N/A

Cum fac stridiile perle? Rob Ulrich - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum fac stridiile perle?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 2 carte și 87 de video educativ în acces liber.

În ciuda culorilor irizate și suprafețelor fine, perlele sunt făcute din același material ca și cochiliile stâncoase care le înconjoară. Perle, coloane ale aricilor de mare, cochilii ale unor specii de moluște, melci și scoici, chiar și corali — toate aceste structuri sunt alcătuite din același compus chimic: carbonat de calciu. Cum se face că acest ingredient formează o gamă vastă de materiale? Rob Ulrich investighează. [Regizat de Ivana Bošnjak, narațiune de Jack Cutmore-Scott, muzica de Salil Bhayani, cAMP Studio].

pagină 1 din 2  ←anterior următorul→ ...

00:00:06
While most people wouldn’t consider the crusty exterior of an oyster
În timp ce mulți nu ar considera exteriorul scorțos al unei stridii
to be particularly beautiful,
ca fiind neapărat frumos,
opening up this craggy case might reveal an exquisite jewel nestled within.
această carcasă stâncoasă poate ascunde o bijuterie rafinată în interior.
Yet, despite their iridescent colors and smooth shapes,
Însă, în ciuda culorilor irizate și a formelor fine,
pearls are actually made of the exact same material
perlele sunt făcute din același material
00:00:26
as the shell that surrounds them.
ca și cochilia ce le înconjoară.
Pearls, urchin spines, the shells of mussels, snails and clams, even coral—
Perle, coloanele aricilor de mare,
cochilii ale midiilor, melcilor și scoicilor, chiar și corali,
all these structures are made out of the same chemical compound:
toate aceste structuri sunt făcute din același compus chimic:
calcium carbonate.
carbonat de calciu.
So, how does this single ingredient form such a vast array of materials?
Cum formează acest ingredient o gamă atât de vastă de materiale?
00:00:47
Calcium carbonate, or CaCO3, is common on land,
Carbonatul de calciu, sau CaCO3 se găsește pe uscat
and even more bountiful in the sea.
și e și mai abundent în mare.
The Earth’s crust is rich in calcium,
Scoarța pământului e bogată în calciu
and over millennia these deposits have seeped into rivers and oceans.
și timp de milenii aceste depozite s-au infiltrat în râuri și oceane.
This is especially true near hydrothermal vents,
Asta se întâmplă mai ales lângă gurile de aerisire ale hidrocentralelor,
00:01:05
where hot seawater mingles with calcium rich basalts.
unde apa de mare fierbinte se amestecă cu bazaltul bogat în calciu.
Meanwhile, when carbon dioxide in the air interacts with seawater
Când dioxidul de carbon din aer interacționează cu apa de mare
it eventually produces dissolved carbonate.
produce carbonat dizolvat.
Every year, the ocean absorbs roughly one third of our carbon dioxide emissions,
În fiecare an, oceanul absoarbe o treime din emisiile de dioxid de carbon
adding huge quantities of carbonate into the water.
punând cantități mari de carbonat în apă.
00:01:27
It’s no surprise that sea creatures have made use of these abundant compounds,
Nu e de mirare că vietățile din mare au folosit acești compuși din abundență,
but the way calcium and carbonate are woven together into various shapes
dar felul în care calciul și carbonatul se împreunează în diferite forme
is surprisingly artful.
e surprinzător de măiestrit.
Let’s return to the humble oyster.
Să revenim la umilele stridii.
Like many aquatic mollusks, oysters start life as exposed larvae,
Ca multe moluște acvatice, stridiile își încep viața ca larve expuse
00:01:47
and quickly get to work building a protective shell.
și încep rapid să construiască o carapace protectivă.
First, an organ called the mantle secretes an organic matrix
Mai întâi, un organ numit manta secretă o matrice organică
of proteins and other molecules to construct a scaffold.
de proteine și alte molecule pentru a forma un eșafodaj.
Then, the oyster filters the seawater,
Apoi, stridia filtrează apa de mare,
drawing out calcium and carbonate to combine them into its building material.
extrăgând calciu și carbonat și le combină în materialul constitutiv.
00:02:06
It lays this material over the scaffold,
Ea depune acest material peste eșafodaj
which is covered in charged proteins that attract and guide
care e acoperit de proteine încărcate ce atrag și dirijează
the calcium carbonate molecules into layers.
moleculele de carbonat de calciu în straturi.
The specific arrangement of these protein scaffolds depends on the mollusk species
Această așezare a proteinelor depinde de specia moluștelor
and their environment,
și mediul lor,
00:02:22
accounting for their vast diversity of shell shapes, sizes, and colors.
de aici și diversitatea mare de forme, mărimi și culori ale cochiililor.
Mollusks carefully control all components of their calcium carbonate creations—
Moluștele pot controla toate componentele creațiilor din carbonat de calciu,
even manipulating CaCO3 at the molecular level.
pot chiar manipula CaCO3 la nivel molecular.
Using special proteins,
Folosind proteine speciale,
mollusks can produce two crystal structures out of CaCO3:
moluștele pot produce două structuri cristaline din CaCO3:
00:02:44
calcite and aragonite.
calcit și aragonit.
Both of these compounds have the same chemical composition,
Ambii compuși au aceeași compoziție chimică,
descărcați în HTML/PDF
acțiune

←anterior următorul→ ...