5#

Ne poate aduce metaversul mai aproape de natura sălbatică? Gautam Shah - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Ne poate aduce metaversul mai aproape de natura sălbatică?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:28
let’s have the same for Mweituria the elephant,
haideți să avem același lucru pentru elefantul Mweituria,
Ataia the Jaguar, Fio the orangutan
jaguarul Ataia, urangutanul Fio
and hundreds of thousands more.
și alte sute de mii.
And the events of their lives, as supported by the data,
Și evenimentele din viața lor, așa cum sunt susținute de date,
can be recreated digitally.
pot fi recreate digital.
00:02:42
That might be the health of Fio,
S-ar putea să fie vorba de sănătatea lui Fio,
the migration of Mweituria,
de migrația lui Mweituria,
a newborn cub to Ataia.
un pui nou-născut pentru Ataia.
And these events, and others,
Aceste evenimente și altele
create the moments
creează momente
00:02:55
for people to feel the space to feel emotionally bonded.
unde oamenii simt atmosfera, simt o legătură emoțională.
Not because they all of a sudden want to,
Nu pentru că, dintr-o dată, vor să o facă,
but because they now have access that they never did before.
ci pentru că acum au un acces pe care nu l-au avut niciodată înainte.
Some will use that space to connect directly
Unii vor folosi acel spațiu pentru a se conecta direct
with orangutan researchers in Borneo.
cu cercetătorii de urangutani din Borneo.
00:03:12
Others will identify new patterns in elephant movements.
Alții vor identifica noi tipare în mișcările elefanților.
Some will learn about deforestation by actually witnessing it.
Unii vor învăța despre defrișare, prin faptul că vor fi martori la ea.
And we’ll monetize this soon-to-be-trillion-dollar sector
Și vom monetiza acest sector ce curând va valora un miliard de dolari,
to help finance further science and habitat protection.
pentru a ajuta la finanțarea cercetărilor ulterioare
și protecția habitatelor.
Which means that virtual worlds can directly benefit the real world
Ceea ce înseamnă că lumile virtuale pot aduce beneficii directe lumii reale
00:03:36
as opposed to being detached from it.
și nu sunt separate de aceasta.
And we've been experimenting with this
Am experimentat cu acest lucru
using the real data of animals like Fio and others.
folosind date reale ale animalelor precum Fio și altele.
And we found that
Și am descoperit că,
while our vision is still many years away from being realized,
deși viziunea noastră mai are nevoie de mulți ani pentru a fi realizată,
00:03:50
the platforms to make it happen already exist.
există deja platformele pentru acest lucru.
Microsoft's Flight Simulator,
Simulatorul de zbor Microsoft
it includes two trillion of the world's trees.
include două trilioane de copaci din lume.
It could include all the world's wildlife.
Acesta ar putea include toate speciile sălbatice din lume.
Adidas recently included five GPS-tracked animals as athletes in its fitness app
Adidas a inclus de curând cinci animale urmărite cu GPS,
ca atleți în aplicația sa de fitness,
00:04:10
for its users to compete against.
pentru ca utilizatorii săi să concureze împotriva acestora.
It could include thousands more.
Ar putea include alte mii.
And Fortnite recently held a virtual concert ... with Travis Scott.
Iar Fortnite a organizat recent un concert virtual... cu Travis Scott.
They transported over 27 million of their users
Au transportat peste 27 de milioane dintre utilizatorii lor
to a fictional world to witness that concert.
într-o lume fictivă pentru a asista la acel concert.
00:04:26
Let's hold the next one in the Amazon rainforest.
Haideți să-l ținem pe următorul în pădurea tropicală amazoniană.
Imagine if Ataia the Jaguar walks by during the show.
Imaginează-ți dacă Ataia, jaguarul, trece pe acolo în timpul spectacolului.
Now, I'll admit I have fears that some of what I'm advocating
Acum, recunosc că am temeri că o parte din ceea ce susțin
could create a greater divide between people and the natural world.
ar putea crea o diviziune mai mare între oameni și lumea naturală.
If I could, I'd just pick everybody up,
Dacă aș putea, aș lua pe fiecare,
00:04:46
I’d plop them in Borneo, and I’d have them spend an hour with Fio instead.
I-aș arunca în Borneo să petreacă o oră cu Fio.
But Fio's natural world is literally dying in front of our eyes.
Dar lumea naturală a lui Fio
este literalmente pe moarte în fața ochilor noștri.
Avem nevoie de o schimbare radicală
descărcați în HTML/PDF
acțiune