3#

Patru lucruri pe care le știu toți ascultătorii buni. TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Patru lucruri pe care le știu toți ascultătorii buni". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

It's easy to tell when someone's not paying attention, but it can be surprisingly tricky to know what good listening looks like. Good listening is one of the most important things we can do to improve our relationships, develop our worldview, and potentially change people's minds. So what can we do to become better listeners? Dig into different strategies that can improve your listening skills. [Directed by Maryna Buchynska, and action agency, narrated by Jack Cutmore-Scott, music by Salil Bhayani, cAMP Studio].

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:07
It's easy to tell when someone's not paying attention,
Este ușor să-ți dai seama când cineva nu este atent,
but it can be surprisingly tricky to know what truly excellent listening looks like.
dar poate fi surprinzător de dificil să știi cum arată un ascultător excelent.
Behavioral scientists have found that good listening
Savanții comportamentali au descoperit că a asculta atent
is one of the most important things we can do to improve our relationships,
este printre cele mai importante lucruri pentru îmbunătățirea relațiilor,
develop our worldview, and potentially even change people's minds.
dezvoltarea concepției despre lume și chiar schimbarea opiniei oamenilor.
00:00:28
So, what can we do to become better listeners?
Deci, ce putem face pentru a asculta mai atent?
At its core, listening in a one-on-one conversation is about taking an interest
Să fii ascultător într-o conversație înseamnă să te interesezi
in another person and making them feel understood.
de altă persoană și să o faci să se simtă înțeleasă.
There’s no universally agreed upon definition of high-quality listening,
Nu există o definiție universală a ceea ce înseamnă să asculți bine,
but some recurring features include attentiveness, conveying understanding,
dar unele caracteristici acceptate includ atenția, transmiterea înțelegerii
00:00:52
and showing a positive intention towards the speaker.
și manifestarea unei intenții pozitive asupra vorbitorului.
This doesn’t mean you can simply go through the motions—
Asta nu înseamnă că poți rămâne doar pe pilot automat -
researchers have found that merely smiling and nodding
cercetătorii au descoperit că doar zâmbind și dând din cap
at set intervals doesn’t quite work.
la intervale fixe nu prea funcționează.
However, there is something slightly performative about listening
Totuși, ascultarea conține ceva ușor teatral,
00:01:07
in that it’s important to show you’re doing it.
în sensul că este important să dovedești că faci asta.
So, in addition to actively attending to a speaker’s words,
Deci, pe lângă a răspunde la cuvintele unui vorbitor,
good listeners also use questions and body language
ascultătorii buni folosesc și întrebări și limbaj comportamental
that indicate their understanding and their desire to understand.
care indică înțelegerea și dorința de a înțelege.
This might feel awkward at first,
Asta ar putea fi jenant la început,
00:01:25
and what’s most effective might depend on your relationship with the speaker.
și ce este cel mai eficient ar putea depinde de relația cu vorbitorul.
But with time and practice you can internalize these basic behaviors.
Dar cu timp și experiență poți internaliza aceste comportamente simple.
So let’s say a good friend wants to tell you about an issue
Să spunem că un prieten bun vrea să-ți spună despre o problemă
they’re having with their partner.
pe care o are cu partenerul său.
Before even starting your conversation,
Înainte de a vă începe conversația,
00:01:43
remove any distractions in the environment.
înlăturați orice distrageri din mediu.
Turn off the TV, take off your headphones and put your phone away— far away.
Închideți televizorul, dați-vă jos căștile și puneți-vă telefonul foarte departe.
One study showed that even the visible presence of a phone
Un studiu a arătat că simpla prezență a unui telefon
made conversations feel less intimate and fulfilling to those involved.
face conversațiile să nu se simtă intime și satisfăcătoare pentru cei implicați.
Once the conversation begins,
Odată ce începe conversația,
00:02:03
one of the most important things you can do is also the most obvious—
unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poți face este cel mai evident—
try not to interrupt.
încearcă sa nu întrerupi.
This doesn’t mean you need to stay completely silent.
Asta nu înseamnă că trebuie să rămâi complet tăcut.
But if you do interject, look for natural pauses
Dar dacă intervii, caută pauze naturale
to ask open-ended questions that benefit the speaker,
pentru a pune întrebări libere în beneficiul vorbitorului,
00:02:20
not just your curiosity.
nu doar pentru curiozitatea ta.
Questions like “What happened next?” or “How did that make you feel?”
Întrebări precum: „Ce s-a întâmplat apoi?” sau „Cum te-a făcut să te simți?”
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...