N/A

Taj Mahal: Un monument al iubirii eterne - Stephanie Honchell Smith. Stephanie Honchell Smith - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Taj Mahal: Un monument al iubirii eterne - Stephanie Honchell Smith". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:55
the mausoleum’s rooms were designed to be octagonal.
camerele mausoleului au fost proiectate să fie octogonale.
The garden in front of the mausoleum was split into four parts
Grădina din fața mausoleului era împărțită în patru părți,
in the Persian style,
după modelul persan,
but its flora reflected the Mughals’ nomadic Central Asian heritage.
dar flora sa reflecta moștenirea mogulă nomadă din Asia Centrală.
Flowers and trees were carefully selected to add color,
Florile și copacii au fost atent selectați pentru a adăuga culoare
00:03:12
sweet scents, and fresh fruit to be sold in the bazaar.
și arome dulci, iar în bazar se vindeau fructe proaspete.
Masons built intersecting walkways, pools, and channels of water
Zidarii au construit pasarele, iazuri și canale
to weave through the lush greenery.
întrețesute prin verdeața luxuriantă.
Even before its completion,
Chiar și înainte de finalizare,
Shah Jahan used the Taj to host the annual commemoration of Mumtaz’s death,
Shah Jahan folosea anual Taj Mahal pentru comemorarea morții lui Mumtaz,
00:03:31
celebrating her reunification with the Divine.
celebrându-i reunificarea cu divinitatea.
Directly across the river, Shah Jahan built another sprawling garden
Pe cealaltă parte a râului, Shah Jahan a construit altă grădină
with a central pool that perfectly reflected the mausoleum.
cu un iaz central care reflecta perfect mausoleul.
Building this intricate complex took 12 years
Construcția acestui complex complicat a durat 12 ani
and employed thousands of skilled craftsmen and artisans,
și a fost nevoie de mii de meșteri și artizani pricepuți,
00:03:51
from masons and bricklayers to masters of pietra dura and calligraphy.
de la zidari și cărămidari la maeștri în pietra dura și caligrafie.
After the Taj was completed in 1643,
După ce Taj a fost finalizat în 1643,
Shah Jahan retained some of these craftsmen for routine repairs,
Shah Jahan a păstrat o parte din meșteri pentru reparații de rutină,
and hired Quran reciters, caretakers, and other staff to maintain the complex.
și a angajat recitatori din Coran și personal pentru menținerea complexului.
He paid these workers by establishing a vast endowment for the Taj—
I-a plătit pe acești muncitori stabilind o dotă importantă pentru Taj -
00:04:14
a system which remained in place until the early 19th century.
un sistem care a rămas valabil până la începutul secolului al XIX-lea.
Since its completion, Shah Jahan’s grand memorial has drawn travelers
De la finalizarea sa, memorialul lui Shah Jahan a atras călători
from around the world.
din toată lumea.
And every time a visitor is awed by the mausoleum,
Și de fiecare dată când un vizitator este uluit de mausoleu,
the emperor’s goal is achieved anew.
scopul împăratului e din nou atins.
00:04:31
Unfortunately, after 15 years of presiding over Mumtaz’s memorial,
Din nefericire, după 15 ani de veghe asupra memorialului lui Mumtaz,
Shah Jahan fell ill and a war of succession broke out between his sons.
Shah Jahan s-a îmbolnăvit, iar fiii săi au purtat un război pentru succesiune.
While Shah Jahan eventually recovered, his son, Aurangzeb,
Când Shah Jahan și-a revenit în final, fiul său, Aurangzeb,
had already emerged as the new emperor.
deja se înscăunase ca nou împărat.
For the last eight years of his life,
Ultimii opt ani din viața sa,
00:04:51
Shah Jahan lived under house arrest in Agra’s Fort,
Shah Jahan a trăit în arest în fortăreața Agra,
where he could see the Taj glimmering in the distance.
de unde putea vedea cum Taj strălucește în zare.
When he died in 1666, he was buried next to Mumtaz,
Când a murit în 1666, a fost înmormântat lângă Mumtaz,
his grave breaking the complex’s symmetry,
stricând simetria complexului,
so that his wife could remain at the Taj’s center for all eternity.
astfel încât soția lui să poată rămâne în centrul Taj pentru eternitate.
00:05:14
This video was made possible with support from Marriott Hotels.
Acest video a fost posibil cu sprijinul Hotelurilor Marriott.
With over 590 hotels and resorts across the globe,
Cu peste 590 de hoteluri și resorturi pe tot globul,
Marriott Hotels celebrates the curiosity that propels us to travel.
Hotelurile Marriott celebrează curiozitatea care ne face să călătorim.
descărcați în HTML/PDF
acțiune