7#

Cum s-a construit Marea Piramidă din Giza? - Soraya Field Fiorio. Soraya Field Fiorio - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum s-a construit Marea Piramidă din Giza? - Soraya Field Fiorio". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:45
limestone is soft and splits easily into straight lines.
calcarul e moale și se crapă ușor în linii drepte.
But after air exposure it hardens,
Dar după contactul cu aerul, se întărește
requiring wooden mallets and copper chisels to shape.
și sunt necesare ciocane de lemn și dălți de cupru pentru a-l modela.
The pyramid used over 2 million stones, each weighing up to 80 tons.
La piramidă s-au folosit peste 2 mil. de pietre de până la 80 de tone fiecare.
And there was no room for error in how they were shaped.
Și nu exista loc de greșeli în privința modului în care acestea erau modelate.
00:03:05
Even the smallest inaccuracy at the bottom of the pyramid could result
Chiar și cea mai mică inexactitate de la baza piramidei putea duce
in a catastrophic failure at the top.
la un eșec catastrofal în vârful acesteia.
Researchers know where the materials used to build the pyramids came from
Cercetătorii știu originea materialelor folosite la construirea piramidelor
and how they were transported,
și cum au fost transportate acestea,
but the actual construction process remains mysterious.
dar procesul propriu-zis al construcției rămâne necunoscut.
00:03:25
Most experts agree that limestone ramps were used to move the stones into place,
Majoritatea experților atestă că pietrele s-au fixat cu ajutorul rampelor de calcar.
but there are many theories on the number of ramps and their locations.
Dar există multe teorii despre numărul și locația rampelor.
And the pyramid’s exterior is just half the story.
Iar exteriorul piramidei constituie doar jumătatea poveștii.
Since death could come for the pharaoh at any time,
Deoarece moartea faraonului putea sosi în orice moment,
Hemiunu always needed an accessible burial chamber at the ready,
Hemiunu trebuia să aibă întotdeauna la îndemână o criptă pregătită,
00:03:47
so three separate burial chambers were built during construction.
așadar s-au construit 3 cripte în timpul construcției.
The last of these, known as the King’s Chamber,
Ultima, numită și Camera Regelui,
is a spacious granite room with a soaring ceiling,
e o sală spațioasă de granit, cu un tavan ridicat,
located at the heart of the pyramid.
localizată în inima piramidei.
it lay on top of an 8.5-meter high passageway called the Grand Gallery,
Era poziționată deasupra unui culoar de 8,5 m înălțime, numit Galeria Mare,
00:04:07
which may have been used as an ancient freight elevator
care poate că a fost utilizat ca antic ascensor de marfă
to move granite up the pyramid’s interior.
pentru a deplasa granitul în sus prin interiorul piramidei.
Granite was used for all the pyramid’s support beams.
Granitul era folosit pentru toate grinzile de susținere a piramidei.
Much stronger than limestone, but extremely difficult to shape,
Mult mai puternic decât calcarul, dar extrem de dificil de modelat,
workers used dolerite rocks as hammers to slowly quarry the stone.
doleritul era folosit de muncitori pe post de ciocan pentru a exploata încet piatra.
00:04:28
To ensure the granite beams would be ready when he needed them,
Pentru a se asigura că grinzile de granit vor fi gata când va avea nevoie de ele,
Hemiunu dispatched 500 workers in the project’s first year
Hemiunu a trimis 500 de muncitori în primul an al proiectului,
so that the material would be ready 12 years later.
astfel încât materialul să fie disponibil în 12 ani.
Five stories of granite sit atop the King’s Chamber,
Cinci etaje de granit se află deasupra Camerei Regelui,
preventing the pyramid from collapsing in on itself.
împiedicând piramida să se prăbușească.
00:04:48
Once complete, the entire structure was encased with white limestone,
Odată terminată, întreaga clădire a fost înconjurată cu calcar,
polished with sand and stone until it gleamed.
șlefuită cu nisip și piatră până ce a strălucit.
Finally, a capstone was placed on top.
La final, în vârf s-a pus cheia de boltă.
Covered with electrum and glimmering like gold,
Acoperită cu electrum și strălucind ca aurul,
this peak shined like a second sun over all of Egypt.
acest vârf lumina ca un al doilea soare peste Egipt.
00:05:11
This video was made possible with support from Marriott Hotels.
Acest videoclip a fost realizat cu sprijinul Marriott Hotels.
descărcați în HTML/PDF
acțiune