5#

De ce amânăm, chiar când nu ne face bine. TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "De ce amânăm, chiar când nu ne face bine". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:32
increases while you’re putting it off.
creștea pe măsură ce erau amânate.
In one experiment, students were given reminders to study throughout the day.
Într-un experiment, studenților li se amintea pe parcursul zilei
că trebuie să studieze.
While they were studying, most reported that it wasn’t so bad.
Când studiau, majoritatea au raportat că n-a fost chiar așa de greu.
But when they were procrastinating,
Dar când amânau,
they consistently rated the idea of studying as very stressful,
raportau în mod constant că ideea de a studia e foarte stresantă,
00:02:51
making it difficult to get started.
lucru care îngreuna startul.
Because procrastination is motivated by our negative feelings,
Deoarece procrastinarea e motivată de trăirile noastre negative,
some individuals are more susceptible to it than others.
unele persoane sunt mai predispuse decât altele.
People who have difficulty regulating their emotions
Oamenii care au dificultăți în reglarea emoțiilor
and those who struggle with low self-esteem
și aceia care se luptă cu o stimă scăzută de sine
00:03:08
are much more likely to procrastinate,
sunt mult mai predispuși la procrastinare,
regardless of how good they are at time management.
indiferent de cât de bine își planifică timpul.
However, it's a common misconception that all procrastinators are lazy.
Cu toate acestea, e greșit să crezi că toți procrastinatorii sunt leneși.
In the body and brain, laziness is marked by no energy and general apathy.
În corp și creier, lenea e marcată de lipsa energiei și apatie generală.
When you’re feeling lazy, you’re more likely to sit around doing nothing
Când simți că n-ai chef, mai degrabă stai și nu faci nimic
00:03:30
than distract yourself with unimportant tasks.
decât să-ți distragi atenția cu sarcini fără importanță.
In fact, many people procrastinate because they care too much.
De fapt, mulți amână pentru că le pasă prea mult.
Procrastinators often report a high fear of failure,
Procrastinatorii raportează adesea o teamă ridicată de eșec,
putting things off because they’re afraid their work
amânând lucrurile din cauză că se tem că munca lor
won’t live up to their high standards.
nu se va ridica la standardele lor înalte.
00:03:48
Whatever the reason for procrastination, the results are often the same.
Oricare ar fi motivul amânării, rezultatele sunt adesea aceleași.
Frequent procrastinators are likely to suffer from anxiety and depression,
Procrastinatorii obișnuiți suferă de obicei de anxietate și depresie,
ongoing feelings of shame,
sentimente permanente de rușine,
higher stress levels and physical ailments associated with high stress.
nivel ridicat de stres și boli fizice asociate cu stresul ridicat.
Worst of all, while procrastination hurts us in the long run,
Partea cea mai rea e că, în timp ce amânarea ne face rău în timp,
00:04:09
it does temporarily reduce our stress level,
reduce temporar nivelul de stres,
reinforcing it as a bodily response for coping with stressful tasks.
întărindu-l ca răspuns al corpului la gestionarea sarcinilor stresante.
So, how can we break the cycle of procrastination?
Cum putem rupe ciclul procrastinării?
Traditionally, people thought procrastinators needed to cultivate
În mod tradițional, oamenii credeau că procrastinatorii trebuie să cultive
discipline and practice strict time management.
disciplina personală și să practice managementul timpului.
00:04:31
But today, many researchers feel the exact opposite.
Dar astăzi, multe studii au arătat exact contrariul.
Being too hard on yourself can layer additional bad emotions onto a task,
Când ești prea dur cu tine, poți adăuga alte emoții rele pe ce ai de făcut,
making the threat even more intense.
îngreunând astfel și mai mult amenințarea.
To short-circuit this stress response,
Pentru a scurtcircuita acest răspuns la stres,
we need to address and reduce these negative emotions.
trebuie să recunoaștem și să reducem emoțiile negative.
00:04:50
Some simple strategies include breaking a task into smaller elements
Câteva strategii simple includ împărțirea sarcinii în sarcini mai mici
or journaling about why it's stressing you out
sau descrierea într-un jurnal a motivelor pentru care îți provoacă stres
and addressing those underlying concerns.
și recunoașterea acestor probleme.
Try removing nearby distractions that make it easy to impulsively procrastinate.
Încercați să înlăturați distragerile care facilitează procrastinarea.
And more than anything, it helps to cultivate an attitude of self-compassion,
Și mai mult decât orice, e bine să cultivați o atitudine de înțelegere,
descărcați în HTML/PDF
acțiune