8#

De ce doctorii de ciumă purtau măști cu cioc. TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce doctorii de ciumă purtau măști cu cioc". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:40
acted as kind of an early hazmat suit,
funcționa ca un fel de combinezon timpuriu antichimic,
likely designed to block miasma from entering through the skin’s pores.
probabil destinat pentru a bloca intrarea miasmei în corp prin pori.
While this shows some basic understanding that plague
Deși asta sugerează o înțelegere de bază a faptului că ciuma
spread from one place to another,
se transmitea dintr-un loc în altul,
these doctors couldn’t know that, in most cases,
acești doctori nu puteau ști că, în majoritatea cazurilor,
00:02:56
the true culprit was a tiny flea transmitting the bacteria,
adevăratul vinovat era un mic purice care transmitea bacteria yersinia pestsis
Yersinia pestis, from one person or animal to another.
de la o persoană sau animal la altul.
It’s possible that the plague doctor’s outfit may have provided
E posibil ca hainele doctorului de ciumă să fi oferit
some unintentional protection from flea bites.
protecție involuntară împotriva mușcăturilor de purice.
However, not enough information survives to know whether
Totuși, nu avem suficiente informații pentru a ști
00:03:13
the costumed doctors fared any better than their ordinarily robed counterparts.
dacă doctorii costumați o duceau mai bine decât omologii lor îmbrăcați normal.
It's no surprise that this bizarre getup has captured popular imagination,
Nu este surprinzător faptul că această îmbrăcăminte bizară a captivat imaginația,
despite the fact that its use was limited to a few places in Italy and France
deși utilizarea sa era limitată la câteva locuri din Italia și Franța
during the 17th and early 18th centuries.
în timpul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea.
Even at the time, it was viewed with macabre fascination
Chiar și atunci, era privită cu o fascinație macabră
00:03:35
and occasionally used to mock the ineffective and corrupt
și folosită ocazional pentru batjocorirea ineficientelor și coruptelor
practices of some physicians.
practici ale unor doctori.
Until the 20th century, there was no effective treatment for the plague,
Până în secolul al XX-lea, nu exista un tratament eficient pentru ciumă,
but that didn’t stop doctors— costumed or not— from trying.
dar asta nu i-a oprit pe doctori - costumați sau nu - din a încerca.
They consulted the works of earlier physicians for guidance,
Au consultat lucrările doctorilor dinainte pentru sfaturi,
00:03:55
did what they could to fend off miasma,
au făcut ce au putut pentru a combate miasma,
and prescribed a variety of concoctions and antidotes.
și au prescris o varietate de amestecuri și antidoturi.
They also relied on pre-modern medical mainstays.
S-au bazat și pe piloni medicali pre-moderni.
These could include bloodletting,
De exemplu sângerarea terapeutică,
which involved draining (sometimes concerningly large amounts of) blood
ce implica scurgerea sângelui (uneori în cantități îngrijorător de mari)
00:04:11
in an attempt to remove poison or restore the body’s natural balance.
într-o încercare de a scoate otrava sau de a reface echilibrul corpului.
Or cupping, where the rim of a heated glass
Sau aplicarea ventuzelor - marginea unui pahar încălzit
was placed over swollen lymph nodes in hopes of making them burst sooner—
se punea peste ganglionii inflamați cu scopul de a-i face să se spargă rapid -
a sign, when it occurred naturally, that a plague patient was on the mend.
un semn, când se întâmpla natural, că un pacient de ciumă se refăcea.
Or— perhaps most painfully— cautery,
Sau - probabil cel mai dureros - cauterizarea,
00:04:31
which involved lancing the lymph nodes with a red-hot poker
ce implica străpungerea ganglionilor cu un vătrai încins
to release the blackened pus within.
pentru a elibera puroiul înnegrit.
A lot has changed since their times.
Multe s-au schimbat de atunci.
Modern medicine has given us the means to quickly identify
Medicina modernă ne-a oferit metodele pentru a identifica rapid
bacterial as well as viral threats
amenințări bacteriale și virale
00:04:46
and to effectively mobilize against them.
și pentru a ne mobiliza eficient împotriva lor.
We also have access to technologies like test kits,
De asemenea, avem acces la tehnologii precum teste,
masks to deter the spread of respiratory viruses, and vaccines;
măști pentru a împiedica răspândirea virusurilor respiratorii și vaccinuri;
descărcați în HTML/PDF
acțiune