8#

Anul fără vară - David Biello. David Biello - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Anul fără vară - David Biello". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:48
Both the Pinatubo eruption in 1991
Atât erupția vulcanului Pinatubo din 1991,
and 1883′s blast of Krakatoa reduced global average temperatures
cât și cea a vulcanului Krakatoa din 1883 au redus mediile mondiale de temperatură
by at least half-a-degree Celsius for up to a year.
cu cel puțin jumătate de grad Celsius pentru o perioadă de până la un an.
These cooling effects are global and fast acting—
Aceste efecte de răcire sunt globale și acționează rapid,
but they're also incredibly risky.
dar sunt și incredibil de riscante.
00:03:07
The Earth is a chaotic system where even the smallest changes
Pământul e un sistem haotic, în care până și cea mai mică schimbare
can create countless unpredictable ripple effects.
poate crea nenumărate efecte în lanț neprevăzute.
We know that cooling temperatures impacts precipitation,
Știm că efectele de răcire afectează precipitațiile,
extreme weather, and other climate phenomena,
vremea extremă și alte fenomene climatice,
but it’s difficult for even the most advanced computer models
dar e dificil până și pentru cele mai avansate modele computerizate
00:03:24
to predict how or where these consequences will occur.
să prezică cum și unde vor apărea aceste consecințe.
One country’s solar radiation management
Gestionarea radiaților solare dintr-o țară
might be another country’s unnatural disaster,
poate fi un dezastru artificial în alta,
causing extreme weather or crop failures like those following Tambora’s eruption.
cauzând vreme extremă sau recolte slabe ca cele de după erupția lui Tambora.
And even if these schemes did safely cool the planet,
Și chiar dacă aceste strategii ar răci în siguranță planeta,
00:03:44
solar radiation management doesn’t address the greenhouse gases
gestionarea radiaților solare nu abordează problema gazelor cu efect de seră
that are causing global warming.
care cauzează încălzire globală.
These solutions are just highly experimental band-aids
Aceste soluții sunt doar niște leucoplaste foarte experimentale,
that the world would have to endure for at least a few decades
pe care lumea ar trebui să le îndure pentru cel puțin câteva decenii,
while we work on actually removing CO2 from the air.
în timp ce lucrăm la eliminarea dioxidului de carbon din aer.
00:04:01
And if we pulled that band-aid off prematurely,
Și dacă scoatem leucoplastul prea devreme,
global temperatures could rapidly rebound,
s-ar putea ca temperaturile globale ridicate să revină rapid,
causing a period of intense super warming.
cauzând o perioadă de încălzire extremă intensă.
For these reasons and more solar radiation management is risky.
Din aceste motive și din altele, gestionarea radiaților solare e riscantă.
Today, researchers are running small-scale experiments,
În prezent, cercetătorii fac experimente la scară mică,
00:04:20
such as enhancing marine clouds to protect the Great Barrier Reef
precum dezvoltarea norilor marini pentru a proteja Marea Barieră de Corali
from further heating and bleaching.
de o încălzire și o albire mai accentuată.
And most scientists agree that we should pursue ways to cut emissions
Majoritatea cercetătorilor sunt de acord că ar trebui să căutăm căi de a reduce
and remove atmospheric CO2 first and foremost.
emisiile și de a elimina CO2 din atmosferă înainte de toate.
However, there are reasons to keep studying these more aggressive approaches.
Dar există motive să continuăm studierea acestor abordări agresive.
00:04:39
Desperate times call for desperate measures, and in the future,
Vremuri disperate cer măsuri disperate, iar în viitor,
geoengineering might be civilization’s last resort.
geoingineria ar putea fi ultima opțiune a civilizației.
Furthermore, some of these plans would be shockingly easy to execute
Mai mult, unele din aceste planuri ar fi surprinzător de ușor de pus în practică
by some rogue actor with enough cash.
de anumiți oameni fără scrupule cu destui bani.
So we’ll want to be prepared if someone starts geoengineering
Deci vrem să fim pregătiți dacă cineva va face asta
00:04:58
without governmental approval.
fără aprobare guvernamentală.
But perhaps the most important reason to investigate the impacts of geoengineering
Dar poate cel mai important motiv pentru a investiga efectele geoingineriei
is that people are already making large scale interventions in the atmosphere.
e faptul că oamenii deja intervin pe scară largă în atmosferă.
In many ways, climate change is an unintended geoengineering project
În multe feluri, schimbarea climatică e un proiect de geoinginerie neintenționat
fueled by the emissions
alimentat de emisiile
00:05:17
generated from centuries of burning fossil fuels.
generate de secole de ardere a combustibililor fosili.
descărcați în HTML/PDF
acțiune