7#

Diversitatea uluitoare a dansurilor africane - în 14 mișcări. Chinyanta Kabaso - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Diversitatea uluitoare a dansurilor africane - în 14 mișcări". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:03:07
This dance was used to celebrate fertility
Cu acest dans se sărbătorea fertilitatea
and visually, it's liberation of a woman's waist.
iar vizual este eliberarea taliei femeii.
But a mutuashi dancer,
Dar o dansatoare de mutuashi,
someone performing a traditional dance,
cineva care execută un dans tradițional,
could cause a lot of controversy
poate cauza multe controverse
00:03:22
to those who had adopted a more conservative mindset from the West.
celor care au adoptat o mentalitate vestică mai conservatoare.
In Zambia, we find the Bemba ethnic group who are descendants of the Luba people,
În Zambia găsim grupul etnic Bemba, descendenți ai oamenilor Luba
and so they share similar dances.
și care au, deci, dansuri similare.
One of the Bemba dances is called infunkutu,
Unul din dansurile Bemba se numește infunkutu
and it’s normally seen at a lady’s pre-marriage ceremony.
și se dansează la ceremonia unei femei înaintea nunții.
00:03:44
Just like the Luba people, this dance is a celebration of a woman.
La fel ca la oamenii Luba, acest dans e o sărbătorire a femeii.
[Baluba mutuashi dance]
[Dansul Baluba mutuashi]
(Drumming and singing)
(Sunet de tobe și cântat din voce)
[Bemba infunkutu dance]
[Dansul Bemba infunkutu]
If we move into the eastern part of Africa,
Dacă ne mutăm in estul Africii,
00:04:22
we find a showcase of the shoulders.
găsim o demonstrație de umeri.
The eskista from Ethiopia supposedly imitates the shaking of a rattlesnake,
Se presupune că dansul eskista din Etiopia imită mișcarea unui șarpe cu clopoței,
and it closely resembles two other dances from its neighboring countries:
și seamănă mult cu alte două dansuri din țările vecine:
the quda in Eritrea and the kamabeka from Kenya.
dansul quda din Eritrea și dansul kamabeka din Kenya.
These dances are performed to different rhythms,
Aceste dansuri se execută în ritmuri diferite,
00:04:43
but their core movement remains the same.
dar mișcarea lor de bază e aceeași.
[Bukusu kamabeka dance]
[Dansul Bukusu kamabeka]
(Music)
(Muzică)
[Ethiopia eskista dance]
[Dansul eskista din Etiopia]
[Tigrinya quda dance]
[Dansul Tigrinya quda]
00:05:09
It wasn’t only migration that separated ethnic groups
Nu numai emigrarea a separat grupurile etnice,
but also the artificial borders
ci și granițele artificiale
that were drawn by some guys from overseas.
care au fost desenate de niște oameni de peste ocean.
In Ghana, Togo, Benin and Nigeria,
În Ghana, Togo, Benin, și Nigeria
there were once no border distinctions and no movement restrictions.
era o vreme când nu existau
deosebiri de graniță și restricții de mișcare.
00:05:30
The Ewe people can be found in each of these countries,
Oamenii Ewe se găsesc în fiecare din aceste țări
and they perform a dance called the togo atsia,
și execută un dans numit togo atsia
which is danced to the togo atsia drum pattern.
care se dansează pe ritmul tobei togo atsia.
Although these people were separated,
Deși acești oameni au fost separați,
their dance shows an endurance of their cultural connections.
dansurile lor arată rezistența conexiunilor lor culturale.
00:05:50
[Togo atsia dance]
[Dansul togo atsia]
(Rhythmic drumming)
(Sunet ritmic de tobe)
Nelson Mandela once said,
Nelson Mandela a spus odată:
"The curious beauty of African music
„Frumusețea intrigantă a muzicii africane
is that it uplifts even as it tells a sad tale."
este că te înviorează chiar și când îți spune o poveste tristă”.
00:06:29
And I find this to be just as true with dance.
Iar eu cred că este la fel de adevărat despre dans.
It's restored our hope in times of struggle.
Ne-a reîntregit speranța în timpuri grele.
In South Africa during apartheid,
În Africa de Sud, pe timpul segregației rasiale,
gold miners were not allowed to speak while they worked,
minerii de aur nu aveau voie să vorbească în timp ce munceau,
so they used their boots to create rhythmic beats of communication,
așa că și-au folosit bocancii să creeze bătăi ritmice de comunicare,
00:06:46
a dance known as the gumboot dance.
un dans cunoscut ca dansul gumboot.
And then there is zouglou.
Și mai avem dansul zouglou.
In the '90s in Cote d'Ivoire,
În anii ’90 în Coasta de Fildeș,
descărcați în HTML/PDF
acțiune