6#

Va mai fi o altă pandemie în timpul vieții tale? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Va mai fi o altă pandemie în timpul vieții tale?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

Avem tendința de a privi pandemiile drept evenimente improbabile, dar epidemiile de boli sunt surprinzător de comune. De-a lungul ultimilor 400 de ani, cea mai lungă bucată de timp lipsită de un focar documentat a fost de doar patru ani. Deci, care este probabilitatea de a avea lumea dată peste cap de încă o pandemie de-a lungul vieții voastre? Explorați posibilitatea unei viitoare pandemii și pașii pe care îi putem face pentru a-i reduce impactul. [Regia de Igor Cporic, Artrake Studio, narațiunea de George Zaidan, muzica de Nikola Radivojevic].

pagină 1 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:00:06
The Black Death.
Ciuma Neagră.
The 1918 Flu Pandemic.
Gripa spaniolă din 1918.
COVID-19.
COVID-19.
We tend to think of these catastrophic, world-changing pandemics
Avem tendința să ne gândim la aceste pandemii catastrofice
as very unlikely events.
drept niște evenimente foarte improbabile.
00:00:18
But between 1980 and 2020,
Dar între anii 1980 și 2020,
at least three diseases emerged that caused global pandemics.
au apărut cel puțin trei boli care au provocat pandemii globale.
COVID-19, yes, but also the 2009 swine flu and HIV/AIDS.
COVID-19, da, dar și gripa porcină din 2009 și HIV/SIDA.
Disease outbreaks are surprisingly common.
Epidemiile sunt surprinzător de frecvente.
Over the past four centuries,
În ultimele patru secole,
00:00:34
the longest stretch of time without a documented outbreak
cea mai lungă perioadă de timp fără un focar documentat,
that killed at least 10,000 people was just four years.
care să ucidă cel puțin 10,000 de persoane a fost de doar patru ani.
As bad as these smaller outbreaks are,
Totuși, aceste focare mici
they’re far less deadly than a COVID-19-level pandemic.
sunt mult mai puțin mortale decât o pandemie de nivel COVID-19.
In fact, many people born after the 1918 flu lived their entire lives
De fapt, mulți oameni care s-au născut după Gripa din 1918 au trăit toată viața
00:00:52
without experiencing a similar world-changing pandemic.
fără a trece printr-o pandemie similară.
What’s the probability that you do, too?
Care e probabilitatea voastră?
There are several ways to answer this question.
Sunt multe moduri de a răspunde.
You could look at history.
Ați putea privi istoria.
A team of scientists and engineers who took this approach
O echipă de savanți și ingineri care au studiat asta
00:01:05
catalogued all documented epidemics and pandemics between 1600 and 1950.
a catalogat epidemiile și pandemiile documentate dintre anii 1600 și 1950.
They used that data to do two things.
Au folosit acele date din două motive.
First, to graph the likelihood that an outbreak of any size
Mai întâi, pentru a reda grafic șansa ca un focar de orice dimensiune
pops up somewhere in the world over a set period of time.
să apară undeva în lume de-a lungul unei anumite perioade de timp.
And second, to estimate the likelihood that that outbreak would get large enough
Și apoi pentru a estima șansa acelui focar de a deveni suficient de mare
00:01:24
to kill a certain percentage of the world's population.
pentru a ucide un anumit procentaj din populația lumii.
This graph shows that while huge pandemics are unlikely,
Acest grafic arată că deși marile pandemii sunt improbabile,
they're not that unlikely.
nu sunt atât de improbabile.
The team used these two distributions to estimate that the risk
Echipa a folosit aceste distribuții pentru a estima că riscul
of a COVID-19-level pandemic is about 0.5% per year,
unei pandemii de nivelul COVID-19 e de aproximativ 0,5% pe an
00:01:41
and could be as high as 1.4%
și că ar putea fi chiar de 1,4%,
if new diseases emerge more frequently in the future.
dacă boli noi vor apărea mai frecvent în viitor.
And we’ll come back to those numbers,
Și ne vom întoarce la aceste numere,
but first, let’s look at another way to estimate the likelihood
dar mai întâi să privim alt mod pentru a estima șansa
of a future pandemic:
unei viitoare pandemii:
00:01:54
modeling one from the ground up.
modelând una de la zero.
For most pandemics to happen, a pathogen, which is a microbe that can cause disease,
Pentru multe pandemii, un patogen, adică un microb ce poate cauza boli,
has to spill over from its normal host by making contact with and infecting a human.
trebuie să treacă de la gazda sa, făcând contact cu și infectând un om.
Then, the pathogen has to spread widely,
Apoi, patogenul trebuie să se împrăștie,
crossing international boundaries and infecting lots of people.
trecând peste granițele internaționale și infectând mulți oameni.
00:02:13
Many variables determine whether a given spillover event becomes a pandemic.
Multe variabile determină dacă un anumit eveniment de trecere devine o pandemie.
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...