6#

Este inegalitatea inevitabilă? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Este inegalitatea inevitabilă?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Inegalitatea veniturilor și bogăției nu este ceva nou. De fapt, economiștii și istoricii care au cartografiat inegalitatea economică de-a lungul istoriei nu au găsit nicio societate care să nu o aibă. Ceea ce ridică o întrebare sumbră: este inegalitatea... inevitabilă? Explorați modul în care poate fi măsurată inegalitatea economică și modul în care aceasta este influențată de diferite opțiuni de politică guvernamentală. [Regia: Natália Azevedo Andrade, AIM Creative Studios, narat de George Zaidan, muzica: André Aires].

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:09
In South Africa, one of the most unequal countries in the world,
În Africa de Sud, una dintre cele mai inegale țări din lume,
the richest one-tenth of 1%, owns almost 30% of all the country’s wealth,
cea mai bogată zecime din 1% deține aproape 30% din toată bogăția țării,
more than double what the bottom 90% owns.
mai mult de dublu față de cât dețin cei 90% de săraci.
Income and wealth inequality are not new.
Inegalitatea veniturilor și averii nu e o noutate.
In fact, economists and historians who’ve charted economic inequality
De fapt, economiștii și istoricii care au analizat inegalitatea economică
00:00:29
throughout history haven’t found a single society without it.
de-a lungul istoriei nu au găsit o societate în care aceasta să lipsească.
Which raises a bleak question:
Ceea ce ridică o întrebare sumbră:
is inequality inevitable?
este inegalitatea inevitabilă?
One way to estimate inequality is with a number called the Gini index,
Un tip de estimare a inegalității este cel cu un indice numit Gini,
which is calculated by comparing the income or wealth distribution
care este calculat prin compararea distribuției veniturilor și a bogăției
00:00:45
of a perfectly equal society to the actual income or wealth distribution.
unei societăți care este perfect egală cu o distribuție reală a acestora.
The area of this shape multiplied by 2 is the Gini index.
Aria acestui aspect multiplicată cu 2 este indicele Gini.
A Gini of 1 indicates perfect inequality—
Un Gini de 1 indică inegalitate perfectă -
one person has everything and everyone else has nothing.
o persoană are totul și toți ceilalți nu au nimic.
You’d never see this in real life
Niciodată nu vezi asta în realitate
00:01:03
because everyone except that one person would starve.
pentru că toți, cu excepția acelei persoane, ar muri de foame.
A Gini index of 0 indicates perfect equality—
Indicele Gini de 0 indică egalitate perfectă -
everyone has exactly the same income or wealth.
toți au exact același venit și bogăție.
But you also never see this in real life, not even in communist countries,
Nici asta nu se întâlnește în realitate, nici chiar în țările comuniste,
because for one thing, that would mean paying everyone—
în primul rând pentru că ar însemna să îi plătească pe toți -
00:01:19
no matter how young, old, what job they’re in or where they work—
indiferent cât de tineri sau bătrâni sunt, ce ocupație au, unde lucrează -
the exact same wage.
cu fix același salariu.
Typical after-tax Ginis in developed countries today are around 0.3,
În țările dezvoltate, tipicul Gini după impozitare este în jur de 0.3,
though there’s a wide range from pretty equal to pretty unequal.
deși este o gamă largă de la destul de egal la destul de inegal.
Before we go any further, you should know what the Gini index—
Înainte de a merge mai departe, ar trebui să știi că indicele Gini -
00:01:36
or any other measure of economic inequality— doesn’t tell us:
sau orice altă măsură a inegalității economice - nu ne spune:
it gives no information about how income and wealth are distributed
nu dă vreo informație despre distribuția veniturilor și bogățiilor
across genders, races, educational backgrounds or other demographics;
dincolo de genuri, rase, condiții educaționale sau alți factori demografici;
it doesn’t tell us how easy or difficult it is to escape poverty.
nu ne spune cât de ușor sau greu e să scapi de sărăcie.
And it also gives no insight as to how a particular society
Și nici nu dă vreo perspectivă asupra modului cum o societate
00:01:56
arrived at its present level of inequality.
a ajuns la nivelul actual de inegalitate.
Economic inequality is deeply entangled with other types of inequality:
Inegalitatea economică este asociată cu alte tipuri de inegalitate:
for example, generations of discrimination, imperialism,
de exemplu, generații de discriminare, imperialism,
and colonialism
și colonialism
created deeply rooted power and class inequalities
au dus la inegalități adânc înrădăcinate ale puterii și clasei,
00:02:11
that persist to this day.
care persistă până în prezent.
But we still need at least a rough measure of who gets how much in a country.
Dar e nevoie de cel puțin o estimare despre cine cât de mult ia într-o țară.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...