communities, country preparedness levels,
cum călătoresc oamenii în comunități, nivelul de pregătire al unei țări
and how people might respond to pandemics.
și cum ar răspunde oamenii la pandemii.
00:02:58
The model generated hundreds of thousands of virtual pandemics.
Modelul a generat sute de mii de pandemii virtuale.
The scientists then used this catalog to estimate
Savanții au folosit apoi acest catalog pentru a estima
that the probability of another COVID-19-level pandemic
că probabilitatea unei alte pandemii de nivelul COVID-19
is 2.5 to 3.3% per year.
e între 2,5 și 3,3% pe an.
To get a sense of how these risks play out over a lifetime,
Pentru a înțelege cum se comportă aceste riscuri într-o viață,
00:03:15
let’s pick a value roughly in the middle of all these estimates: 2%.
să alegem o valoare aproximativ în mijlocul acestor estimate: 2%.
Now let’s build what’s called a probability tree diagram
Acum să construim ceea ce se numește o diagramă arbore,
to model all possible scenarios.
pentru a modela toate scenariile posibile.
The first branch of the tree represents the first year:
Prima ramură a copacului reprezintă primul an:
there’s a 2% probability of experiencing a COVID-19-level pandemic,
e o probabilitate de 2% de a avea o pandemie de nivelul COVID-19,
00:03:32
which means there’s a 98% probability of not experiencing one.
care înseamnă că e o probabilitate de 98% de a nu avea una.
Second branch, same thing,
A doua ramură, același lucru.
Third branch, same.
A treia ramură, la fel.
And so on, 72 more times.
Și așa mai departe, de 72 de ori.
There is only one path that results in a fully pandemic-free lifetime:
E o singură cale ce rezultă într-o viață lipsită de pandemii:
00:03:47
98%, or 0.98, multiplied by itself 75 times,
98% sau 0,98 înmulțit cu el însuși de 75 de ori,
which comes out to roughly 22%.
rezultând aproximativ 22%.
So the likelihood of living through at least one more COVID 19-level-pandemic
Deci șansa de a trăi prin cel puțin încă o pandemie de nivelul COVID-19
in the next 75 years is 100 minus 22%, or 78%.
în următorii 75 de ani e 100 minus 22%, sau 78%.
78%!
78%!
00:04:07
If we use the most optimistic yearly estimate— 0.5%—
Dacă folosim cel mai optimist estimat anual, 0,5%,
the lifetime probability drops to 31%.
probabilitatea dintr-o viață scade la 31%.
If we use the most pessimistic one, it jumps to 92%.
Dacă-l folosim pe cel mai pesimist, sare la 92%.
Even 31% is too high to ignore;
Chiar și 31% e prea mare pentru a fi ignorat;
even if we get lucky, future generations might not.
dacă noi suntem norocoși, viitoarele generații s-ar putea să nu fie.
00:04:26
Also, pandemics are usually random, independent events:
Pandemiile sunt de obicei evenimente întâmplătoare, independente:
so even if the yearly probability of a COVID-19-level pandemic is 1%,
chiar dacă șansa anuală a unei pandemii de nivelul COVID-19 este de 1%,
we could absolutely get another one in ten years.
am putea avea încă una în zece ani.
descărcați în HTML/PDF
acțiune