4#

Cum ar fi să trăiești fiecare viață umană? TED-Ed - video

Învață engleză cu subtitrări video paralele "Cum ar fi să trăiești fiecare viață umană?". Metoda repetițiilor distanțate pentru completarea vocabularului cuvintelor engleze. Dicționar încorporat. Total 1 carte și 63 de video educativ în acces liber.

pagină 2 din 3  ←anterior următorul→ ...

00:02:28
There are fewer lives to live,
Sunt mai puține vieți de trăit,
and your influence is usually limited to people physically near you.
iar influența ta este de obicei limitată la oamenii din proximitate.
But as humans survive longer on average and Earth's population grows,
Dar cum oamenii încep să trăiască mai mult în medie, și populația crește,
you start to spend more time reliving the same action-packed years.
începi să petreci mai mult timp retrăind aceiași ani încărcați.
A full third of your existence comes after 1200 CE,
O întreagă treime din existența ta se petrece după anul 1200,
00:02:47
and a quarter of it takes place after 1750.
și un sfert din aceasta are loc după 1750.
At this point, technology and society start changing faster than ever.
Aici, tehnologia și societatea încep să se schimbe mai repede ca oricând.
You invent steam engines, configure factories, and generate electricity,
Inventezi motoare pe aburi, configurezi fabrici și generezi electricitate,
which power the daily machinery of all of your later lives.
care dă energie mașinăriilor zilnice din toate viețile tale ulterioare.
You live through revolutions in science, the deadliest wars in history,
Trăiești prin revoluții în știință, cele mai mortale războaie din istorie
00:03:08
and dramatic environmental destruction.
și distrugerea dramatică a mediului.
On average, each new life lasts longer,
În medie, fiecare viață nouă durează mai mult,
but the pace of your existence keeps accelerating.
dar ritmul existenței tale continuă să accelereze.
Conversations that previously took months to unfold now happen in minutes.
Conversațiile care durau luni de zile se întâmplă acum în minute.
Business ventures that you built over generations transform overnight.
Afacerile construite timp de generații se transformă peste noapte.
00:03:27
You enjoy luxuries you never could have sampled before,
Te bucuri de un lux pe care nu l-ai fi putut avea înainte,
even in your past lives as kings and queens.
chiar în viețile tale anterioare ca regi și regine.
After living over 100 billion lives,
După ce ai trăit peste 100 de miliarde de vieți,
you're finally reborn as the youngest person alive today.
renaști drept cea mai tânără persoană care trăiește astăzi.
But despite living through 300,000 years of human history,
Dar deși ai trecut prin 300.000 de ani de istorie umană,
00:03:45
your actions have more impact today than 99% of your past lives.
acțiunile tale au mai mult impact astăzi decât în 99% din viețile anterioare.
High-speed air travel allows you to carry contagions and cures
Călătoriile aeriene cu mare viteză permit transportarea infecțiilor și remediilor
across an ocean in hours.
peste ocean în câteva ore.
And the internet makes your personal sphere of influence global,
Iar internetul îți duce sfera de influență la nivel global,
allowing you to collaborate with anyone, anywhere, without even leaving your home.
permițându-ți să colaborezi cu oricine, oriunde, fără a-ți părăsi casa.
00:04:06
In recent lives, you’ve invented tools to rewrite the genes of living organisms,
În viețile recente ai inventat unelte pentru a rescrie genele organismelor,
permanently altering their future generations.
alterând permanent generațiile lor viitoare.
And in this life, you might create even more technologies
În această viață ai putea crea și mai multe tehnologii
that make the world safer, kinder, and more equitable for countless future lives.
care să facă lumea mai sigură, mai bună și mai dreaptă pentru nenumărate vieți.
However, one careless invention could just as easily be catastrophic.
Totuși, o singură invenție neatentă ar putea să fie catastrofală.
00:04:28
Between nuclear weapons, lab leaks, climate change,
Între arme nucleare, scurgeri din laboratoare, schimbări climatice
and other existential threats,
și alte amenințări existențiale,
humanity's risk of inducing our own extinction has never been higher.
riscul umanității de a ne induce extincția nu a fost niciodată mai mare.
In this fast-paced, interconnected world,
În această lume grăbită și interconectată,
it’s frighteningly easy to undo all of humanity’s progress,
e înfricoșător de ușor să anulezi tot progresul umanității,
00:04:43
or potentially, cut short all your possible futures.
sau poate chiar să-ți scurtezi orice viitor posibil.
There's no way to know what will happen next.
Nu putem ști ce va urma.
But what’s clear is that your potential is limitless.
Dar e clar că potențialul tău e nelimitat.
descărcați în HTML/PDF
acțiune