4#

Cum să tratăm respingerea. TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum să tratăm respingerea". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:34
It can sting when a stranger doesn't laugh at your joke,
Poate fi jignitor când un străin nu râde la gluma voastră,
but it doesn’t make sense to react strongly to a rejection
dar nu are sens să reacționați cu atâta de intensitate la o respingere
with little impact on your life.
care are o influență mică asupra vieții voastre.
Of course, brushing off even a minor rejection is easier said than done,
Desigur, să ignorați o respingere, oricât de mică ar fi,
este mai ușor de zis decât de făcut,
since how you perceive yourself also factors into this equation.
pentru că forma în care vă percepeți pe voi înșivă afectează această ecuație.
00:02:53
You likely feel more confident in some circumstances than others,
Probabil că simțiți mai multă încredere în anumite situații decât în ​​altele,
and people tend to be especially sensitive to rejection in situations
și oamenii au tendința de a fi deosebit de sensibili la o neacceptare
where they have a low opinion of themselves.
în situații în care au o părere scăzută despre ei însiși.
So much so, that they even become more likely to misinterpret
Mai mult decât atât, sunt mari șanse să interpreteze greșit
other people’s neutral reactions as rejections.
reacţiile neutre ale altor persoane și să le perceapă ca respingere.
00:03:12
This is why it can be helpful to both reflect on your self-view
De aceea poate fi util să reflectați la imaginea despre voi înșivă
and ask yourself if the other person is actually rejecting you.
și să vă întrebați dacă ceilalți chiar vă resping.
This might seem like an odd question.
Această întrebare poate părea stranie.
But you may find that while the other person didn’t treat you
Dar s-ar putea să descoperiți că, deși cealaltă persoană
as you would have liked, they still value your relationship.
nu v-a tratat așa cum ați fi dorit, totuși prețuiește relația cu voi.
00:03:30
In some cases, it's also helpful to consider
În unele cazuri, este folositor să luați în considerare
whether you were expecting more acceptance than was reasonable.
dacă vă așteptați la mai multă acceptare decât e rezonabil.
Unfortunately, after asking these questions,
Din păcate, după aceste întrebări,
you might still conclude that a person close to you
s-ar putea să ajungeți la concluzia că persoană apropiată de voi
doesn’t value your relationship as much as you do.
nu prețuiește relația voastră la fel de mult ca voi.
00:03:46
This is a painful realization, but it can help to remember two things.
Această concluzie este dureroasă, dar vă ajută să vă amintiți două lucruri.
First, this rejection isn't just about you.
În primul rând, această respingere nu este doar despre voi.
The other party wants something different from your relationship,
Cealaltă persoană vrea ceva diferit din relația voastră,
and what they want might be unreasonable, unfair,
și ceea ce vrea ea ar putea fi nerezonabil, nedrept,
or simply not what you have to give.
sau pur și simplu nu este ceea ce puteți oferi.
00:04:03
Second, their rejection isn’t proof that there’s something wrong with you.
În al doilea rând, neacceptarea sa nu este o dovadă că e ceva în neregulă cu voi.
The pain you’re feeling is just part of a system
Durerea pe care o simțiți este doar o parte a unui sistem
nudging you to think about your interpersonal relationships.
care vă îndeamnă să vă gândiți la relațiile voastre interpersonale.
And by reflecting on your behavior,
Reflectând asupra comportamentului vostru,
you can find clues to help better understand the rejection
puteți găsi indicii care vă ajută să înțelegeți mai bine respingerea
00:04:21
and think critically about the relationship
și să vă gândiți mai critic
you want to have with this person.
la relația pe care vreți să o aveți cu această persoană.
Every relationship and rejection is unique.
Fiecare relație și respingere este unică.
But whatever the specifics,
Dar în orice caz,
it’s important to remember that you’re never alone in all of this.
este important să vă amintiți că nu sunteți niciodată singuri în asta.
00:04:35
Everyone deals with rejection throughout their life—
Toată lumea se confruntă cu respingerea pe parcursul vieții,
even those who seem confident in their belonging.
chiar şi cei care par a fi siguri de ei înşişi şi de apartenenţa lor.
And one of the most common ways to cope with this universal experience
Iar una dintre cele mai comune metode de a trata această experiență universală
descărcați în HTML/PDF
acțiune